Fi­na­lis­ter­na spet­sar sig på Snapsvi­se-FM

Fi­na­lis­ter­na för Snapsvi­se-FM i Lo­vi­sa den 7 ok­to­ber är kla­ra. Två öst­ny­länds­ka vi­sor skriv­na av Me­li­ta Tu­likou­ra är med och täv­lar om se­gern.

Östnyland - - Evenemax -

Tio fi­na­lis­tvi­sor del­tar i årets fins­ka mäs­ter­skap i ny­skriv­na snapsvi­sor. Det är en ur­vals­kom­mit­té be­stå­en­de av Fins­ka Ri­ma­ka­de­mins ledamöter Ma­ry­el­le Lind­holm och Cal­le Pet­ters­son samt skå­de­spe­la­ren An­ders Slot­te och riks­dags­as­si­sten­ten Val­ter Huldén som vas­kat fram fi­na­lis­ter­na bland de sam­man­lagt sex­tio bi­dra­gen som aspi­re­rat på en plats i fi­na­len.

Svensk­fin­lands al­la re­gi­o­ner fanns re­pre­sen­te­ra­de bland vi­sor­na, som i sed­van­lig stil var in­skic­ka­de till ri­ma­ka­de­min för­sed­da med pseu­do­nym. Den re­gi­o­na­la sprid­ning­en är stor ock­så bland de tio FM-fi­na­lis­ter­na där Christi­an An­ders­son (Ma­ri­e­hamn), Ralf Granlund (Ma­ri­e­hamn), Nils-Eric Sahl­ström (Va­sa), Gu­nil­la Sten­fors (Gran­kul­la), Ca­ro­la Te- ir-Leh­ti­nen (Helsing­fors) och Mats Wik­man (När­pes) del­tar med ett bi­drag per man.

Borgå­bon Me­li­ta Tu­likou­ra ver­kar pre­cis som Han­gö­bon Pig­ge Svensk­berg haft en rik­tigt pigg pen­na: Bäg­ge vis­för­fat­tar­na del­tar med två snapsvi­sor per skal­le.

Ur öst­ny­ländskt per­spek­tiv är årets Snapsvi­se-FM ex­tra in­tres­sant i år i och med att FM-täv­ling­en ord­nas i Lo­vi­sa. I ju­ryn sit­ter dess­utom Lo­vi­sas stads­di­rek­tör Jan D. Oker-Blom och med­ver­kar gör även Ul­ri­ka Ro­sen­dahl, mu­sei­in­ten­dent på Lo­vi­sa stads­mu­se­um.

Publi­ken får ock­så chan­sen att rös­ta på sin publikfa­vo­rit som au­to­ma­tiskt får fri­pass till den år­li­gen åter­kom­man­de snaps­lands­kam­pen mot Sve­ri­ge.

Mäs­ter­skaps­täv­ling­ar är säl­lan tor­ra till­ställ­ning­ar, och sam­ma kan man väl sä­ga om ri­ma­ka­de­mins vis­kamp. Bil­jet­ter­na till täv­ling­en kos­tar 40 eu­ro styck och om­fat­tar en fisk­tall­rik, en snaps, en öl, kaf­fe och en kak­bit. Värt att no­te­ra är att det ord­nas bus­skjuts från Helsing­fors för hu­ga­de del­ta­ga­re. Bil­jet­ter till Snapsvi­se-FM kan be­stäl­las från fi­ra@ri­ma­ka­de­min.fi el­ler tfn 050-523 3513 (var­da­gar kl 12–13 och 16–19.30).

Snapsvi­se-FM ar­ran­ge­ras sön­da­gen den 7 ok­to­ber med start kloc­kan 13 på Har­jurin­teen kou­lu i Lo­vi­sa (Bang­a­tan 1).

Fo­to: Mostp­ho­tos

SKÅl. Snapsvi­se-FM av­görs om någ­ra vec­kor i Lo­vi­sa. Borgå­bon Me­li­ta Tu­likou­ra finns med som en av tio fi­na­lis­ter – med två ny­skriv­na bi­drag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.