Se­di­ment från ån lan­dar vid Wi­le­ni­us båt­varv

I bör­jan av ok­to­ber ska mud­der­ver­ket ha fri till­gång till om­rå­det sö­der om Alex­an­ders­ga­tans bro i Borgå. Det in­ne­bär att båt­ä­gar­na har en dryg vec­ka på sig att flyt­ta si­na far­kos­ter.

Östnyland - - Fre­dag - Os­kar skOGBerG os­kar.skogberg@ksf­me­dia.fi

Kom­mun­tek­nik­chef Ka­ri Häll­ström står vid Wi­le­ni­us båt­varv på västra si­dan av Borgå å och tit­tar ut mot vatt­net. Höst­mor­go­nen är varm och han gis­sar att det är en av or­sa­ker­na till att det ännu finns många bå­tar vid bryg­gor­na.

– Det fi­na väd­ret gör att folk så länge som möj­ligt vill kunna åka ut. Sta­den har kon­tak­tat al­la be­rör­da båt­ä­ga­re, hop­pas ba­ra att de hål­ler sig till tid­ta­bel­len.

Han syf­tar på det sto­ra mudd­rings­pro­jek­tet i ån som strax ska kö­ra i gång. Sedan mit­ten av au­gusti har fö­re­ta­get Su­o­men ve­si­työ för­dju­pat far­le­den mel­lan Tol­kis och Borgå för Tra­fik­ver­kets räk­ning och från och med bör­jan av ok­to­ber ska sam­ma ut­rust­ning an­vän­das i ån. Fö­re det mås­te än­då al­la bå­tar och bryg­gor bort från det be­rör­da om­rå­det.

Häll­ström be­rät­tar att sta­den och Tra­fik­ver­ket till­sam­mans an­sök­te om vat­ten­till­stånd och val­de ent­re­pre­nör för hel­he­ten.

9 000 ku­bik­me­ter

På plat­sen där vi nu står ska man strax börja byg­ga en mel­lan­för­va­rings­bas­säng för den jord­mas­sa som lyfts upp ur ån. En­ligt pla­ner­na hand­lar det sam­man­lagt om 9 000 ku­bik­me­ter se­di­ment. Störs­ta de­len kom­mer att an­vän­das som ut­fyll­nads­jord på ett om­rå­de knappt hund­ra me­ter sö­der om båt­var­vet där det finns pla­ner på en park. Un­der vå­ren har man byggt en kör­väg till om­rå­det och grun­da dump­nings­bas­säng­er där se­di­men­ten kan lig­ga och tor­ka.

– Jord­må­nen be­står av un­ge­fär tret­tio me­ter mjuk le­ra. Mar­ken är så sank att om man slår ett järn­spett i jor­den får man hål­la i så det in­te för­svin­ner, il­lu­stre­rar Häll­ström.

Pre­li­mi­nä­ra prov­re­sul­tat ty­der på att un­ge­fär 400 ton av mudd­rings­mas­sor­na som lyfts ur ån är så för­o­re­na­de att de mås­te frak­tas till en an­lägg­ning för pro­ble­mav­fall. Dess­utom finns det upp­skatt­nings­vis drygt 1 500 ton mind­re för­o­re­na­de jord­mas­sor som de­po­ne­ras på en jor­dav­stjälp­nings­plats.

– För­ore­ning­ar­na här­stam­mar från den in­du­stri som fanns vid ån förr i ti­den. Bå­de på Västra åstran­den och i Horn­hat­tu­la fanns det så­gar ännu på 1950-ta­let, om jag minns rätt, och till ex­em­pel im­preg­ne­rings­bas­säng­er­na låg un­der bar him­mel. Varvs- och me­tall­in­du­stri­er låg ock­så vid ån, Borgå Me­ka­nis­ka Werk­stad ha­de sin fa­brik vid gam­la bron. Men ti­der­na för­änd­ras och nu vill män­ni­skor­na kunna bo och tri­vas in­vid vatt­net.

Upp­följ­ning

Sam­hälls­pla­ne­ra­re En­ni Flykt på Borgå stad sä­ger att man no­ga kom­mer att föl­ja med mudd­rings­pro­jek­tets in­ver­kan på mil­jon.

– I vat­ten­till­stån­det som be­vil­ja­des av re­gi­on­för­valt­nings­ver­ket finns fle­ra krav på oli­ka un­der­sök­ning­ar.

För­u­tom att man kon­ti­nu­er­ligt tar pro­ver från mud­der­mas­sor­na kom­mer en ut­om­stå­en­de ex­pert att jäm­fö­ra fö­re­koms­ten av oli­ka bot­ten­djur fö­re och ef­ter mudd­ring­en.

– Till­sam­mans med Tra­fik­ver­ket ska vi ock­så gö­ra en elektro­nisk en­kät bland fri­tids- och yr­kes­fis­ka­re. Har mudd­ring­en haft nå­gon in­ver­kan på de­ras ut­komst el­ler på fisk­be­stån­den? An­ser de att mudd­ring­en med­för­de olä­gen­he­ter el­ler lyc­ka­des vi be­ak­ta al­la fak­to­rer?

Fo­to: kristoF­Fer Åberg

MEL­LAN­FÖR­VA­RING. Bas­säng­en som byggs vid Wi­le­ni­us båt­varv blir den förs­ta an­hal­ten för se­di­men­ten från ån. De re­na mas­sor­na an­vänds som ut­fyll­nads­jord me­dan de för­o­re­na­de tas om hand på ve­der­bör­ligt sätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.