En vux­en i flick­rum­met

Östnyland - - Evenemax - Kris­Ter UGGeLDaHL kris­ter.uggeldahl@ko­lum­bus.fi

■■Det■finns■i■prin­cip■två■ty­per■av■ barn­film:■ de■ som■ i■ förs­ta■ hand■ rik­tar■sig■till■bar­nen■själ­va■och■de■ som■när­mar■sig■barn­do­men■ur■ ett■me­ra■sam­man­satt■per­spek­tiv,■ med■ef­ter­tan­kens■kran­ka■blek­het■ som■föl­je­sla­ga­re.

Sel­ma Vil­hu­nensDen lil­la spar­ven■ (Tyttö■ ni­mel­tä■ Var­pu,■ Fin­land■2016)■hör■när­mast■till■den■ sist­nämn­da■ka­te­go­rin.■För■trots■ att■hand­ling­en■kret­sar■kring■en■ 11–12-årig■flic­ka■är■det■in­te■frå­ga■ om■nå­gon■sed­van­lig■barn­doms­skild­ring■med■lek■och■skoj■som■ främs­ta■ko­ef­fi­ci­en­ter.

Vi■ ta­lar■ om■ häst­flic­kan■ Var­pu■(Lin­nea Skog)■som■bor■i■Öst­ra■cent­rum■i■Helsing­fors■till­sam­mans■med■sin■mam­ma,■ge­stal­tad■ av■Pau­la Vesa­la.■Dessvär­re■är■det■ Var­pu■som,■för■att■sä­ga■som■Ulf Kris­ters­son i■den■svens­ka■val­rö­rel­sen,■fram­står■som■den■”vux­na■ i■rum­met”.

När■mam­ma■Si­ru,■stä­da­re■till■ yr­ket,■ska■ut■på■nä­tet■för■att■dej­ta■är■det■dot­tern■som■får■lov■att■ age­ra■boll­plank.■Och■när■mor­san■ se­dan■in­te■får■tag■på■söm­nen■är■ det■Var­pu■som■stäl­ler■upp■med■en■ trös­tan­de■famn■–■av■ty­pen■”drick■ mjölk■och■ät■en■ba­nan”.

Knap­past■blir■det■bätt­re■av■att■ fa­mil­jens■peng­ar■går■till■körlek­tio­ner,■eme­dan■mam­man■har■en■ ten­dens■att■kug­ga■när■hon■ska■kö­ra■upp.■El­ler■att■Si­ru■lyc­kas■med■ konst­styc­ket■att■glöm­ma■bort■dot­terns■fö­del­se­dag.

Men■det■som■får■hju­len■att■rull- la,■bok­stav­ligt■ta­lat,■är■sak­na­den■ ef­ter■den■pap­pa■som■Var­pu■är■så■ ny­fi­ken■på.■Det■vill■sig■näm­li­gen■ in­te■bätt­re■än■att■hon■i■stu­len■bil■ sät­ter■kurs■på■Uleå­borg■där■pap­pa■lär■va­ra■bo­satt.

Den■lil­la■spar­ven■vann■härom■ året■Nor­dis­ka■rå­dets■film­pris,■men■ så■är■det■ju■ock­så■en■fö­re­döm­ligt■ rik■och■välun­der­byggd■histo­ria,■li­ka■le­van­de■som■känslo­mäs­sigt■en­ga­ge­ran­de.■Och■även■om■det■i■förs­ta■hand■är■frå­ga■om■ett■per­sondra­ma■är■”Var­pu”■ock­så■en■film■ om■ klass:■ om■ en­sam­ma■ mam­mor■som■har■svårt■att■få■det■att■gå■ ihop,■om■me­ra■väl­be­ställ­da■stall­kom­pi­sar■som■und­rar■huruvi­da■ det■är■”mo­de■i■Öst­ra■cent­rum■att■ (som■12-åring)■gå■om­kring■i■barn­klä­der”.

Men■fram­för■allt■är■Den■lil­la■ spar­ven■en■upp­växt­skild­ring,■en■ känslo­mäs­sigt■krä­van­de■så­dan.■ Det■gör■all­tid■ont■att■se■barn■fa­ra■ il­la■och■med■tan­ke■på■vil­ka■ty­per■ som■Var­pu■är■om­gi­ven■av■–■vän­ta■ ba­ra■tills■ni■får■träf­fa■pap­pan■–■är■ odd­sen■in­te■de■bäs­ta.

Men■för­sök■sä­ga■det■till■Sel­ma■ Vil­hu­nen■som■be­rät­tar■med■hjär­ta■ och■en­ga­ge­mang,■ut­an■att■ge■sla- get■för­lo­rat.■Det■oak­tat■är■det■unga■ be­gå­va­de■Lin­nea■Skog,■Jus­sipris­vin­na­ren,■som■främst■stic­ker■ut.

Vil­ken■in­tegri­tet,■vil­ken■när­va­ro!■Det■är■in­te■ba­ra■det■att■roll­ka­rak­tä­ren■i■sig■är■mus­tig,■Skog■ly­ser■ upp■varen­da■en■scen■hon■med­ver­kar■i.■Det■är■så■man■får■lust■att■ta­la■om■ett■ljus■i■mörk­ret,■ett■Su­o­miFin­land■an­no■2010-ta­let.

Fo­to: ca­ta­rin Por­tin

tv-pre­miär. Lau­ri Mai­ja­la och Lin­nea Skog som far och dot­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.