Maf­fig ho­tel­lidé seg­ra­de

Bou­ti­que­ho­tel­let, som en grupp på sju af­färs­män vill eta­ble­ra i Val­ti­mo­hu­set, kan bli Borgås nya vi­sit­kort. Tio mil­jo­ner eu­ro är fö­re­ta­gar­na be­red­da att sat­sa

Östnyland - - Fredag - StI­na Jä­der­holm 020 7569626 sti­na.ja­der­holm@ksf­me­dia.fi

Det var Joakim See­berg och Art­tu Hir­vo­nen som först bör­ja­de dis­ku­te­ra möj­lig­he­ter­na att kö­pa Val­ti­mo­hu­set i Borgå och att byg­ga om det till ett ho­tell, ett ho­tell som ut­ma­nar tra­di­tio­nel­la ho­tell­prin­ci­per, vad nu sen det be­ty­der.

Kon­takt togs med Art­tus bror Erk­ka Hir­vo­nen, ock­så han ur­sprung­lig Borgå­bo, som un­der de se­nas­te ti­o­tal åren job­bat in­om ho­tell­bran­schen i Du­bai.

Den här tri­on ut­veck­la­de kon­cep­tet och pro­jek­tet och fick se­dan med sig de fy­ra övri­ga de­lä­gar­na i bo­la­get un­der bild­ning, Roni Col­lin, To­ni Ok­sa­nen, Si­mo Sei­sto­la och Mat­ti-Pek­ka Sä­vel­ko­ski. Den sist­nämn­da bor i Es­bo.

In­ter­na­tio­nell sam­ar­bets­part­ner

Grup­pens an­bud var in­te det högs­ta, men kon­cep­tet gav de högs­ta po­äng­en när ur­vals­grup­pen gick ige­nom de tre kö­pan­bu­den. De två and­ra fö­re­ta­gar­na som var med och täv­la­de om Val­ti­mo­hu­set är Ar­to Ha­ka­la från Hir­vi­haa­ran Kar­ta­no i Mänt­sälä och de lo­ka­la fö­re­ta­gar­na Mar­ko och Pä­i­vi Ol­li­la. Den för­ra ha­de ve­lat sat­sa på ett mö­tes- och kon­gress­ho­tell, de se­na­re på låg­bud­get- och fa­mil­je­ho­tell­verk­sam­het i kom­bi­na­tion med ut­hyr­ning av förs­ta vå­ning­en till nu­va­ran­de hy­res­gäs­ter och se­na­re ett bo­stads­hus där tilläggs­bygg­rät­ten ha­de ut­nytt­jats.

Den vin­nan­de grup­pen har ett mer högt­fly­gan­de, och dy­ra­re, kon­cept som er­bju­der ho­tell­ser­vice till en pen­ning­stark publik, till­sam- mans med en in­ter­na­tio­nell sam­ar­bets­part­ner. Sam­ti­digt be­dö­mer sta­dens ut­vär­de­ra­re att köp­grup­pen är eko­no­miskt myc­ket tro­vär­dig.

Bäs­ta tu­rist­sta­den

Fy­ra av de­lä­gar­na pre­sen­te­ra­de på ons­da­gen si­na vi­sio­ner för den för­sam­la­de pres­sen. Ta­les­man och det bli­van­de bo­la­gets sty­rel­se­ord­fö­ran­de Art­tu Hir­vo­nen be­to­na­de att det här är ett mål som de ak­tivt har job­bat för un­der de två se­nas­te åren.

– Det är fan­tas­tiskt att få va­ra här i dag. Vi är oer­hört lyck­li­ga över att vårt för­slag och vårt an­bud vann täv­ling­en, så här långt. Vi mås­te ju än­nu vän­ta på stads­sty­rel­sens be­slut på mån­dag.

– Med det här ho­tel­let blir Borgå lan­dets bäs­ta tu­rist­stad.

Om allt går som pla­ne­rat, från det att stads­sty­rel­sen god­kän­ner an­bu­det till att det in­te blir någ­ra be­svär, och att den nöd­vän­di­ga planänd­ring­en kan för­verk­li­gas, vå­gar Hir­vo­nen gis­sa på att det nya ho­tel­let kan ta emot si­na förs­ta gäs­ter om un­ge­fär två år.

Ho­tel­let kom­mer att ha mel­lan 55 och 65 rum be­ro­en­de på om den nya pla­nen ger rätt att byg­ga rum ock­så på vindsvå­ning­en.

Fö­re­ta­gar­na i bot­ten­vå­ning­en kan fort­sät­ta med sin verk­sam­het me­dan pla­ne­ring­en på­går, i un­ge­fär ett halvt år, be­dö­mer Hir­vo­nen. Vad fö­re­ta­gar­na rik­tigt i de­talj pla­ne­rar för bot­ten­vå­ning­en vill de in­te av­slö­ja än­nu.

Uni­ka be­rät­tel­ser

I det nya ho­tel­let ska man vär­na om de bygg­hi­sto­ris­ka sär­dra­gen i hu­set som är över hund­ra år gam­malt.

– Det är be­rät­tel­ser­na som är ut­gångs­lä­get för vårt pro­jekt och som gör det så unikt, sä­ger Joakim See­berg.

En grund­lig sa­ne­ring mås­te gö­ras.

– Vi har gjort en kon­di­tions­gransk­ning, så vi kän­ner till ut­gångs­lä­get, sä­ger Roni Col­lin.

– Jag har re­dan i över tio års tid kun­nat kon­sta­te­ra att det be­hövs ett hög­klas­sigt ho­tell i cent­rum, nu kan vi er­bju­da det, sä­ger To­ni Ok­sa­nen. Jag är glad att jag får va­ra med i den här grup­pen och jag vill un­der­stry­ka att vi drivs av pas­sion. Det här är in­te ett strikt eko­no­miskt pro­jekt för nå­gon av oss.

Men myc­ket peng­ar är grup­pen be­redd att plö­ja ner i pro­jek­tet, tio mil­jo­ner eu­ro, och räk­nar med att få myc­ket till­ba­ka ock­så. Det är när­mast här som ut­vär­de­rings­grup­pen har en del du­bi­er.

– De eko­no­mis­ka ut­räk­ning­ar­na är re­a­lis­tis­ka, ut­om när det gäl­ler för hur sto­ra sum­mor en ho­tell­gäst i me­del­tal kon­su­me­rar i Borgå, de när­mar sig över­drift, har grup­pen for­mu­le­rat sig.

– Men in­koms­ter­na för sta­den och sys­sel­sätt­nings­ef­fek­ten bå­de un­der byggs­ke­det och när verk­sam­he­ten väl kom­mit i gång är be­tyd­ligt stör­re än hos de and­ra an­bu­den. Kon­cep­tet er­bju­der tjäns­ter ock­så till and­ra än ho­tell­gäs­ter­na och på det sät­tet ger det än stör­re för­de­lar för ser­vicen i cent­rum.

Grup­pen är just nu rätt så för­te­gen när det gäl­ler de­tal­jer, men sä­ger bland an­nat att par­ke­rings­pro­ble­met re­dan är löst. Mer de­tal­jer lo­var de av­slö­ja när kö­pet är klap­pat och klart, för­mod­li­gen kring års­skif­tet.

Fo­to: KristoFFer Åberg

GLA­DA KÖ­PA­RE. På mån­dag av­gör stads­sty­rel­sen i Borgå om de här fy­ra Borgå­bor­na, och tre till, får kö­pa Val­ti­mo­hu­set. Från väns­ter To­ni Ok­sa­nen, Joakim See­berg, Art­tu Hir­vo­nen och Roni Col­lin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.