Över­tids­för­bud syns in­om dag­hem och vård

Från ons­dag till fre­dag den här vec­kan har en del fack­för­bund ut­fär­dat bå­de över­tids­för­bud och skif­tes­by­tes­för­bud för si­na med­lem­mar, i pro­test mot re­ge­ring­ens pla­ner på att lät­ta på ar­bets­ta­gar­nas upp­säg­nings­skydd.

Östnyland - - Östnyland - Sti­na Jä­deR­hOlm

I Öst­ny­land för­be­re­der man sig på ar­bets­gi­var­håll för fac­kens över­tids- och skif­tes­by­tes­för­bud.

I Sib­bo med­de­lar led­ning­en för små­barnspe­da­go­gi­ken att för­bu­den kan på­ver­ka dag­hem­mens verk­sam­het.

– Vi strä­var ef­ter att hål­la dag­hem­men öpp­na nor­malt även un­der över­tids- och skift­by­tes­för­bu­det. Om vi blir tvung­na att be­grän­sa öp­pet­ti­der­na i nå­got dag­hem, in­for­me­ras för­äld­rar­na om det­ta, med­de­lar che­fen för små­barnspe­da­go­gik Mer­ja Keski-Oja.

So­ci­al- och häl­so­vårds­di­rek­tör Ann-So­fie Sil­ven­no­i­nen i Borgå sä­ger att man vid per­so­nal­brist i förs­ta hand ska skö­ta bråds­kan­de vård och ser­vice.

– Från ons­dag till fre­dag ska che­fer­na för­ut­se möj­lig­he­ten att få vi­ka­ri­er och rik­ta yr­kes­per­so­nal till de mest bråds­kan­de upp­gif­ter­na. De ska be­dö­ma vil­ka ar­bets­upp­gif­ter man kan vän­ta med och ak­tivt va­ra när­va­ran­de på ar­bets­plat­sen när över­tids­för­bu­det och för­bu­det att by­ta ar­bets­skift gäl­ler och sä­ker­stäl­ler att pa­ti­ent- el­ler kli­ent­sä­ker­he­ten in­te även­ty­ras.

När det gäl­ler Borgå sjuk­hus tror chefslä­ka­re Kim­mo Ha­lo­nen att över­tids- och skif­tes­by­tes­för­bu­det in­te kom­mer på­ver­ka verk­sam­he­ten i nå­gon hög­re grad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.