Po­pup-po­e­si på ba­bydag i Sö­der­kul­la

För den som in­te viss­te det fi­ras den år­li­gen åter­kom­man­de ba­byda­gen på fre­dag. Det upp­märk­sam­mas med ett po­pup-eve­ne­mang på bib­li­o­te­ket i Sö­der­kul­la.

Östnyland - - Evenemax -

Ba­byda­gens pro­gram i Sö­der­kul­la an­tar for­men av en två­språ­kig ba­by­po­e­sistund där fo­kus lig­ger på boken Säg hej! av An­ni­ka San­de­lin och Lin­da Bon­de­stam. Tex­ten på rim bju­der in ba­byn på ett in­ter­ak­tivt även­tyr där Michel­le Matt­folk fun­ge­rar som le­da­re.

”Säg hej till Rob­ban Bob­ban Bro. Han har tap­pat bort sin sko. Kan du hjäl­pa ho­nom att hit­ta den?” lå­ter det till ex­em­pel – följt av färgspra­kan­de och fan­ta­si­ful­la il­lust­ra­tio­ner. Det bjuds ock­så på bokprat med ba­by­böc­ker som te­ma samt en ba­by­konstut­ställ­ning.

Po­pup-po­e­si­da­gen rik­tar sig i fös­ta hand till fa­mil­jer med ba­by­er i ål­dern 0–1 år. Ing­en för­hands­an­mä­lan krävs och ef­ter ba­by­po­e­sistun­den du­kas det fram mel­lan­mål i au­lan. ÖN

Sö­der­kul­la bib­li­o­tek den 28 sep­tem­ber kloc­kan 10-11.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.