Värl­dar möts på Gal­le­ria Col­mio

Östnyland - - Ledare - ÖN

Nyslott­ba­se­ra­de konst­nä­ren Paa­vo Pel­vo stäl­ler ut i sep­tem­ber på Gal­le­ri Col­mio i Borgå. Pel­vo (f 1947) hör till sin ge­ne­ra­tions mest be­ty­dan­de konst­nä­rer och har bland an­nat fått sta­tens bild­konst­pris två gång­er om och han

Pel­vo har haft runt 60 se­pa­ra­tut­ställ­ning­ar, och se­nast ställ­de han ut på Tai­de­kes­kus Sal­me­la i Män­ty­har­ju. Det var ock­så där som Borgå­gal­le­ris­ten Pä­i­vi Miko­la blev för­tjust i hans konst, och re­sul­ta­tet av det mö­tet häng­er nu på väg­gar­na i en av trä­hus­läng­or­na vid Borgå å.

Paa­vo Pel­vo häm­tar of­ta in­spi­ra­tion ur na­tu­ren men in­nan bil­den, till ex­em­pel på en varg, når tavel­du­ken har den pro­ces­sats av konst­nä­rens eget fil­ter och ha­kats upp på en fan­ta­si­full clou el­ler en tan­ke. Många av hans tav­lor ex­i­ste­rar i gräns­lan­det mel­lan verk­lig­het och fan­ta­si, och var­dag­li­ga och kon­kre­ta fö­re­mål pa­ras ihop med ett visst mått av sur­re­a­lism.

Hu­morn finns ock­så med på ett hörn vil­ket till ex­em­pel märks i ta­vel­nam­nen som of­ta byg­ger på ord­le­kar, till ex­em­pel Te­e­ren­pe­li el­ler Su­si­ra­ja.

Paa­vo Pel­vo ar­be­tar of­ta med prick- och streck­tek­nik vil­ket ger tav­lor­na en tre­di­men­sio­nell käns­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.