Var­för blom­mar de blågrö­na al­ger­na så kraf­tigt?

Östnyland - - Ledare -

I ett se­mi­na­ri­um på tors­dag be­rät­tar fors­ka­re Sep­po Knu­ut­ti­la från Fin­lands mil­jö­cen­tral om or­sa­ker­na till blågrönalgsblom­ning­ar och vad det bor­de gö­ras åt pro­ble­met.

Fle­ra gäs­ter del­tar i kväl­len, bland and­ra To­ve Holm be­rät­tar om Ös­ter­sjöut­ma­ning­en. Det är ett nät­verk med cir­ka 270 med­lem­mar, vil­ken vid­tar åt­gär­der för att skyd­da ha­vet. Borgå Vat­tens vd Eli­na An­ti­la kom­mer att ta­la om havs­om­rå­det ut­an­för Borgå och hon in­for­me­rar om hur Her­man­sö re­nings­verk fun­ge­rar.ÖN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.