RESERVBRO BYGGS I DRÄGSBY

Östnyland - - News -

Den gam­la bron över Svart­sån i Drägsby har nått slu­tet av sin livs­längd och ska er­sät­tas av en ny som blir klar näs­ta höst. En till­fäl­lig reservbro byggs just nu med hjälp av be­vä­ring­ar och en­ligt pla­ner­na ska de förs­ta bi­lar­na kö­ra över den på ons­dag.

Re­serv­bron är sju me­ter bred och har lagts ut all­de­les in­vid den gam­la bron på nor­ra si­dan. Med hjälp av en li­ten chi­kan ska tra­fi­ken på lands­väg 170 le­das in på den.

– Has­tig­hets­be­gräns­ning­en vid bron kom­mer att va­ra 30 kilo­me­ter i tim­men. Re­serv­bron har två kör­fält, ett i var­de­ra rikt­ning. Högs­ta tillåt­na vikt är 60 ton vil­ket är li­te mind­re än den nu­va­ran­de bron där vikt­be­gräs­ning­en va­rit 65 ton. Men al­la be­rör­da par­ter har in­for­me­rats och det kom­mer att fin­nas var­nings­skyl­tar i bå­da än­dar­na, sä­ger bygg­plats­chef An­te­ro Leh­ti­nen på hu­vu­dent­re­pre­nö­ren Gra­ni­it­ti­ra­ken­nus Kal­lio, GRK.

För att mon­te­ra upp re­serv­bron har GRK fått hjälp av pi­on­jä­rer från Ka­rels­ka bri­ga­den.

– Det är en win-win-si­tu­a­tion. Vi får ar­bets­kraft och pi­on­jär­ba­tal­jo­nens be­vä­ring­ar får öva hur man läg­ger upp en reservbro, sä­ger Leh­ti­nen.

När re­serv­bron är på plats kan man in­le­da ar­be­tet med att först ri­va den gam­la bron och se­dan byg­ga en ny. En­ligt tid­ta­bel­len ska den nya bron stå klar i sep­tem­ber–ok­to­ber näs­ta år. Pro­jek­tets bud­get är 1,6 mil­jo­ner eu­ro.

– Det blir en mo­dern bro där det ock­så finns plats för en gång- och cy­kel­led. Själ­va gång- och cy­kel­le­den hör in­te till vårt pro­jekt, men när den byggs nå­gon gång i fram­ti­den finns det plats för den på bron.

oskar skog­berg

FO­TO: OSKAR SKOG­BERG

sNarT kLarT. Bygg­plats­chef An­te­ro Leh­ti­nen sä­ger att re­serv­bron en­ligt pla­ner­na kan tas i bruk på ons­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.