Vil­ka frå­gor ska ut­re­das?

Åbo Underrättelser - - NYHETER / LOKALT -

• Kom­mu­ner­nas eko­no­mi gli­der isär. Det märks tyd­li­gast till följd av ur­ba­ni­se­ring. Frå­gan ly­der: hur ska sta­ten tryg­ga att al­la kom­mu­ner kan er­bju­da grund­läg­gan­de tjäns­ter?

• Främ­ja livs­kraf­ti­ga kom­mu­ner. Vis­sa kom­mu­ner har svårt att loc­ka till sig ar­bets­kraft och bo­stads­mark­na­den är ojämn. Frå­gan ly­der: spor­rar da­gens stats­stöds­sy­stem och be­skatt­ning kom­mu­ner till­räck­ligt. Hur ska kom­mu­ner dra sitt strå till Fin­lands till­växt ef­tersom till­väx­ten just nu sker i stör­re stä­der?

• Ojäm­na skat­ter. Den kom­mu­na­la skat­te­sat­sen skil­jer sig med uppe­mot sex pro­cen­ten­he­ter. Den­na skill­nad blir kvar ock­så ef­ter vård- och landskapsreformen. Frå­gan ly­der: hur ska det här in­ver­ka på stats­stö­det i fram­ti­den ur jäm­lik­hets­syf­te?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.