Sib­bo vill för­länga av­tal om fa­mil­je­grupp­hem

Fort­fa­ran­de har el­va ung­do­mar be­hov av fa­mil­je­grupp­hem­met för min­derå­ri­ga in­vand­ra­re i Nick­by. Kom­mu­nen vill där­för för­länga av­ta­let med Nä­rings-, tra­fik-, och mil­jö­cen­tra­len.

Östnyland - - Östnyland - OsKar sKOg­berg

Ef­ter en liv­lig de­batt för­ra hös­ten lyc­ka­des Sib­bo kom­mun och NTM­cen­tra­len nå en över­ens­kom­mel­se om att kom­mu­nen grun­dar ett fa­mil­je­grupp­hem som fi­nan­sie­ras av NTM-cen­tra­len. Be­slu­tet in­ne­bar att el­va min­derå­ri­ga flyk­ting­poj­kar, som kom­mit en­sam­ma till lan­det, kun­de stan­na kvar i Sib­bo. Ut­an av­ta­let ha­de de tving­ats läm­na kom­mu­nen ef­ter att NTM-cen­tra­len drog in fi­nan­sie­ring­en från den pri­va­ta ak­tör som ha­de dri­vit fa­mil­je­grupp­hem­met i Sib­bo.

Fort­fa­ran­de bor de el­va ung­do­mar­na på fa­mil­je­grupp­hem­met. I slu­tet av 2018, då det nu­va­ran­de av­ta­let upp­hör, är de än­nu al­la min­derå­ri­ga och fy­ra av dem är un­der sjut­ton år. Kom­mu­nen och NTM-cen­tra­len har för­hand­lat om att fort­sät­ta fi­nan­sie­ring­en för fa­mil­je­grupp­hem­met, ären­det be­hand­las av so­ci­a­loch häl­so­vårds­ut­skot­tet på mån­dag. I be­red­nings­tex­ten kon­sta­te­ras att man ge­nom att fort­sät­ta med fa­mil­je­grupp­hems­verk­sam­he­ten kan er­bju­da ung­do­mar­na ett till­räck­ligt stöd, fram till att de blir myn­di­ga. Då de fyllt 18 år ska de läm­na fa­mil­je­grupp­hem­met och i förs­ta hand flytta till stöd­bo­en­de in­om ef­ter­vår­den. Un­der för­som­ma­ren näs­ta år, då fle­ra av ung­do­mar­na fyllt 18 år blir det ak­tu­ellt att mins­ka an­ta­let plat­ser på fa­mil­je­grupp­hem­met.

En­ligt av­tals­för­sla­get fort­sät­ter verk­sam­he­ten på fa­mil­je­grupp­hem­met tills­vi­da­re. Upp­säg­nings­ti­den är ett halv­år och verk­sam­he­ten kan vid be­hov mins­kas el­ler ut­ö­kas.

Kom­mu­nen och NTM-cen­tra­len har ock­så för­hand­lat fram ett av­tals­för­slag om den ef­ter­vård som kom­mu­nen er­bju­der över 18-åri­ga in­vand­ra­re som kom­mit en­sam­ma till Fin­land och va­rit min­derå­ri­ga då de be­vil­jats up­pe­hålls­till­stånd och kom­mun­plats. I nu­lä­get om­fat­tas 21 per­so­ner av sy­ste­met. En­ligt av­tals­för­sla­get fort­sät­ter NTM-cen­tra­len tills vi­da­re med att er­sät­ta kom­mu­nen de kost­na­der som ef­ter­vår­den or­sa­kar. Även för det här av­ta­let gäl­ler en upp­säg­nings­tid på sex må­na­der och verk­sam­he­ten kan ju­ste­ras en­ligt be­hov.

En­ligt be­sluts­för­sla­get be­full­mäk­ti­gar so­ci­al- och häl­so­vårds­ut­skot­tet so­ci­al- och häl­so­vårds­di­rek­tö­ren att in­gå av­tal med NTM-cen­tra­len bå­de om fa­mil­je­grupp­hem­met och ef­ter­vårds­tjäns­ter­na.

Fo­to: Ar­kiv/Bir­git­tA EhrstEn

GLA­DA. På vår­vin­tern ord­na­de flyk­tin­gung­do­mar­na en fest för att fi­ra att de fått stan­na kvar i Sib­bo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.