Ung­doms­ar­be­tet i Borgå fick do­na­tion av Zon­ta­klub­ben

Borgå-Por­voo Zon­ta­klubb do­ne­ra­de 1500 eu­ro för att stö­da det mål­in­rik­ta­de ung­doms­ar­be­tet in­om Borgå stads ung­doms­tjäns­ter.

Östnyland - - Ledare - Kirsti tal­si-sirKKa

– Vi öns­kar, att möj­li­gast många flic­kor på or­ten ska kun­na få hjälp tack va­re den här do­na­tio­nen, sä­ger Zon­ta­klub­bens ord­fö­ran­de Mar­jaa­na Su­o­mi­nen.

Ge­nom det mål­in­rik­ta­de ung­doms­ar­be­tet vill man fö­re­byg­ga att ung­do­mar mar­gi­na­li­se­ras. Hjälp och stöd rik­tas till de ung­do­mar, som är i risk­zo­nen. Mål­grup­pen är 11–16 -åring­ar.

– Det mål­in­rik­ta­de ung­doms­ar­be­tet är mobilt, fö­re­byg­gan­de, upp­sö- kan­de och ung­doms­ar­be­tar­na går vid den ung­as si­da. Må­let är att ge stöd som be­hövs för att den unga skall kun­na grep­pa sin livs­si­tu­a­tion. Sam­ti­digt vill vi be­främ­ja den ung­as väl­be­fin­nan­de, sä­ger ung­doms­ar­betsko­or­di­na­tor Tan­ja Leh­tiku­u­si.

Stö­det rik­tas till små­grup­per för flic­kor samt tillin­di­vi­du­ellt ar­be­te.

– Med hjälp av do­na­tions­peng­ar­na kan vi för­verk­li­ga t.ex. lä­ger el­ler nå­got ex­tra. Grup­per­na ord­nar all­tid en fest vid jul­ti­den el­ler gör en vårav­slut­nings­re­sa. De här stun­der­na är ock­så av­sed­da att va­ra ett tack och be­lö­ning för den ut­veck­ling som skett. Vi gör van­ligt­vis nå­got som ger en upp­le­vel­se. Det finns säl­lan peng­ar för den ty­pen av verk­sam­het, kon­sta­te­rar ung­doms­ar­be­ta­re Pir­jo Pi­e­tikä­i­nen.

Borgå-Por­voo Zon­ta­klubb ord­nar mor­gonkaf­fe på Kvin­no­da­gen den 8 mars och de här till­ställ­ning­ar­na har un­der två år in­bring­at den sum­ma, som nu do­ne­ra­des.

Zon­ta är en in­ter­na­tio­nell or­ga­ni­sa­tion, till vil­ken hör med­lem­mar från oli­ka yr­ken och po­si­tio­ner i sam­häl­let, och job­bar för att för­bätt­ra kvin­nors ställ­ning.

Fo­to: Sep­po Sirkka/eaSt­preSS

Gla­Da. Borgå stads ung­doms­ar­betsko­or­di­na­tor Tan­ja Leh­tiku­u­si och ung­doms­ar­be­ta­re Char­lot­ta Ös­ter­berg kon­sta­te­ra­de, att do­na­tio­nen kom­mer väl till an­vänd­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.