Hi­e­ta­nen & Hen­rik­son

Östnyland - - Evenemax -

Kan■man■pra­ta■om■barn■och■ sex­u­a­li­tet■i■sam­ma■me­ning?■ Var­för■finns■de■så■många■då­li­ga■kvin­nor■i■lit­te­ra­tu­ren■just■ nu■och■går■skam■i■arv■i■un­der­klas­sen■på■sam­ma■sätt■som■sil­ver­ske­den■räcks■över■i■de■fi­na­re■fa­mil­jer­na?■Ida Hen­rik­son■ och■An­ne Hi­e­ta­nen■lä­ser■Ar­go­nau­ter­na■av■kult­för­kla­ra­de■ Mag­gie Nel­son■och■Rich boy av■Ca­ro­li­ne Ringskog Fer­ra­da-No­li.■yle

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.