Jazztur­né in­leds med schack­tur­ne­ring

Sax­o­fo­nis­ten Wil­li­am Su­van­nes nya al­bum som kom­bi­ne­rar jaz­zen och schack­spe­lets värld släpps på fre­dag. Re­dan i dag star­tar hans kon­sert­tur­né i Borgå med ett an­norlun­da upp­lägg: Först blir det schack­tur­ne­ring, se­dan jazz­kon­sert.

Östnyland - - Ledare - PeTRA LiND

Chess’n Jazz är nam­net på Wil­li­am Su­van­nes nya al­bum och, pre­cis som ti­teln an­ty­der, kom­bi­ne­ras jaz­zens och schac­kens värl­dar på plat­tan. Det gör det ock­så i prak­ti­ken då ar­tis­tens ar­ton or­ter långa tur­né kör i gång i Borgå re­dan i dag.

Med start kloc­kan 19 på Grand kör sax­o­fo­nis­ten Wil­li­am Su­van­ne, gi­tar­ris­ten Var­re Var­ti­ai­nen, pi­a­nis­ten och key­boar­dis­ten Mi­kael Jakobsson, ba­sis­ten Tu­u­re Koski och trum­sla­ga­ren Mik­ko Ar­lin i gång sin spel­ning med en räc­ka lå­tar som lå­nar tit­lar­na från schack­spe­lets värld. El­ler vad sägs om El king, The weird bishop och The knight’s night?

In­te nog med det, jaz­zen­semb­len får säll­skap av en sam­ling skar­pa hjär­nor som mö­ter upp i schack­spe­lan­dets tec­ken. Det in­ne­bär att det mel­lan sax­o­fon­so­lon och jaz­zigt pi­anok­link finns plats för djär­va ut­spel, slu­ga gam­bits och, för­stås, schack matt om det vill sig väl. Och publi­ken får ta del av bå­da­de­ra.

Kon­sert­tur­nén ord­nas i sam­ar­be­te mel­lan Fin­lands jazz­för­bund och Fin­land schack­för­bund. Wil­li­am Su­van­ne och hans en­semb­le står för jaz­zen me­dan schack­tur­ne­ring­ar­na ord­nas i sam­ar­be­te med lo­ka­la schack­klub­bar.

Wil­li­am Su­van­ne Chess’n Jazz på Kul­tur­hu­set Grand, tis­da­gen den 25 sep­tem­ber kloc­kan 19, bil­jet­ter 5 eu­ro. Fö­re kon­ser­ten, kloc­kan 17, ord­nas en schack­tur­ne­ring i sam­ar­be­te med Fin­lands schack­för­bund.

du spe­la? An­mäl dig till tur­ne­ring­en på chessnjazz.com

FO­TO: SAARA VUORJOKI

CHeSS & JAZZ. Sax­o­fo­nis­ten Wil­li­am Su­van­ne och hans jaz­zen­semb­le drar ut på en an­norlun­da tur­né där det spe­las schack si­da vid si­da med jazz.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.