Oker-Bloms bits­ka svar blev sak för JO

”Ord­va­len i kom­mu­ni­ka­tio­nen bor­de ha va­rit sak­li­ga­re val­da” in­går i Lo­vi­sa stads svar till ju­sti­ti­e­om­buds­man­nen ef­ter att stads­di­rek­tö­ren för­fat­ta­de ett mejl.

Östnyland - - On - Max Ny­berg max.ny­berg@ksf­me­dia.fi

En Lo­vi­sa­bo har vänt sig till riks­da­gens ju­sti­ti­e­om­buds­man på grund av ett mejl från stads­di­rek­tör Jan D. Oker-Blom i ju­ni. Lo­vi­sa­bon i frå­ga, Ju­ha Me­ren­hei­mo, ha­de bett om vis­sa do­ku­ment kring en mo­tion som han läm­nat in 2009. För­frå­gan var up­pen­bar­li­gen en av många, där Oker-Blom av allt att dö­ma fick till­räck­ligt ef­ter att Me­ren­hei­mo på­pe­ka­de om tids­grän­ser.

Oker-Bloms svar av­slö­jar en viss ir­ri­ta­tion: ”Det ver­kar ha kom­mit en ny be­gä­ran om hand­ling­ar från dig i dag. I en sak som Fron­dén (ut­veck­lings­di­rek­tör Sten Fron­dén, red. anm.) re­dan sva­ra­de. Det kan ju in­te va­ra så att be­gä­ran om hand­ling­ar är en hob­by el­ler ofog...? Jag an­tar att det in­te kan va­ra. Du har sä­kert ba­ra Lo­vi­sas bäs­ta i åtan­ke. Just där­för kon­sta­te­rar jag att des­sa ut­red­ning­ar kos­tar gans­ka myc­ket. Där­för mås­te var­je an­svars­kän­nan­de in­vå­na­re av­gö­ra hur vä­sent­lig och vik­tig sa­ken är. Trev­lig mid­som­mar”

Me­ren­hei­mo upp­fat­tar sva­ret som lag­vid­rigt och emot så­väl för­valt­nings­stad­gan som god för­valt­nings­sed och vän­de sig där­för till ju­sti­ti­e­om­buds­man­nen.

I stads­sty­rel­sens svar till riks­da­gens ju­sti­ti­e­om­buds­man kon­sta­te­rar man att ”Ord­va­len i kom­mu­ni­ka­tio­nen bor­de ha va­rit sak­li­ga­re val­da”, och bland an­nat att man re­a­ge­rat fort på kon­tak­ter från in­vå­nar­na. Hel­he­ten som den här ha­de kopp­ling till var än­då om­fat­tan­de och stor.

Själv skri­ver Oker-Blom i sitt svar att han be­kla­gar om per­so­nen i frå­ga tog il­la upp på grund av ord­va­let, och att han i fram­ti­den ska läg­ga stör­re upp­märk­sam­het vid ett ne­utralt språk i si­na kon­tak­ter med in­vå­nar­na.

Till Öst­ny­land kon­sta­te­rar han att grun­den kan lä­sas i sva­ret som hit­tas i stads­sty­rel­sens pro­to­koll.

– Jag kan väl kon­sta­te­ra un­ge­fär sam­ma som jag skrev i mitt svar. Vis­sa per­so­ner gör ovan­ligt många be­gä­ran om hand­ling­ar. Jag sva­ra­de li­te bitskt ef­tersom jag ha­de många ären­den på mitt bord. Det är klart att jag kun­de ha va­rit me­ra ne­u­tral i min for­mu­le­ring, sä­ger Oker-Blom.

Fo­To: Ar­Kiv/LeiF WecKSTröM

MEJL. Jan D. Oker-Bloms mejlsvar blev en pro­cess.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.