Ett hi­sto­riskt om­rå­de pla­ne­ras om

Om­rå­det som kal­las An­ders­berg – ibland Krut­käl­lar­ga­tans om­rå­de – är ak­tu­ellt med en planänd­ring just nu. Det hand­lar om ett hi­sto­riskt in­tres­sant bo­stads­om­rå­de.

Östnyland - - Östnyland - Max Ny­beRg max.ny­berg@ksf­me­dia.fi

Om­rå­det be­står till sto­ra de­lar av eg­na­hems­hus med sto­ra tom­ter i kom­bi­na­tion med en eko­no­mi­bygg­nad, och nu har en del av in­vå­nar­na re­a­ge­rat på den nya de­talj­pla­nen som är i gör­ning­en.

Frå­gan är i kort­het om träd­går­dar­na ska för­bli som de är – och vis­sa in­vå­na­re är räd­da för att det hi­sto­ris­ka om­rå­det blir för tätt­be­byggt.

Rädd för splitt­ring

Mik­ko Var­ti­ai­nen, som bor på om­rå­det, vi­sar en im­po­ne­ran­de stor gård. Han är mån om att på­pe­ka att han ogär­na vill ta­la för al­la som bor där, men tilläg­ger att han pro­me­ne­rat om­kring till gran­nar­na och frå­gat de­ras åsikt. Nu har man kom­mit med ett ge­men­samt brev till sta­den där de tar upp en rad pro­blem med den till­tänk­ta de­talj­pla­nen.

– Pro­ble­met, som jag ser det, är att sta­den ver­kar vil­ja ef­fek­ti­ve­ra bo­en­det här och tä­ta till de­talj­pla­nen. Kanske tan­ken är att pla­ne­ra för kom­man­de ge­ne­ra­tio­ner. Men vi som bor här nu äger tom­ter­na.

Kär­nan i det he­la är de eko­no­mi­bygg­na­der som i re­gel fun­ge­rar som en de­la­re mel­lan två tom­ter och som lig­ger i den bort­re de­len av går­den. I nu­lä­get får de in­te fun­ge­ra som bo­stads­hus, men ett för­slag är att änd­ra på re­geln och till­lå­ta bo­en­de och att till­de­la en del av bygg­rät­ten dit. Bygg­rät­ten i om­rå­det är väl till­ta­gen med 300 kvadrat­me­ter – där vis­sa har ut­nytt­jat sto­ra de­lar me­dan and­ra hål­lit sig till klart mind­re.

– Vi vill att det ska fort­sät­ta som det är. Ris­ken är an­nars att tom­ter­na splitt­ras när nya in­vå­na­re bör­jar säl­ja det som i fram­ti­den är nya bo­stads­hus på tom­ter­na. Det ris­ke­rar för­stö­ra de kul­tur­hi­sto­ris­ka vär­de­na.

Han på­pe­kar att det är ett ovan­ligt bo­stads­om­rå­de i när­he­ten av cent­rum.

– Nya bygg­na­der och de­la­de tom­ter le­der ock­så till nya tra­fi­kar­range­mang. Vi tän­ker ock­så på kom­man­de ge­ne­ra­tio­ner, vå­ra barn. Vär­det på vå­ra tom­ter kan mins­ka med en splitt­ring, sä­ger Var­ti­ai­nen.

Hi­sto­riskt om­rå­de

Ett sam­tal till plan­läg­ga­re An­ne Riht­ni­e­mi-Rauh vi­sar att om­rå­det här­stam­mar från 1915 när ar­ki­tek­ten Ber­tel Jung ri­ta­de det förs­ta för­sla­get till bo­stads­om­rå­det som en stads­del för hant­ver­ka­re med så­väl fler­vå­nings­hus som små­hus – där de se­na­re för­vis­so in­ne­höll upp till tre bo­stä­der. De hus som nu kan be­skri­vas som vil­lor har en gång i ti­den va­rit hant­verkar­bo­stä­der som un­der år­tion­de­na byggts om. Det finns än­då en hand­full små bygg­na­der kvar som är mer el­ler mind­re som de ur­sprung­li­gen pla­ne­ra­des.

De sto­ra går­dar­na med eko­no­mi­bygg­na­der är ock­så kopp­la­de till om­rå­dets ur­sprung­li­ga syf­te: går­dar­na var till för po­ta­tis och frukt­träd och an­vän­des för att od­la mat.

Nu är det ett kul­tur­arv från 1920-ta­let med fi­na hus och fi­na träd­går­dar. En del bo­stads­hus är på 100 kvadrat, and­ra är när­ma­re de 300 som tillåts. Al­la har sam­ma bygg­rätt.

– Du för­står sä­kert att in­te al­la de som re­dan har 250 kvadrat vill tillå­ta me­ra bygg­rätt på nu­va­ran­de bygg­nads­y­tor, el­ler till bak­re de­len av tom­ten där eko­no­mi­bygg­na­den finns. Det rå­der li­te oli­ka åsik­ter om vad som bor­de gö­ras. Men det är klart att den ur­sprung­li­ga tomtin­del­ning­en be­va­ras, sä­ger Riht­ni­e­mi-Rauh.

I prak­ti­ken hål­ler man allt­så på att de­talj­pla­ne­ra ett om­rå­de där in­vå­nar­na från pla­ne­ra­rens syn­vin­kel har oli­ka vil­jor. En för­fråg­ning från ja­nu­a­ri pe­kar ock­så på det – där 14 av de 26 som sva­ra­de an­ser att man nog kan tillå­ta bo­en­de i eko­no­mi­bygg­na­der­na.

På gång är ock­så en ny för­fråg­ning som av­slu­ta­des på fre­da­gen och där man fick 21 svar. Rih­ti­e­miRauh har än­nu in­te haft tid att sam­man­stäl­la re­sul­ta­ten.

– Me­ning­en är att frå­ga vad tomt­ä­gar­na an­ser som vik­tigt och vär­de­fullt i he­la om­rå­det. Hurudant om­rå­de ska det va­ra? Det är en vik­tig dis­kus­sion att fö­ra in­nan man ri­tar nya bygg­nads­y­tor på ett nytt pla­nut­kast.

Till på­se­en­de

Pro­ces­sen ska nu ut­myn­na i ett sam­man­drag av de åsik­ter som kom in i sam­band med för­fråg­ning­en. Det le­der till ett ut­kast som kom­mer till på­se­en­de, var­ef­ter ett plan­för­slag föl­jer ef­ter någ­ra må­na­der. Så små­ning­om blir det be­slut.

Det har ock­så kom­mit öns­ke­mål från en del in­vå­na­re att kun­na in­le­da in­kvar­te­rings­verk­sam­het, och där ser Riht­ni­e­mi-Rauh ett po­ten­ti­ellt pro­blem.

– Det vik­ti­ga är hur man spa­rar mil­jön med bland an­nat ur­sprung­li­ga hus och fi­na träd­går­dar. Ur den syn­vin­keln är det ock­så vik­tigt att fö­ra den här dis­kus­sio­nen.

Sam­ma tan­kar är ock­så Mik­ko Var­ti­ai­nen in­ne på.

– Det är vik­tigt att man för en or­dent­lig dis­kus­sion in­nan pla­nen slås fast.

Fo­to: Max Ny­berg

GÅRD. Mik­ko Var­ti­ai­nen är en av dem som ogär­na ser bo­en­de i eko­no­mi­bygg­na­der­na. Var­ti­ai­nens eko­no­mi­bygg­nad skym­tar ba­kom trä­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.