Nya vin­dar blå­ser – Hun­ters har för­yng­rats re­jält

För­ra sä­song­en var re­sul­tatmäs­sigt den bäs­ta som Borgå­klub­ben Hun­ters nå­gon­sin haft. Ba­ra un­ge­fär en tred­je­del av fjol­å­rets spe­la­re finns kvar då ett re­jält för­yng­rat Hun­ters ja­gar nya fram­gång­ar i Fin­lands­se­ri­en.

Östnyland - - Östnyland - Tom­mi Will­berg 029 080 1401 tom­mi.will­berg@ksf­me­dia.fi

Un­ge­fär två tred­je­de­lar av Borgå­la­get Hun­ters trupp var nya an­sik­ten då Hun­ters in­led­de årets Fin­lands­se­rie med en för­lust (1–3) bor­ta mot ny­kom­ling­en Ki­ek­ko-Espoo och med en hem­ma­se­ger (6–4) mot S-Ki­ek­ko.

En hel del har hun­nit hän­da i Hoc­key­fin­land se­dan Hun­ters re­kord­b­ra säsong tog slut i Fin­lands­se­ri­ens se­mi­fi­na­ler i vå­ras. Mes­tisla­get Espoo Uni­ted gick un­der och följ- der­na på­ver­ka­de ock­så Fin­lands­se­ri­en då ett ka­bi­nett­be­slut led­de till att klas­sis­ka Es­boklub­ben Ki­ek­koEspoo åter­uppli­va­des och pla­ce­ra­des i Fin­lands­se­ri­en.

Ki­ek­ko-Espoo star­ta­de i prak­ti­ken sitt lag­byg­ge från noll vil­ket bland an­nat på­ver­ka­de Hun­ters i den mån att fem spe­la­re byt­te Borgå mot Es­bo.

Fin­lands­se­ri­ens be­las­tan­de sche­ma var ock­så or­sa­ken till att yt­ter­li­ga­re fem Hun­ter­sspe­la­re val­de att by­ta till Sib­bo­la­get Wolf som hål­ler till i di­vi­sion 2. To­talt har Hun­ters 16 nya kon­trakt­spe­la­re i sin trupp – li­ka många som läm­nat se­dan slu­tet av för­ra säsong, en­ligt hoc­keyda­ta­ba­sen Eli­te­pro­spects.

– Det är in­te van­ligt med så sto­ra lag­för­änd­ring­ar. Det tåls in­te att byg­ga om från bör­jan var­je år, be­rät­tar Hun­ters ord­fö­ran­de Mark­ku Vä­li­mä­ki.

Trup­pens me­del­ål­der är ba­ra 21,88 år jäm­fört med 25,1 år för­ra sä­song­en.

– Det var ett stra­te­giskt be­slut att för­yng­ra la­get. Vi har ett bra, snabbt spe­lan­de lag och vi har lyc­kats byg­ga ett lag som fyl­ler al­la mått, sä­ger Vä­li­mä­ki.

Den stor­mi­ga trans­fer­som­ma­ren led­de till att lag­byg­get dröj­de li­te läng­re än för­vän­tat och Vä­li­mä­ki be­rät­tar att man än­nu vill gö­ra ett pre­ci­sions­för­värv in­om kom­man­de da­gar. Se­dan har färs­ka chefsträ­na­ren Sa­mi Ry­hä­nen, som var ex-coachen Te­ro Määt­täs as­si­ste­ran­de trä­na­re un­der de tre se­nas­te åren, sitt lag­pus­sel klart.

Kri­tik

I år spe­lar he­la 17 lag i Fin­lands­se­ri­en. Vä­li­mä­ki me­nar att ni­vån i se­ri­en blir allt bätt­re men ock­så på na­tio­nens tred­je högs­ta ni­vå finns fak­to­rer som ord­fö­ran­den rik­tar kri­tik åt – in­te minst sät­tet hur Ki­ek­ko-Espoo kun­de val­sa in i se­ri­en och bör­ja ett nytt li­ga­pro­jekt i Fin­lands­se­ri­en.

– Ki­ek­ko-Espoo kom köks­vä­gen till se­ri­en. Det är ovan­ligt och mot nor­ma­la reg­ler och prin­ci­per. Vi kri­ti­se­ra­de det skarpt men nu är det gjort och man kan in­te gö­ra nå­got åt det. Fin­lands­se­ri­en är en krä­van­de se­rie men den är li­te för stor. 1214 lag skul­le va­ra bätt­re, sä­ger Vä­li­mä­ki.

Hun­ters of­fi­ci­el­la mål­sätt­ning är att nå slut­spe­let, men nå­got öv­re tak har klubbled­ning­en in­te satt. På för­hand sett är just Ki­ek­ko-Espoo, Pyry och Hok­ki fa­vo­ri­ter och de lag som på all­var ja­gar en plats i Mes­tis. En roll som svart häst har Hun­ters knap­past nå­got emot.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.