Holl­mén ny bib­li­o­teks­chef i Borgå

En ny bok­buss lig­ger högt på den nya bib­li­o­teks­che­fens öns­ke­lis­ta lik­som yt­ter­li­ga­re sats­ning­ar på stads­bib­li­o­te­ket, som ska bli ett än­nu mer le­van­de och loc­kan­de kul­tur­hus.

Östnyland - - On - Sti­na Jä­dER­holm 020 7569626 sti­na.ja­der­holm@ksf­me­dia.fi

Borgå stads­bib­li­o­tek får ny chef. Till chef för bib­li­o­tekstjäns­ter har valts Borgå­bon fi­lo­so­fie ma­gis­ter Ma­lin Holl­mén. Hon fun­ge­rar nu som chef för bib­li­o­tekstjäns­ter i Sib­bo och har lo­vat ta emot tjäns­ten i Borgå i bör­jan av de­cem­ber.

Tjäns­ten blev le­dig att sö­kas ef­ter att den ti­di­ga­re che­fen gått i pen­sion. Un­der an­sök­nings­ti­den läm­na­des fem an­sök­ning­ar. Al­la sö­kan­de upp­fyll­de de kom­pe­tenskrav bib­li­o­teksla­gen för­ut­sät­ter.

– Ma­lin Holl­mén val­des bland en grupp på fem kom­pe­ten­ta sö­kan­de, sä­ger kul­tur- och fri­tids­di­rek­tör Mer­ja Kuk­ko­nen.

Re­gi­o­nalt ut­veck­lings­bib­li­o­tek

Che­fen för bib­li­o­tekstjäns­ter fun­ge­rar som chef för Borgå stads­bib­li­o­tek och dess per­so­nal på över 40 per­so­ner. Che­fen sva­rar för ut­veck­lan­det av biblioteket och för dess verk­sam­het och eko­no­mi.

– Borgå stads­bib­li­o­tek har ock­så ett re­gi­o­nalt ut­veck­lingsupp­drag i Ny­land, sä­ger Kuk­ko­nen. Che­fen för bib­li­o­tekstjäns­ter sva­rar för det re­gi­o­na­la ut­veck­lings­bib­li­o­te­kets verk­sam­het och som ord­fö­ran­de för Hel­le-sam­ar­bets­bib­li­o­te­ken. Biblioteket sam­ar­be­tar ock­så na­tio­nellt med and­ra bib­li­o­tek med re­gi­o­nalt ut­veck­lingsupp­drag och med ett stort an­tal oli­ka in­tres­sent­grup­per och nät­verk.

En ny bok­buss

Ma­lin Holl­mén sä­ger att hon trivs väl­digt bra i Sib­bo men ock­så ser fram emot sitt nya upp­drag.

– Borgå­bib­li­o­te­ken gör re­dan nu ett jät­te­fint jobb. Det jag främst vill sat­sa på är en ny bok­buss. Jag hop­pas verk­li­gen att vi nu snart kan by­ta ut den gam­la bus­sen mot en ny, som man har pla­ne­rat re­dan i så många år. Jag hop­pas ock­så att bok­bus­sam­ar­be­tet med Sib­bo kan fort­sät­ta och kanske ut­vid­gas.

Borgå­bok­bus­sen kör nu i Sib­bo varan­nan fre­dag.

– Den and­ra vik­ti­ga sats­ning­en är på lo­ka­ler­na, främst på hu­vud­bib­li­o­te­ket i Borgå. Jag vill job­ba för att yt­ter­li­ga­re ut­veck­la hu­set till ett le­van­de och loc­kan­de kul­tur­hus och sat­sa mer på bland an­nat mark­nads­fö­ring.

Borgå är in­te ba­ra Holl­méns fö­del­sestad och hemstad igen se­dan 2010. I sitt jobb vid biblioteket i Sib­bo är hon he­la ti­den i kon­takt med kol­le­ger­na i Borgå.

– Vi har myc­ket sam­ar­be­te och bå­da kom­mu­ner­na hör till Hel­le­bib­li­o­te­ket. Det är myc­ket jag kän­ner till, men för­stås ock­så så­dant som jag mås­te lä­ra mig.

I Sib­bo går den sto­ra re­no­ve­ring­en av hu­vud­bib­li­o­te­ket i Nick­by in i sitt slut­ske­de.

– Jag vill va­ra kvar här så länge att åter­in­flytt­ning­en är av­kla­rad, sä­ger Holl­mén. Kanske hit­tar vi en ef­ter­trä­da­re som jag hin­ner job­ba med en tid in­nan jag flyt­tar till Borgå.

Fo­to: KristoFFer Åberg

NY BIB­LI­O­TEKS­CHEF. Ma­lin Holl­mén tän­ker kla­ra av den sto­ra åter­in­flytt­ning­en i det ny­re­no­ve­ra­de Nick­by­bib­li­o­te­ket in­nan hon tar tag i töm­mar­na i Borgå.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.