Gi­tarr­fes­ti­val slår an på al­la sträng­ar

Gi­tarr­fes­ti­va­len Sib­bo to­ner ord­na­des för förs­ta gången i fjol och blev en ome­del­bar suc­cé. Förs­ta hel­gen i ok­to­ber är det fes­ti­val­dags igen, nu mer fler kon­ser­ter och me­ra om­kring­pro­gram.

Östnyland - - Fre­dag - Petra Lind petra.lind@ksf­me­dia.fi

– Sib­bo to­ner har vuxit till sig och publi­ken bjuds på sam­man­lagt nio oli­ka mu­si­ke­ve­ne­mang i Nick­by­om­rå­det, sä­ger Pek­ka Su­o­mi­nen, pro­du­cent för Sib­bo to­ner.

Pre­cis som i fjol är det gi­tarr­vir­tu­o­sen Pe­tri Ku­me­la som fun­ge­rar som fes­ti­va­lens konst­när­li­ga le­da­re, och när han skräd­dar­sytt kon­sert­pa­ke­tet har han haft mångsidig­het som led­stjär­na. Sib­bo to­ner ska ge åhö­rar­na chan­sen att upp­le­va he­la spekt­ret av gi­tarr­mu­sik; från klas­sisk gi­tarr och el­gi­tarr till uku­le­le.

Ku­me­la har äg­nat myc­ket tid åt att fun­de­ra på hur man kan for­ma Sib­bo­to­ner till en mu­sik­hän­del­se som skil­jer sig från mäng­den. Nytt, spän­nan­de och unikt är led­or­den, och även den star­ka fo­ku­se­ring­en på klas­sisk gi­tarr är ett trumf­kort ef­tersom det in­te ord­nas mot­sva­ran­de fes­ti­va­ler i Fin­land.

Topp­kva­li­tet fun­ge­rar ock­så som lock­be­te.

– Må­let är att vår fes­ti­val ska gö­ra al­la and­ra grö­na av av­und, och den ef­fek­ten når vi med ett mångsidigt och hög­klas­sigt pro­gram. Det här är en fes­ti­val som jag själv skul­le be­sö­ka, sä­ger Pe­tri Ku­me­la.

Sy­da­me­ri­kansk klang

för­stås

In­ter­na­tio­nell färg på fes­ti­va­len sät­ter ar­gen­tins­ka Pablo Már­quez som är ett av de he­tas­te nam­nen in­om klas­sisk gi­tarr. Már­quez upp­trä- der bland an­nat med en la­ti­na­me­ri­kanskt in­spi­re­rad so­lo­kon­sert som tar publi­ken med på en re­sa ge­nom 1800-ta­lets och 1900-ta­lets vack­ras­te gi­tarr­verk.

Helspanskt fo­kus är det – som nam­net ock­så an­ty­der – på or­kes­ter­kon­ser­ten ¡España! som­öpp­nas med uver­ty­ren från gi­tarr­kom­po­si­tö­ren Fer­nan­do Sors mest kän­da ba­lett Askung­en. Lo­jo stads­or­kes­ter, för förs­ta gången un­der led­ning av To­mas Djup­sjö­bac­ka, kom­mer på Sib­bo­be­sök och sam­ti­digt in­tro­du­ce­ras fest­sa­len i Östanå­par­ken som fes­ti­valstäl­le.

Det spans­ka upp­läg­get om­fat­tar även so­pra­nen Pia Freunds tolk­ning­ar av Fe­de­ri­co Mom­pous im­pres­sio­nis­tis­ka sång­er, och som kon­ser­tens clou kam man lyf­ta fram det ar­gen­tisk-fins­ka in­sla­get där Pablo Már­quez och Pe­tri Ku­me­la tar sig an Jo­aquín Rod­ri­gos färg­gran­na Con­ci­er­to Mad­ri­gal, med in­slag från spansk re­näs­sans­mu­sik.

– Det här är en av fes­ti­va­lens höjd­punk­ter. Det är säl­lan man i Fin­land får njuta av kon­ser­ter med helt spanskt pro­gram, sä­ger Pe­tri Ku­me­la.

Lo­kal­histo­ria

En rik­tig pär­la är kon­ser­ten To­ner från Nick­by som tar fas­ta på den uni­ka, gam­la sjuk­hus­mil­jön i Nick­by och som te­ma­tiskt tan­ge­rar plat­sens historia. Här får Paa­vo Kor­pi­laaksos ny­skriv­na sång­cy­kel till tex­ter av Hen­ry Par­land sitt urupp­fö­ran­de i sång­tolk­ning av Pia Freund.

Hel­he­ten kan in­te bli an­nat än spän­nan­de: Den fins­ka rock­le­gen­den Juk­ka Or­ma grep­par el­gi­tar­ren och bac­kas för förs­ta gången upp av en stråk­kvar­tett, me­dan för­fat­ta­ren An­ja Snell­man re­ci­te­rar po­e­si och pro­sa.

Sib­bo kyr­ka fun­ge­rar ock­så som kon­sert­plats och un­der val­ven kling­ar bland an­nat Du­san Bog­da­no­cics By­san­tins­ka va­ri­a­tio­ner, ett styc­ke för gi­tarr och stråk­kvar­tett som fram­förs av Kamus-kvar­tet­ten med To­mas Djup­sjö­bac­ka på cel­lo och Pe­tri Ku­me­la på gi­tarr. På re­per­to­a­ren står ock­så Franz Schu­berts vack­ra Kvin­tett för strå­kar i C-dur.

En del av festvi­al­pro­gram­met är i år för­lagt till Lil­la Vil­lan, och bland pro­gram­punk­ter­na hit­tas till ex­em­pel den fa­mil­je­till­vän­da ef­ter­mid­dags­kon­ser­ten Svi­nens kär­lek med Vu­ok­ko Ho­vat­ta och Jar­mo Jul­ku­nen samt den bos­sa no­va-kling­an­de kvälls­klub­ben med gi­tar­ris­ten och sång­ers­kan Mil­la Mä­ki­nen. På re­per­to­a­ren finns bland an­nat lå­tar av Tom Jo­bim och Chi­co Bu­ar­que.

Kurstätt

Pre­cis som i fjol kom­mer Sib­bo to­ner med en starkt pe­da­go­gisk an­sats. En mäs­tar­kurs ord­nas un­der led­ning av Pablo Marquez och ut­ö­ver det ord­nas en rad oli­ka kur­ser i sam­ar­be­te med Borgå­nej­dens mu­sikin­sti­tut. Nu är kur­ser­na fle­ra och skräd­dar­syd­da en­ligt ni­vå; det finns kur­spa­ket så­väl för ny­bör­ja­re som för läng­re hun­na gi­tar­ris­ter, gi­tarr­le­kis för de all­ra mins­ta in­klu­de­rat.

– Vi vill nå gi­tarr­in­tres­se­ra­de i al­la åld­rar och ock­så kunna er­bju­da kur­ser som vå­ra ele­ver in­te an­nars har möj­lig­het att ta, sä­ger mu­sikin­sti­tu­tets bi­trä­dan­de rek­tor Johanna Lönn­fors. Där­för ord­nar vi ock­så skjuts till Sib­bo från vå­ra verk­sam­hets­stäl­len i Mänt­sälä, Lo­vi­sa och Borgå.

Bland kur­ser­na kan näm­nas en uku­le­le­kurs till­sam­mans med Jar­mo Jul­ku­nen och en Si­lent gui­tar­kurs med Sam­po Sar­si­la.

– Si­lent gui­tar-spel är in­tres­sant. In­stru­men­tet på­min­ner om en el­gi­tarr men ger näs­tan ing­et akus­tiskt ljud ifrån sig. När den kopp­las till en syn­te­ti­sa­tor kan man ska­pa al­la möj­li­ga ef­fek­ter, sä­ger Niklas Mellberg som ko­or­di­ne­rar gi­tarr­kur­ser­na.

Sib­bo to­ner kul­mi­ne­rar i sön­dags­kväl­lens slut­kon­sert på Art­borg där fes­ti­va­lens konst­nä­rer och gi­tar­re­le­ver till­sam­mans sät­ter punkt för ett sträng­fyllt Sib­bo­vec­ko­slut.

Sib­bo to­ner ar­ran­ge­ras av Sib­bo kom­muns kul­tur­tjäns­ter, Sib­bo svens­ka för­sam­ling, Si­poon su­o­ma­lai­nen seur­a­kun­ta och Lil­la Vil­lan. Fjol­å­rets fes­ti­val loc­ka­de runt 3 000 per­so­ner och ock­så i år hop­pas ar­ran­gö­rer­na på full­sat­ta kon­sert­sa­lar.

Fo­to: KristoF­Fer Åberg

FES­TI­VAL­TID. Sib­bo to­ner-fes­ti­va­lens konst­när­li­ga le­da­re Pe­tri Ku­me­la hör till vå­ra mångsidi­gas­te och in­tres­san­tas­te klas­sis­ka gi­tar­ris­ter. Sam­ma epi­tet kan man ock­så an­vän­da för pro­gram­ut­bu­det un­der den and­ra upp­la­gan av Sib­bo to­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.