På Sib­bo cen­tral­skjut­ba­na tänds gnis­tan till skyt­te­hob­byn om och om igen

Det är säl­lan lugnt på Sib­bo cen­tral­skjut­ba­na, be­lä­gen ett sten­kast från Ol­je­vä­gen. Skyt­te är en tren­dig hob­by och med­lem­san­ta­let i banä­gar­för­e­ning­en Sib­bo Skytte­gil­le ökar sta­digt.

Östnyland - - Fre­dag -

Av­lägs­na smäl­lar av­lö­ser varand­ra när vi kli­ver ur bi­len vid ha­gel­pa­vil­jong­en på Sib­bo cen­tral­skjut­ba­na. Sib­bo Skytte­gil­les skjut­ba­na är en av lan­dets mångsidi­gas­te och på sträc­kan från Ol­je­vä­gen hit har vi pas­se­rat sil­hu­ett­ba­nan, practi­cal­ba­nan, vilt­måls­ba­nan, skid- och löp­skyt­te­ba­nan och svart­kruts­ba­nan in­nan vägen slu­tar vid ba­nan för ha­gel­ge­vär.

Knal­lar­na, vi­sar det sig, kom­mer från sil­hu­ett­ba­nans håll. Det är ord­nings­mak­ten som övar på ba­nan, och en­ligt Elof Ju­se­li­us,ord­fö­ran­de för Sib­bo Skytte­gil­le, är bå­de po­li­sen och gräns­be­vak­ning­ens per­so­nal en åter­kom­man­de gäst på Sib­bo­ba­nan.

– Vi har en över­ens­kom­mel­se med myn­dig­he­ter­na, de får an­vän­da vår ba­na mot en li­ten er­sätt­ning, sä­ger han.

Cen­tral­skjut­ba­nan i Sib­bo bre­der ut sig över 60 hek­tar som Sib­bo Skytte­gil­le nu­me­ra står som äga­re till. Ti­di­ga­re höll man till i Nick­by på en bråk­del av den nu­va­ran­de are­a­len, men i bör­jan av 1980-ta­let kom man över­ens med kom­mu­nen om en om­lo­ka­li­se­ring. Ba­nan bygg­des upp på den nu­va­ran­de plat­sen vid Ol­je­vä­gen, mitt emot mo­tocross­ba­nan, och så små­ning­om köp­te för­e­ning­en om­rå­det av kom­mu­nen.

Populär ba­na

På se­na­re år har skytte­gil­let köpt upp någ­ra mind­re mark­om­rå­den vid Ol­je­vä­gen och ba­nan är nu en av Fin­lands störs­ta. Det ny­a­re lä­get är på al­la sätt bra, hit är det lätt att ta sig, in­te minst för skyt­tein­tres­se­ra­de stor­stads­bor.

– Sib­bo skytte­gil­le har över 1 100 med­lem­mar och med­lem­san­ta­let sti­ger sak­ta he­la ti­den, sä­ger för­e­ning­ens sek­re­te­ra­re Curt Sjö­blom om gil­let som täv­lar om förstap­lat­sen som Fin­lands störs­ta skyt­te­för­e­ning.

Den välsköt­ta ban­hel­he­ten vid ha­gel­pa­vil­jong­en vi­sar att ha­gel­ge­värs­skyt­te är en populär gren: Sam­man­lagt finns här sex ha­gel­ba­nor på cir­ka 200 me­ters bredd, samt två com­pakspor­tingoch en spor­ting­ba­na, där skyt­tar­na kan äg­na sig åt oli­ka for­mer av ler­du­ve­skyt­te.

När man ställer sig på skjut­plat­sen har man fri sikt över för­djup­ning­en där ler­du­ve­kas­tar­na finns bunk­ra­de, och vidare bort mot skydds­val­len. Det är na­tur­skönt så det för­slår – in­te att und­ra på att ha­ren bru­kar tupp­lu­ra på val­lens mitt och rå­dju­ren tit­ta fram på väns­ter­flan­ken.

Mo­tar stress

Jar­mo Ro­senqvist ste­gar vant fram till skjut­plat­sens be­tong­plat­ta där fem mik­ro­fonsta­tiv står pass på någ­ra me­ters av­stånd från varand­ra. Här bru­kar han till­bringa cir­ka 20 tim­mar i vec­kan varav en del av ti­den går åt till att un­der­vi­sa ad­ep­ter som an­ting­en aspi­re­rar på med­lem­skap i skytte­gil­let, el­ler som in­för jak­ten vill bli bättre på att träf­fa fly­gan­de mål.

Många av dem som sö­ker sig till skjut­ba­nan är så­da­na som tip­sats om att skyt­te har märk­bart av­stres­san­de ef­fek­ter. Man mås­te va­ra full­stän­digt fo­ku­se­rad då man skju­ter, och då går det in­te att tän­ka på ar­be­te, mö­ten och väx­an­de pap­pers­hö­gar.

– Skyt­te­hob­byn är en ut­märkt mot­vikt till job­bet. Det är det vik­ti­gas­te för mig och var ock­så or­sa­ken till att jag ur­sprung­li­gen gick med i skytte­gil­let, sä­ger Elof Ju­se­li­us. Det är en svårt att skju­ta prick, man blir ald­rig per­fekt och det är det som gör det så ro­ligt.

Kvin­nor­na blir fle­ra

En an­nan tyd­lig trend är det ökan­de antalet kvin­nor i klub­ben. Många anger av­kopp­ling som or­sak, men fle­ra är kvin­nor som in­ne­har top­po­si­tio­ner in­om oli­ka fö­re­tag och som ibland för­vän­tas del­ta i jak­ter.

– Det in­tres­san­ta är att ny­bör­jar­kvin­nor of­ta är myc­ket bättre skyt­tar än män. De lyss­nar på in­struk­tio­ner och gör som man sä­ger me­dan den fins­ka man­nen har en me­ra klas­sisk at­ti­tyd till va­pen. Med det me­nar jag in­ställ­ning­en att det på nå­got vis lig­ger i ka­ra­ge­ner­na att kunna han­te­ra ett va­pen, sä­ger Jar­mo Ro­senqvist.

Själv har Ro­senqvist syss­lat med ha­gel­skyt­te i någ­ra år och ver­kar till och med li­te över­ras­kad över att nu­me­ra ha skyt­te som fa­vo­rit­hob­by.

– Jag är ing­en jakt­män­ni­ska och ti­di­ga­re upp­lev­de jag skjut­va­pen som någon­ting väl­digt ag­gres­sivt och ne­ga­tivt. Egent­li­gen var det ett etiskt val att börja syss­la med skyt­te,

det kän­des fel att jag nog gär­na till­re­der ri­pa men in­te är be­redd att ja­ga den själv. Nå, in­te ja­gar jag få­gel nu heller, men jag kun­de gö­ra det.

Skär­vor be­ty­der lyc­ka

Ro­senqvist ma­tar två ha­gel­pa­tro­ner i sitt ge­vär, läg­ger det sta­digt mot ax­eln, osäk­rar och ger i från sig ett kraf­tigt ”HÖÖ!”. På gi­ven sig­nal slung­ar kas­ta­ren en ler­du­va 55 me­ter upp i luf­ten. Ro­senqvist sik­tar, tryc­ker av i en en­da mjuk rö­rel­se, ler­du­van splitt­ras och strax där­på kas­tas föl­jan­de te­fats­sto­ra run­del mot him­len – med skär­vor som re­sul­tat.

– Det sker nå­got ma­giskt i en när man träf­far ler­du­va. Tek­ni­ken är vik­tig, skju­ter du rätt kan du träf­fa al­la ler­du­vor i en se­rie. Är krop­pens ställ­ning ens li­te fel så lyc­kas det in­te, sä­ger han. Sedan går tu­ren till To­mas Pi­ip

po­la som kom­mit till skjut­ba­nan för ett ti­digt trä­nings­pass. Det blir någ­ra bom­mar följt av någ­ra träf­far; trots allt är det in­te helt enkelt att pric­ka ler­du­vor­na med en di­a­me­ter på 110 mil­li­me­ter som slung­as upp i luf­ten med en has­tig­het på 90 kilo­me­ter i tim­men.

– Skju­ta och träf­fa är två helt skil­da sa­ker, sä­ger Kristi­an Tor­sell som bru­kar hål­la till vilt­måls­ba­nan.

Mo­dern tek­nik

Vilt­måls­skyt­te är en form av skyt­te där man skju­ter med ge­vär mot ett rör­ligt mål och på Sib­bo skytte­gil­les ba­nor kan man ja­ga fik­ti­va äl­gar, vild­svin och tjäd­rar. För ett par år sedan sat­sa­de för­e­ning­en stort och skaf­fa­de den mo­der­nas­te till­gäng­li­ga tek­ni­ken till äl­goch gris­ba­nan.

– Nu har vi en älg­ba­na med två fi­gu­rer som är ut­rus­ta­de med elektro­nisk tav­la. Älg­fi­gu­ren rör sig över en 23 me­ter bred öpp­ning och är syn­lig i cir­ka 4,5 se­kun­der, det är ti­den som skyt­ten har på sig att få in en träff från 75 el­ler 100 me­ters av­stånd, sä­ger han.

På det två gris­ba­nor­na är skjutavstån­det 50 me­ter och man skju­ter med mi­ni­a­tyr­ge­vär. Då är mål­tav­lan en vild­svins­fi­gur el­ler ”mi­ni­a­tyrälg som rör sig över en 10 me­ter bred öpp­ning och är syn­lig i 2,5–5 se­kun­der. Tack va­re de elektro­nis­ka tav­lor­na in­ne i skjut­bå­sen ser skyt­ten in­om två se­kun­der hur han el­ler hon träf­fa­de.

– Un­der vin­ter­halv­å­ret skju­ter vi med luft­va­pen på rör­ligt mål in­om­hus i SSG:s hu­vud­pa­vil­jong. Även där har vi elektro­nis­ka mål­tav­lor till för­fo­gan­de, sä­ger Kristi­an Tor­sell.

Publik­vän­lig

Gre­nen är ock­så publik­vän­lig i och med att skyt­tar­na, som vän­tar på sin tur att fäl­la vilt­må­let, ock­så har mo­ni­to­rer där de kan föl­ja med hur skyt­te­trä­ning­en lö­per.

– Sib­bo är en fö­re­gång­a­re in­om den nya tek­ni­ken, sä­ger Kristi­an Tor­sell.

Smäl­lar­na från sil­hu­ett­skyt­te­ba­nan fort­sät­ter hö­ras bort­om gran­top­par­na. Sil­hu­ett­skyt­te är Jus­si Lehto­saa­ris spe­ci­al­in­tres­se och likt al­la de and­ra med­lem­mar­na i skytte­gil­let så häv­dar han i sten att just det här är kungs­gre­nen in­om skyt­te.

– Det är en krä­van­de gren och det fi­na är att man ser re­sul­ta­tet di­rekt då stål­mål­tav­lan fal­ler av träf­fen, sä­ger Lehto­saa­ri. – Struntprat, sä­ger Reijo Näätä­nen. De tror att all­ting som är nytt och mo­dernt är det bäs­ta, men så är det in­te alls.

Gnis­tor och rök

Näätä­nen hör till gil­lets svart­kruts­fa­lang och skju­ter med ge­vär som är till­ver­ka­de på slu­tet av 1700-ta­let – äk­ta va­ra el­ler re­pli­ker. Han hyl­lar skjut­va­pen­tek­ni­ken som ut­veck­la­des re­dan på 1400-ta­let och lig­ger som grund för he­la skyt­te­spor­ten.

Ari Sa­lin hål­ler med. – Ge­vä­ren är myn­nings­lad­da­de, man stop­par in ku­lan och kru­tet och tryc­ker av. Det slår gnis­tor och rök, sä­ger Sa­lin som är färsk VM­brons­me­dal­jör i gre­nen.

Som all­tid när det hand­lar om va­pen så kom­mer sä­ker­he­ten i förs­ta rum­met. Samt­li­ga ba­nor är över­va­ka­de och al­la som kom­mer till skjut­ba­nan ska först an­mä­la sig till re­spek­ti­ve ba­nors över­va­ka­re.

Fin stäm­ning

– Klub­bens so­ci­a­la sam­va­ro kon­cen­tre­ras hit till ha­gel­ba­nan, sä­ger Elof Ju­se­li­us. Skytte­gil­lets oli­ka sek­tio­ner har skyt­te­pa­vil­jong­er vid al­la de oli­ka skjut­ba­nor­na men i och med att det finns ett kafé vid ha­gel­ba­nan så är det här sam­lings­plat­sen num­mer ett.

På ha­gel­pa­vil­jong­en är stäm­ning­en varm och hu­morn flö­dar. Här bru­kar 70–80 skyt­tar sam­las på dag­lig ba­sis, som­mar­tid kan antalet va­ra till och med dub­belt så stort.

Nog för att många av dem som vis­tas här in­te ens har ge­vä­ret med sig om man får tro ord­fö­ran­de Ju­se­li­us.

– Att va­ra med­lem i skytte­gil­let hand­lar ock­så myc­ket om so­ci­alt um­gänge, det är trev­ligt att um­gås med and­ra som har sam­ma hob­by.

Det är en at­ti­tyd som syns ock­så i för­e­nings­med­lem­mar­nas be­red­skap att stäl­la upp på tal­ko. Ing­en kno­tar om man kom­mer till skjut­ba­nan för ett trä­nings­pass och fin­ner sig ha en spa­de i stäl­let för fa­vo­rit­ge­vä­ret i han­den. Då får ba­nans två hel­tids­an­ställ­da väl­rik­tad hjälp.

FO­TO:KRISTOF­FER ÅBERG

TRA­DI­TION. Reijo Näätä­nen re­pre­sen­te­rar svart­krut­skyt­tar­na i Sib­bo Skytte­gil­le. För­e­ning­en med över tu­sen med­lem­mar hör till de störs­ta i Fin­land.

FULL­TRÄFF. Sib­bo cen­tralsk­ut­ba­na är i fli­tig an­vänd­ning. Här föl­jer To­mas Pi­ip­po­la (när­mast ka­me­ran) med hur Jar­mo Ro­senqvist med vant hand­lag pric­kar en ler­du­va som fly­ger ge­nom luf­ten i en has­tig­het på 90 kilo­me­ter i tim­men.GAM­MAL ÄR ÄLDST. Reijo Näätä­nen (fram­me) och Ari Sa­lin hör till Sib­bo skytte­gil­les svart­kruts­fa­lang. De skju­ter med myn­nings­lad­da­de ge­vär från 1700-ta­lets slut.DUVSLAG. Curt Sjö­blom de­mon­stre­rar en av ha­gel­ba­nans bunk­rar där kas­tar­na står fär­digt laddade med ler­du­vor.

NYSATSNING. Kristi­an Tor­sell de­mon­stre­rar skytte­gil­lets vilt­ba­na som kom­mer med den mo­der­nas­te till­gäng­li­ga tek­ni­ken. In­ne i skjut­bå­set ser skyt­ten in­om 2 se­kun­der på en elektro­nisk tav­la hur han träf­fat det rör­li­ga må­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.