Fram­ti­den oviss för sta­dens störs­ta lopp­mark­nad

På sön­dag drar det ihop sig till ett av sto­re­ve­ne­mang­en i Borgå, åt­minsto­ne för barn­fa­mil­jer, när par­ke­rings­ga­ra­get un­der S-Mar­ket i Nä­se för­vand­las till lopp­mark­nad för en dag. Ris­ken finns att jip­pot är det sista i sitt slag.

Östnyland - - Fredag - PetRa LiNd 020 756 9637 petra.lind@ksf­me­dia.fi

– Ty­värr är det så att hös­tens lopp­mark­nad för barn­pry­lar kan va­ra den sista, sä­ger Ka­ti Ko­ho­nen, ord­fö­ran­de för Man­ner­heims barn­skydds­för­bunds lokal­för­e­ning MLL Uu­si Por­voo. Pro­ble­met är att vi har svårt att re­kry­te­ra nya för­e­nings­med­lem­mar och den vägen få fle­ra hän­der med då lopp­mark­na­den or­ga­ni­se­ras.

I själ­va ver­ket är he­la för­e­nings­verk­sam­he­ten i gung­ning. På grund av pro­blem med lo­ka­ler och ef­tersom ny­re­kry­te­ring­en hal­tar har man va­rit tvung­en att stänga ner fa­mil­je­kafé­verk­sam­he­ten som va­rit om­tyckt bland många barn­fa­mil­jer.

All an­nan ak­ti­vi­tet, såsom barn­pass­nings­ser­vicen som lan­se­ra­des då för­e­ning­en star­ta­des upp för tio år se­dan, har ock­så av­veck­lats.

Se­dan vå­ren har sty­rel­sen fun­de­rat på om det finns skäl att över hu­vud ta­get fort­sät­ta för­e­nings­ar­be­tet när be­sluts­pe­ri­o­den tar slut vid års­skif­tet. En­ligt Ka­ti Ko­ho­nen är en möj­lig­het att helt en­kelt sät­ta verk­sam­he­ten på is ett tag.

Hjälp be­hövs

Men först är det dags för lopp­mark­nad. För­e­ning­en med Ko­ho­nen i spet­sen har ak­tivt gått ut och för­sökt vär­va fri­vil­li­ga för de prak­tis­ka lopp­mark­nads­ar­range­mang­en, och fort­fa­ran­de är det in­te för sent att ha­ka på ifall man vill sträc­ka ut en hjäl­pan­de hand och job­ba för barn­fa­mil­jer­nas bäs­ta i nå­gon tim­me.

– Det är ba­ra att ta kon­takt ifall du vill va­ra med, och det gäl­ler bå­de pri­vat­per­so­ner och för­e­ning­ar, sä­ger hon.

Ka­ti Ko­ho­nen är med­ve­ten om att lopp­mark­na­den – som har ryk­te om sig att va­ra Fin­lands störs­ta i sin nisch – är väl­digt po­pu­lär bå­de bland säl­ja­re och bland kö­pa­re. I år del­tar 160 för­säl­ja­re i eve­ne­mang­et och fle­ra ha­de gär­na va­rit med – om de ha­de fått plats.

– Så här är det var­je år. Folk kö­ar för att få va­ra med, sä­ger hon.

Fynd­plats

Lopp­mark­nads­be­sö­kar­na bru­kar ba­ra fle­ra tu­sen till an­ta­let: Par­ke­rings­hal­len i Nä­se är en ut­märkt plats om man till fa­cilt pris be­hö­ver en ny cy­kel­hjälm till bar­net el­ler om byx­be­nen på vin­te­ro­ve­ral­len bli­vit för kor­ta.

MLL Uu­si Por­voos po­pu­lä­ra lopp­mark­nad har hit­tills ord­nats två gång­er om året, och var­je gång har eve­ne­mang­et gjort suc­cé. Ett ga­ran­te­rat plus bland mark­na­dens yng­re kli­en­tel är chan­sen att be­kan­ta sig med brand­bi­lar­na som lo­ka­la fri­vil­li­ga brand­kå­rer kört in i par­ke­rings­ga­ra­get. FBK:ar­na stäl­ler sam­ti­digt upp som fri­vi­li­gö­ver­va­ka­re av den all­män­na sä­ker­he­ten un­der eve­ne­mang­et.

Lopp­mark­na­den, som ord­nas sön­da­gen den 30 ok­to­ber, på­går kloc­kan 10–13.

Fo­to: KSF-ar­Kiv/Maj-LouiSe WiLKMan

PO­PU­LÄRT. Lopp­mark­na­den med barn­pry­lar loc­kar bå­de för­säl­ja­re och fynd­gla­da barn­fa­mil­jer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.