Väg­nä­tet i för­fall

Östnyland - - Evenemax -

Vå­ra■vägar■är■i■be­hov■av■till­läggs­fi­nan­sie­ring■ och■ miss­nö­jet■bland■bi­lis­ter­na■är■stort.■ Hur■bra■har■kom­mu­ni­ka­tions­mi­nis­ter■An­ne Ber­ner■lyc­kats■ i■ sitt■ värv■ att■ räd­da■ det■ för­fal­lan­de■väg­nä­tet?■Re­dak­tör:■ Kjell Lindroos.■yle

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.