Re­ge­ring­en skis­sar på nya prin­ci­per för stat­san­de­lar

» Om vård- och landskapsreformen klub­bas ige­nom blir kom­mu­ner­na av med sto­ra de­lar av si­na upp­gif­ter. Frå­gan ly­der om kom­mu­ner­na blir av med för myc­ket.

Åbo Underrättelser - - NYHETER / LOKALT - Sö­ren Jons­son/SPT

För­sko­le­pe­da­go­gik, un­der­vis­ning och kul­tur – ef­ter vårdoch landskapsreformen är des­sa tre om­rå­den kom­mu­ner­nas lagstad­ga­de hu­vud­upp­gif­ter. Cir­ka 70 pro­cent av stat­san­de­lar­na flyt­tas från kom­mu­ner­na till land­ska­pen i och med att kost­na­der­na för so­ci­al- och häl­so­vår­den går till land­ska­pen.

Ska al­la kom­mu­ner ha sam­ma lagstad­ga­de upp­gif­ter i fram­ti­den el­ler skul­le det va­ra mest än­da­måls­en­ligt att ord­na nå­gon upp­gift i sam­ar­be­te med fle­ra kom­mu­ner el­ler med land­ska­pet, skri­ver Kom­mun- och re­form­mi­nis­ter Anu Ve­hvi­lä­i­nen (C) i en kolumn.

TIMO REINA, vice vd vid Kom- mun­för­bun­det, sä­ger att kom­mu­ner­na le­ver i ett slags va­ku­um. Det finns många kom­mu­ner som har lagt pla­ner om sam­man­slag­ning på is på grund av att de le­ver i oviss­het.

– Det kom­mer tro­ligt­vis att le­da till en del kom­mun­sam­man­slag­ning­ar. Vi fö­re­språ­kar fi­nan­si­ellt stöd för kom­mun­sam­man­slag­ning­ar ock­så i fram­ti­den, sä­ger Reina.

En­ligt Reina finns det ris­ker i och med att stat­san­de­lar­na till störs­ta del fö­reslås gå till land­ska­pen. Kom­mu­ner­na blir allt mer be­ro­en­de av skat­ter och lån. Där­för skul­le Kom­mun­för­bun­det vil­ja att kom­mu­ner­na ock­så får en bit av ka­pi­talskat­ten.

– Oav­sett vi­ken fi­nan­sie- rings­mo­dell som re­ge­ring­en går in för, så mås­te kom­mu­ner­nas grund­fi­nan­sie­ring tryg­gas.

TROR DU ATT land­ska­pen kom­mer få rätt att upp­bä­ra skatt?

Nej, in­te in­om en över­skåd­lig fram­tid. Men det är bra att re­ge­ring­en nu har in­lett en ut­red­ning. Vi har hop­pats på en grund­lig ut­red­ning re­dan en läng­re tid. DET VAR PÅ tors­da­gen som re­ge­ring­en in­led­de ar­be­tet med en kom­man­de re­form av sy­ste­met med kom­mu­nan­de­lar. Det nya stat­san­dels­sy­ste­met är tänkt att in­fö­ras 2021 och blir ett upp­drag för näs­ta re­ge­ring.

PIXABAY

KOMPLICERAT. Näs­ta re­ge­ring får i upp­gift att gö­ra om stat­san­dels­sy­ste­met till kom­mu­ner­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.