Lo­vi­sa­bor­na har bli­vit fli­ti­ga bio­be­sö­ka­re

Då Lo­vi­sa­bi­o­gra­fen Ki­no Ma­rilyn i vå­ras ho­ta­des av stäng­ning såg Si­ni Hak­ka­rai­nen och To­mi Nord­ström chan­sen till en kul­tur­gär­ning. De tog över verk­sam­he­ten, och Lo­vi­sa­bor­na har tac­kat ge­nom att gå fli­tigt på bio.

Östnyland - - Ledare - Petra Lind 020 756 9637 petra.lind@ksf­me­dia.fi

– Många är all­de­les tyd­ligt nöj­da över att det fort­fa­ran­de finns en bi­o­gra­fi i Lo­vi­sa. Vi har haft bra med be­sö­ka­re och re­spon­sen har över­lag va­rit god, sä­ger fö­re­ta­ga­ren Si­ni Hak­ka­rai­nen som dri­ver Ki­no Ma­rilyn till­sam­mans med To­mi Nord­ström.

Till och med un­der de in­om bran­schen er­känt tys­ta som­mar­må­na­der­na har Lo­vi­sa­bor­na bän­kat sig fram­för vi­ta du­ken. En­ligt Si­ni Hak­ka­rai­nen har man rentav ökat li­te på bil­jett­mäng­der­na i ju­li och au­gusti, men så har ock­så ex­em­pel­vis upp­föl­jar­na till Mam­ma Mia! och Mi­e­lensä­pa­ho­it­ta­ja dra­git ful­la hus.

Barn­fil­mer­na har ock­så en tro­gen publik och fil­mur­va­let på­ver­kar för­stås mäng­den be­sö­ka­re – någ­ra hit­tit­lar och sa­long­en är full­satt. På Ki­no Ma­rilyn snur­rar tre-fy­ra fil­mer på vi­ta du­ken var­je vec­ka, så det finns tit­lar för al­la sma­ker att väl­ja på.

Bio­be­sö­ka­re med at­ti­tyd

Över­lag har Hak­ka­rai­nen en käns­la att fram­för allt li­te äld­re Lo­vi­sa­bor går myc­ket på bio.

– Det känns som att de går på bio med at­ti­ty­den ”bion finns kvar, nu ska vi se till att gå of­ta på film”.

– Se­dan finns det för­stås film­fan­tas­ter­na som ser så gott som al­la fil­mer, tilläg­ger hon.

Fö­re­ta­gar­du­on är själv film­vän­ner och det hjäl­per när fil­mer­na ska ploc­kas in på re­per­to­a­ren. En­ligt Hak­ka­rai­nen är det i själ­va ver­ket för­hål­lan­de­vis en­kelt att föl­ja al­la kom­man­de pre­miä­rer på film­bran­schens webb­plats.

– De sto­ra fil­mer­na har pre­miär på Lo­vi­sa­bi­o­gra­fen sam­ti­digt som på and­ra or­ter. Vi strä­var ef­ter att vi­sa al­la fil­mer som dis­tri­bue­ras i Fin­land, för­u­tom vis­sa små spe­ci­al­fil­mer då. Vill man att vi ska vi­sa nå­gon viss film så är det i och för sig ba­ra att ta kon­takt så för­sö­ker vi ord­na det, sä­ger Si­ni Hak­ka­rai­nen.

Fö­re­ta­gar­du­on gick än­da från bör­jan in för ett nytt sy­stem för att skö­ta bio­verk­sam­he­ten. De job­bar själv hel­tid på an­nat håll och sök­te där­för på Fa­ce­book Lo­vi­saung­do­mar som var in­tres­se­ra­de av att ex­traknäc­ka på bi­o­gra­fen. Re­sul­ta­tet blev att de an­ställ­de fy­ra ung­do­mar i ål­dern 16–18 som fick lä­ra sig att skö­ta allt det prak­tis­ka på bi­o­gra­fen.

– Sy­ste­met har fun­ge­rat väl­digt bra, det dag­li­ga ar­be­tet har löpt fint och bion är snygg och pryd­lig, sä­ger Si­ni Hak­ka­rai­nen.

Kul­tur­rum och scen

Hak­ka­rai­nen upp­le­ver att bi­o­graf­fas­tig­he­ten vid Drott­ning­ga­tan har stor po­ten­ti­al, och då me­nar hon in­te en­bart som tra­di­tio­nell bio ut­an även som kul­tur­lo­kal i vi­da­re be­mär­kel­se.

– Plat­sen pas­sar ut­märkt som en kul­tu­rens träff­punkt, sä­ger hon. Ta kon­takt ifall ni vill hy­ra in er hos oss, till ex­em­pel med nå­got eve­ne­mang.

I vec­kan är det film­vis­ning kvälls­tid på Ki­no Ma­rilyn, men på da­gar­na kun­de and­ra ak­tö­rer all­de­les bra hy­ra in sig i lo­ka­len och ord­na till ex­em­pel kul­tu­re­ve­ne­mang i bi­o­gra­fen el­ler i fun­kisau­lan.

Sam­ar­be­tet med and­ra än filmdis­tri­bu­tö­rer har i själ­va ver­ket re­dan in­letts: Var­je mån­dag sam­las de lo­ka­la te­a­te­ra­ma­tö­rer­na i Lo­vi­i­san Te­at­te­ri till öv­ning fram­för vi­ta du­ken.

Spel fram­för vi­ta du­ken

– De kon­tak­ta­de oss från te­a­tern och frå­ga­de om det var möj­ligt att få kom­ma hit och öva. Ef­tersom vi in­te har någ­ra film­vis­ning­ar på mån­da­gar­na så pas­sar det per­fekt, sä­ger Hak­ka­rai­nen.

Te­a­ter­gäng­et hål­ler på att nö­ta in sin nya mu­sik­fyll­da fö­re­ställ­ning Lau­lu­ja ja ta­ri­no­i­ta elä­mästä ja työ­stä (un­ge­fär sång­er och be­rät­tel­ser om liv och ar­be­te) där de bju­der publi­ken bland an­nat på tex­ter och styc­ken av Lo­vi­sa­för­fat­ta­ren Da­ni­el Katz och unge Lo­vi­sa­mu­si­kern Vä­inö Hon­ka­ni­e­mi. Bland lå­tar­na hit­tas även nå­got Cor­ne­lis Vre­eswijk-ör­hänge samt någ­ra klas­si­ker av fins­ka rock­mu­si­kern Tu­o­ma­ri Nur­mio.

– Pjä­sen har pre­miär i no­vem­ber och då kom­mer vi­ta du­ken att täc­kas över i sam­band med fö­re­ställ­ning­ar­na, sä­ger Si­ni Hak­ka­rai­nen.

Det är Lo­vi­sa stad som äger bi­o­graf­bygg­na­den.

Fo­to: KristoFFer Åberg

FIN START. Si­ni Hak­ka­rai­nen och To­mi Nord­ström tog över verk­sam­he­ten på Ki­no Ma­rilyn i april. Lo­vi­sa­bor­na har tac­kat dem ge­nom att gå på bio of­ta­re än ti­di­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.