Vill du ha min­nen och vän­ner för li­vet?

Den 13 de­cem­ber är det dags att krö­na Öst­ny­lands lu­cia 2018. Fö­re det ska lu­cia och hen­nes tär­nor ut­ses.

Östnyland - - Evenemax - He­léN Kur­ri

I näs­tan 70 år har en öst­ny­ländsk flic­ka krönts till lu­cia i Öst­ny­land. Den förs­ta lu­ci­an krön­tes 1950 av då­va­ran­de stads­di­rek­tö­ren i Borgå R. L Las­se­ni­us. Nu är det snart dags igen. Är du el­ler nå­gon flic­ka du kän­ner den 69:e lu­ci­an, som kröns den 13 de­cem­ber på Råd­hustor­gets trap­pa i Borgå?

Ti­di­ga­re lu­ci­or och tär­nor be­rät­tar om en oför­glöm­lig tid, djup vän­skap och den fi­na upp­le­vel­sen att få gö­ra gott. Än i dag har lu­cia en stor be­ty­del­se. Hon kom­mer med ljus, hopp och gläd­je, och lu­ci­ain­sam­ling­en, som år­li­gen sam­lar in om­kring 13 000 eu­ro, fort­sät­ter att gö­ra gott un­der he­la året.

För­ra året gick de störs­ta bi­dra­gen till den upp­sö­kan­de ung­doms­verk­sam­he­ten i Borgå, Sib­bo och Lo­vi­sa. Dess­utom fick äldre­bo­en­den i Borgå, Sib­bo och Lo­vi­sa peng­ar för att ar­ran­ge­ra trev­ligt pro­gram för de äld­re. En rad and­ra för­e­ning­ar och in­sti­tu­tio­ner fick ock­så känn­ba­ra bi­drag.

För att man ska kun­na kan­di­de­ra för lu­ciaupp­dra­get ska man va­ra minst 16 år gam­mal, ha en god sång­röst och lätt för att kom­ma i kon­takt med al­la slags män­ni­skor. Du kan an­mä­la dig själv, men vi vill gär­na att nå­gon som kän­ner dig läm­nar in an­mä­lan. Al­la flic­kor i he­la Öst­ny­land är väl­kom­na att kan­di­de­ra. Och du vet väl att du kan bo­ka lu­cia re­dan nu på te­le­fon­num­ret 045 168 6097?

Öst­ny­lands lu­cia ar­ran­ge­ras av Borgå­byg­dens Ung­doms­för­bund, tid­ning­en Öst­ny­land, Yle Ve­ga Öst­ny­land och Ak­ti­astif­tel­sen.

Mer in­fo om hur man blir kan­di­dat hit­tar du i an­non­sen på si­dan 15.

Se vi­de­on på ost­ny­land. fi från lu­ci­akrö­ning­en 2017, och lu­ci­a­tri­ons upp­slupp­na stäm­ning­ar in­för den hög­tid­li­ga kväl­len.

Fo­to: KristoFFer Åberg

lu­CiA 2017. För­ra årets lu­cia Ce­ci­lia Kron­berg och tär­nor­na Pip­sa Kaik­ko­nen och Ida Lind­berg vin­ka­de åt al­la som kom­mit för att se krö­ning­en. Ar­kiv­bild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.