Sms-tjänst er­bju­der in­fo om vat­ten­pro­blem

Sib­bo Vat­ten an­vän­der var­nings­tjäns­ten UMS för att skic­ka text­med­de­lan­den till si­na kun­der. Tjäns­ten an­vän­des se­nast på tors­da­gen då in­vå­na­re i Sö­der­kul­la och Tasträsk fick text­med­de­lan­den där de upp­ma­na­des att ko­ka dricks­vat­ten.

Östnyland - - Östnyland -

Al­la vat­ten­kun­der vars upp­gif­ter finns i sy­ste­met och vars te­le­fonan­slut­ning är re­gi­stre­rad på en adress i det drab­ba­de om­rå­det fick ett med­de­lan­de.

Kon­tak­tin­for­ma­tio­nen som an­vänds vid ut­skick häm­tas ur of­fent­li­ga re­gis­ter med till­stånd av sys­te­man­vän­da­re och myn­dig­he­ter. Om nå­gon kund blev ut­an med­de­lan­de kan det be­ro på att han el­ler hon har hem­lig adress, alternativt ett hem­ligt te­le­fon­num­mer. När det gäl­ler fö­re­tagsa­bon­ne­mang så de of­tast lis­ta­de un­der fö­re­ta­gets adress, in­te an­vän­da­rens. Om fö­re­ta­gets adress in­te finns på det drab­ba­de om­rå­det skic­kas ing­et med­de­lan­de.

Kun­der kan kol­la si­na kon­takt­upp­gif­ter via webb­por­ta­len www. ums-asi­a­kaspor­taa­li.fi. I por­ta­len kan man ock­så änd­ra si­na upp­gif­ter el­ler ta tjäns­ten ur bruk.

gör så här

Bör­ja med att skri­va ”Si­poo” (in­te Sib­bo) i fäl­tet Kom­mun/Bo­lag. Där­ef­ter ska du ange ditt te­le­fon­num­mer i fäl­tet Te­le­fon­num­mer. Läm­na fäl­tet för e-post­a­dress tomt och krys­sa i punk­ten ”Per­son­lig”. Tryck se­dan på ”Skic­ka PIN kod”. Om en li­ten stund får du ett med­de­lan­de till

Fo­to: Mostp­ho­tos

IN­FO I MOBILEN. Var­nings­tjäns­ten UMS an­vänds för att skic­ka in­for­ma­tion om till ex­em­pel gas­läc­kor, skogs­brän­der el­ler över­sväm­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.