Stra­te­gin le­ver in­te upp till för­vänt­ning­ar­na

En re­klam­text ut­an kon­kre­ta lös­ning­ar? El­ler en väg­kar­ta för Borgå stad som tyd­ligt vi­sar vart sta­den är på väg och hur man ska nå må­let? Borgå­full­mäk­ti­ge får i mor­gon ons­dag ta ställ­ning till Dröm­mar­nas Borgå 2030.

Östnyland - - Östnyland - StI­na Jä­der­holm 020 7569626 sti­na.ja­der­holm@ksf­me­dia.fi

Eva Wahl­ström blädd­rar i den se­nas­te ver­sio­nen av Borgå stads stra­te­gi, den ver­sion som full­mäk­ti­ge får fram­för sig på ons­dags­kväl­len. Wahl­ström tog, till­sam­mans med sin man Ron­ny, i bör­jan av året fli­tigt del av stra­te­gi­ar­be­tet i Club Stra­te­gi.

– Det här är förs­ta gång­en jag ser re­sul­ta­tet. Jag viss­te ju in­te rik­tigt vad jag skul­le vän­ta mig, men när­mast ser det här i mi­na ögon ut som en re­klam­text el­ler en öns­ke­lis­ta.

– Var finns de kon­kre­ta lösningarna, hur ska man i prak­ti­ken kom­ma fram till må­len? Här ges ett för stort ut­rym­me för tolk­ning­ar. Det skul­le be­hö­vas be­tyd­ligt myc­ket mer fak­ta och ock­så att man först for­mu­le­rar var pro­ble­men lig­ger i dag.

Plats för bätt­re in­for­ma­tion

Eva Wahl­ström och hen­nes fa­milj flyt­ta­de till Borgå från Es­bo för un­ge­fär ett år se­dan. Hon kan jäm­fö­ra li­vet för en barn­fa­milj i Es­bo med det i Borgå. Att man i Borgå in­te har nå­gon kom­mun­del till hem­vårds­stö­det sam­ti­digt som kom­mu­nal­skat­ten är hög­re än i Es­bo är ett stort mi­nus.

– Men vi upp­le­ver att Borgå är en trygg stad, med kor­ta av­stånd. Det är lätt att få kon­takt med gran­nar­na. Ett stort plus är i vårt fall att vå­ra barns far­mor och far­far bor här.

– Råd­giv­ning­en fun­ge­rar in­te li­ka bra som i Es­bo. Här är det omöj­ligt att gå till råd­giv­ning­en ut­an­för kon­tors­tid, och någ­ra jour­ti­der finns in­te hel­ler. Vi bor i Horn­hat­tu­la och det be­ty­der att råd­giv­ning­en sker på fins­ka.

Det är svårt att få in­fo i vik­ti­ga ären­den när man är ny­in­flyt­tad och in­te kän­ner till sy­ste­men.

– Det var be­svär­ligt att sö­ka dag­vårds­plats, in­for­ma­tio­nen på sta­dens hem­si­da är myc­ket otyd­lig, sä­ger Wahl­ström. Jag ring­de först fel fle­ra gång­er.

Nu går dot­tern i da­gis i Nä­se och har för en tid se­dan flyt­tat från en ba­rack till en an­nan ba­rack.

– Vi har in­te fått ve­ta nå­got om fram­ti­den, hur man in­om sta­den har tänkt att dag­vår­den ska ord­nas i den här stads­de­len i fram­ti­den, sä­ger Wahl­ström. Det är ing­et man be­rät­tar om på för­äld­ra­mö­te­na och in­te går det att hit­ta någ­ra upp­gif­ter på sta­dens hem­si­da hel­ler.

Borgå är en barn­vän­lig stad, står det i stra­te­gin. Kva­li­ta­tiv ut­bild­ning och små­barnspe­da­go­gik ska­par för­ut­sätt­ning­ar för väx­an­de, väl­be­fin­nan­de, del­ta­gan­de och sta­dens kon­kur­rens­kraft.

Ing­et ba­by­sim

– Borgås stra­te­gi är när­mast dröm­mar om fram­ti­den, el­ler kanske en tu­rist­bro­schyr, sä­ger Wahl­ström.

– Det hand­lar om ytskum, helt ut­an kon­kre­ta ex­em­pel.

Wahl­ström har kon­kre­ta öns­ke­mål, som en kol­lek­tiv­tra­fik med tä­ta­re tu­rer. Hen­nes er­fa­ren­het i dag är att man mås­te ha egen bil om man bor ock­så ba­ra li­tet ut­an­för kärn­cent­rum.

Hon vill ha en sam­lings­plats för små­barns­för­äld­rar, nå­gon­stans i cent­rum, som skul­le va­ra öp­pen åt­minsto­ne al­la var­da­gar.

– Nu finns det ing­en­stans att ta vägen om man till ex­em­pel mås­te by­ta blö­ja, sä­ger hon. De all­män­na to­a­let­ter­na är i ett be­dröv­ligt skick.

Det finns många ak­ti­vi­te­ter för små­barn, men ut­sprid­da på oli­ka ak­tö­rers hem­si­dor.

– Allt bor­de va­ra bätt­re sam­lat så att ock­så vi ny­in­flyt­ta­de hit­tar rätt, sä­ger Wahl­ström.

– Det finns många ak­ti­vi­te­ter och det finns små­barn i Borgå, men of­ta får man bil­den att kö­er­na är långa, allt blir full­bo­kat di­rekt. Och var­för har en stad av Borgås stor­lek ing­en möj­lig­het till ba­by­sim, det kan jag in­te för­stå.

Skol­nä­tet i stra­te­gin

Eva Wahl­ström tar fas­ta på stra­te- gi­för­sla­get ur en små­barns­för­äl­ders syn­vin­kel. And­ra in­tres­se­grup­per kan hit­ta and­ra syn­vinklar.

Utred­ning­en om bland an­nat skol­nä­tets lo­ka­ler ska ba­se­ras på stra­te­gin.

Ef­ter en lus­läs­ning av stra­te­gin, det tar in­te många mi­nu­ter, hit­tas sex me­ning­ar som kan ge väg­kost för dem som ska be­stäm­ma om sta­dens skol­nät i fram­ti­den:

– Vi an­ord­nar ut­bild­ning i tryg­ga och häl­so­sam­ma in­lär­nings­mil­jö­er. Vi tar ock­så hän­syn till ett ökat in­ter­na­tio­nellt ut­bild­nings­be­hov.

– Vi ska­par öpp­na och ge­men­sam­ma rum för ar­be­te, väx­el­ver­kan, hob­by­er och lä­ran­de.

– Vi li­var upp sta­dens cent­rum, byg­ger ut det och gör det tä­ta­re samt ut­veck­lar by­cent­ru­mens livs­kraft.

– Sta­dens lo­ka­ler är i gott skick och an­vänds ef­fek­tivt.

– Vi upp­rätt­hål­ler en le­van­de lands­bygd.

Fo­to: Sti­na Jä­der­holm

BORGÅBO. Eva Wahl­ström tyc­ker att Borgås stra­te­gi fram till 2030 när­mast ser ut som en tu­rist­bro­schyr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.