Mål­vak­ter i ishoc­key

Östnyland - - Evenemax -

Han■är■fyr­tio■år■men■vill■än­nu■ bli■bätt­re■–■Niklas Bäck­ström■ (bil­den)■ tror■ fort­fa­ran­de■ på■ att■hans■bäs­ta■säsong■kan■lig­ga■fram­för■ho­nom.■Störs­ta■ri­va­ler■men■sam­ti­digt■nä­ra■kom­pi­sar.■Idrotts­ka­ru­sel­len■sat­te■1■ 200■sko­le­le­ver■i■Helsing­fors■i■ rö­rel­se.■yle

Fo­to: Yle

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.