Riv för att kun­na byg­ga nytt, fö­re­slår Grön­man

Nå­got mås­te gö­ras för att få fart på bo­stads­byg­gan­det in­ne i Borgå cent­rum. i en färsk mo­tion fö­reslås för­ny­a­de de­talj­pla­ner och riv­nings­lov för gam­la bygg­na­der.

Östnyland - - On - STI­Na Jä­dEr­HOLm

I en full­mäk­ti­ge­mo­tion fram­för full­mäk­ti­ge­le­da­mo­ten Jar­mo Grön­man, Saml, att Borgå stad i snabb ord­ning för­ny­ar de­talj­pla­ner­na för Ho­pe­a­kvar­te­ret och Eto­la­kvar­te­ret i Borgå cent­rum.

De nya de­talj­pla­ner­na bor­de ge tomt­ä­gar­na rätt att ri­va de bygg­na­der som en­ligt nu­va­ran­de pla­ner mås­te be­va­ras. Det hand­lar om det grö­na sten­hu­set i hör­net av Man­ner­heim­ga­tan och Freds­ga­tan i Ho­pe­a­kvar­te­ret och om trä­hu­set i hör­net Man­ner­heim­ga­tan och Lin­nan­ko­ski­ga­tan i Eto­la­kvar­te­ret.

Sam­ti­digt bor­de tomt­ä­gar­na få ge si­na syn­punk­ter om and­ra be­hov av planänd­ring­ar, fö­re­slår Grön­man.

De bå­da kvar­te­ren har stått obe­bygg­da och skrä­pi­ga re­dan i många år.

En­ligt Grön­man skul­le nya de­talj­pla­ner ge möj­lig­het att in­le­da byg­gan­det av ti­o­tals nya bo­stä­der i cent­rum av Borgå.

Grön­mans mo­tion är un­der­teck­nad ock­så av tre and­ra sam­lings­par­tis­ter, Mark­ku Vä­li­mä­ki, Ju­ha Kit­ti­lä och Tom Blomqvist, och av en krist­de­mo­krat, Je­re Ri­i­ko­nen.

ING­EN BYG­GEr. YIT äger Eto­la­tom­ten men en för­hands­mark­nads­fö­ring i vå­ras vi­sa­de att in­tres­set för de pla­ne­ra­de bo­stä­der­na var allt­för lamt. Nu fö­re­slår Jar­mo Grön­man att man ska få ri­va hu­set till väns­ter på bil­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.