Fins­ka skol­cent­ret ver­kar bli rätts­pro­cess

Re­no­ve­ring­en av Har­jurin­teen kou­lu när­mar sig. I den ny­bygg­da de­len fram­står en rätts­pro­cess som allt me­ra san­no­lik – sam­ti­digt som Lo­vi­sa stad nu skri­ver en förs­ta räk­ning.

Östnyland - - Östnyland - Max Ny­berg max.ny­berg@ksf­me­dia.fi

Lo­vi­sa stad och bygg­fö­re­ta­get Skans­ka ver­kar in­te kom­ma till nå­gon över­ens­kom­mel­se om vem som be­ta­lar för re­no­ve­ring­en i Har­jurin­teen kou­lus nya del – sta­dens ny­bygg­da sko­la som mås­te töm­mas på grund av pro­blem med in­om­hus­luf­ten.

Ären­det blir ak­tu­ellt på tors­dag när tek­nis­ka nämn­den tar ställ­ning till re­no­ve­ring­en av så­väl den gam­la som den nya de­len av skol­cent­ret.

ger skans­ka tid

I ären­det kon­sta­te­ras att man gett Skans­ka tid till den 5 ok­to­ber att sva­ra om de skö­ter re­no­ve­ring­en av den nya de­len. Lo­vi­sas stads­di­rek­tör Jan D. Oker-Blom sä­ger att det hand­lar om ge fö­re­ta­get en chans att ta på sig an­sva­ret.

– Det är en for­ma­li­tet. Skans­ka har re­dan en gång sagt nej, även om vi an­ser att de gjort fel på fle­ra punk­ter. Nu har vi en me­ra pre­ci­se­rad lis­ta på vad som be­hövs, och vill se om de den här gång­en kan tän­ka sig att åt­gär­da pro­ble­men på egen be­kost­nad. Allt­så er­kän­na fel.

Re­no­ve­rings­åt­gär­der­na rik­tas främst mot gol­ven och gol­vens yt­be­lägg­ning­ar. Ut­ö­ver det ska man tor­ka hå­lig­he­ter i bjälk­la­gens plat­tor och tä­ta kon­struk­tions­skar­var.

Skans­ka och Lo­vi­sa stad kom ti­di­ga­re i år till oli­ka slut­sat­ser när man grans­ka­de skol­bygg­na­den och dess pro­blem. Sta­den hit­ta­de bland an­nat fukt och ke­misk ned­bryt­ning. Skans­ka, som bygg­de sko­lan, lät gö­ra si­na eg­na un­der­sök­ning­ar och an­ser att fukt är helt nor­malt i en ny bygg­nad och att sto­ra åt­gär­der in­te är nöd­vän­di­ga.

skic­kar krav­brev

Oker-Blom har inga stör­re för­hopp­ning­ar om att Skans­ka kom­mer med an­nat be­sked den här gång­en. Det in­ne­bär att sta­den kon­kur­rens­ut­sät­ter re­no­ve­rings­ar­be­tet, an­li­tar en ent­re­pre­nör och be­ta­lar räk­ning­en.

– Se­dan skic­kar vi krav­brev till Skans­ka. Det ver­kar in­te san­no­likt att de skul­le ha änd­rat sig.

Skol­bygg­na­den har två oli­ka ga­ran­ti­pe­ri­o­der, upp­ger Oker-Blom. Den ena in­ne­bär att be­vis­bör­dan i even­tu­el­la bygg­fel lig­ger på bygg­fö­re­ta­get. Den är i kraft i två år och är där­med in­te ak­tu­ell. Den and­ra ga­ran­tin sträc­ker sig över tio år, och där lig­ger be­vis­bör­dan på be­stäl­la­ren, allt­så sta­den. Oker-Blom har svårt att spe­ku­le­ra kring hur starkt fall sta­den har.

– Men jag har ock­så ti­di­ga­re kon­sta­te­rat att det fö­re­fal­ler kons­tigt att en fy­ra år gam­mal bygg­nad har då­lig in­om­hus­luft ut­an att det skett nå­got fel i byggs­ke­det. Jag upp­le­ver att vi har star­ka ar­gu­ment, men det är en an­nan sak vad rät­ten kom­mer fram till och om vi får full kom­pen­sa­tion om det går så långt.

Det finns inga ex­ak­ta be­räk­ning­ar kring vad re­no­ve­ring­en av den ny­bygg­da sko­lan kos­tar, men man räk­nar med un­ge­fär 1 mil­jon eu­ro. To­tal­sum­man är än­då klart stör­re ef­tersom de till­fäl­li­ga ar­range­mang­en med ba­rac­ker kos­tar minst li­ka myc­ket till, om in­te me­ra.

Det har ock­så lett till att sta­den nu för­fat­tar en räk­ning till bygg­fö­re­ta­get.

– Vi skri­ver nu vår förs­ta räk­ning till Skans­ka. Den täc­ker al­la vå­ra kost­na­der fram till slu­tet av au­gusti. Den ex­ak­ta sum­man är in­te klar än­nu, men det rör sig om ett mil­jon­be­lopp.

re­no­ve­ring el­ler ny­byg­ge

Ock­så den gam­la de­len av skol­cent­ret töm­des ti­di­ga­re i år på grund av pro­blem med in­om­hus­luf­ten. Me­ning­en är nu att fat­ta be­slut om huruvi­da man ska re­no­ve­ra bygg­na­den el­ler lå­ta byg­ga en ny sko­la. På mån­da­gen ha­de man än­nu inga kost­nads­be­räk­ning­ar för en re­no­ve­ring, men i be­red­nings­tex­ten näm­ner man en sum­ma på 14 mil­jo­ner eu­ro för ett ny­byg­ge, plus om­kring 500 000 eu­ro för att ri­va den gam­la bygg­na­den.

Lis­tan över sa­ker som ska åt­gär­das är lång, och in­vol­ve­rar allt från golv­un­der­lag till de­lar av yt­ter­ta­ket och om­kring en fem­te­del av hus­tek­ni­ken, som ven­ti­la­tion.

– Om det kos­tar för myc­ket att re­no­ve­ra så byg­ger man hell­re nytt. Men vi hop­pas för­stås på att vi kan kla­ra det med en re­no­ve­ring, sä­ger Oker-Blom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.