På gång

So­len

Östnyland - - Ledare - Borgå Han­gö Helsing­fors Jy­vä­skylä Lo­vi­sa Uleå­borg Ut­sjo­ki upp ner

7.08 7.19 7.11 7.08 7.06 7.09 7.03

191 6000.

19.09 19.20 19.11 19.08 19.06 19.09 19.02 In­for­ma­tion om de öst­ny­länds­ka för­e­ning­ar­nas verk­sam­het pub­li­ce­ras var­je tis­dag och fre­dag. Sam­ma med­de­lan­de pub­li­ce­ras en gång i spal­ten. In­te års­mö­ten. Mej­la upp­gif­ter­na till

el­ler ring

in­fo@eve­ne­max.fi 040

• Ma­te­ri­al till tis­da­gens tid­ning bör va­ra hos oss se­nast fre­dag kl. 12.

• Ma­te­ri­al till fre­da­gens tid­ning bör va­ra hos oss se­nast ons­dag kl. 12.

AA på svens­ka hos Ru­ne­berg­grup­pen. Träff var­je mån­dag kl. 19 i Bro­backs­stu­gan, Mel­lang. 19, Borgå. Tfn 0400 557 314. AA-te­le­fon­jour. På svens­ka al­la da­gar kl. 17–21. Tfn 045 184 4644. AL-An­no fa­mil­je­grupp. För al­ko­ho­lis­ters an­hö­ri­ga. Sam­ling var­je tis­dag kl. 19, Man­ner­heim­ga­tan 14, bussta­tio­nens ned­re vå­ning, Lo­vi­sa. Borgå­nej­dens hjärt­för­e­ning. För­e­ning­ens jul­fest 3.12 kl. 13-16 i su­o­ma­lai­nen seur­a­kun­ta, sto­ra sa­len. Re­sa till Pär­nu spa i maj 2019. Må 1.10 me­ra in­for­ma­tion på Hjärt­kväl­len. Borgå­nej­dens krigs­ve­te­ra­ner jäm­te stödan­de med­lem­mar. Må­nads­lunch på re­stau­rang Iris, Alex­an­ders­ga­tan 20, on 3.10 kl. 13. Ef­ter mö­tes­för­hand­ling­ar­na får vi lyss­na till tru­ba­du­ren Ste­fan Paa­vo­la. An­mäl­ning­ar se­nast sö 30.9 till Gö­ta Holl­mérus-Eklund tfn 0400 988 456 el­ler 019 669 147. Borgå stads svens­ka mart­ha­för­e­ning. Mö­te on 26.9 kl. 18 i mart­ha­lo­ka­len, Lun­da­ga­tan 10 C. Vi till­rä­der smått och gott till­sam­mans. Borgå­nej­dens svens­ka pen­sions­ta­ga­re. On 26.9 ut­färd till Kot­ka av­färd kl. 9 från gam­la ga­rage via freds­ga­tan. Obs! ing­et mö­te to 27.9. Borgå svens­ka pen­sio­närs­för­e­ning. Sam­kväm 27.9. kl. 12.3014.30 i för­sam­lings­hem­met, Ru­ne­bergsg. 24. In­for­ma­tion om häl­sa och väl­färd av ge­ri­a­tri­ker Ni­na-Ma­ria Ti­gerstedt. Lot­te­ri. Obs! se­ni­or­skep­pet är 5-7.11, in­te ok­to­ber som det fel­ak­tigt står på vår re­se­si­da. Ti 2.10 är sista an­mäl­nings- och be­tal­nings­dag för Chel­se­as Ho­tel på Te­a­ter Vi­i­rus 13.10. Pris 30 eu­ro anm. Kerstin 040 588 2609. Re­san till Riks­dags­hu­set 14.11 är full­bo­kad men vi för­sö­ker ord­na ett nytt be­sök vid en se­na­re tid­punkt. Följ med an­non­se­ring­en i tid­ning­ar­na och kol­la vår hem­si­da. Hem­byg­dens Vän­ner i Per­nå. Sö 30.9 kl. 11-16 Lop­pis­run­da, buffé i Hö­ganås. Hem­byg­dens Vän­ner i Sö­der­vec­ko­ski och mart­ha­för­e­ning­en. Vat­ten­gym­nas­tik på Äp­pel­bac­kens ser­vice­hus to 27.9 kl. 17. Mic­kelsbö­le mart­ha­för­e­ning. Må­nads­mö­te hem­ma hos Britt 2.10 kl. 18.30. Te­ma: Britt be­rät­tar om si­na hö­nor. Pai­pis mis­sions­krets. Mö­te hos Eva ti 2.10 kl. 13.30. Ti­di­ga­re och nya med­lem­mar varmt väl­kom­na. Sib­bo svens­ka pen­sio­närs­för­e­ning. Da­ta­kurs ons­da­gar 3.10, 10.10 och 17.10 kl. 10-12 på Ges­ter­by

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.