FC Lo­vi­sa har pla­ner på herr­lag till vå­ren

Sä­song­en bjöd på blan­da­de fram­gång­ar för Lo­vi­sas se­ni­or­lag i fot­boll.

Östnyland - - On - Ben­ny LIL­jen­dAhL re­dak­tion@ost­ny­land.fi

Lil­jen­dal IK vann sin se­rie och tar ste­get upp till di­vi­sion fem, me­dan FC Ato­mit (Ato­mer­na) slu­ta­de i mit­ten av ta­bel­len i di­vi­sion fy­ra. FC Lo­vi­sas dam­lag ha­de en käm­pig som­mar slu­ta­de på fem­te­plats i di­vi­sion tre.

För FC Lo­vi­sas dam­lag blev sä­song­en i ”tre­an” nog en li­ten be­svi­kel­se. I fjol vann tje­jer­na mot­sva­ran­de se­rie och fick kval­spe­la för avan­ce­mang till två­an. I år blev det en fem­te­plats med 24 po­äng på be­hö­rigt av­stånd från ta­bel­let­tan PEPO med 51 po­äng.

– Sä­song­en bör­ja­de helt okey, men se­dan ställ­de ska­dor på nyc­kel­spe­la­re till det för oss, sä­ger Niclas Matts­son, en av la­gets trä­na­re.

Lång­tids­från­va­ro för Mil­la Vaa­rimo, Ron­ja Blomqvist, Nea Ol­li samt Lin­da Henriksson blev allt­så känn­ba­ra av­bräck och fram­för allt var det för­svars­spe­let som blev li­dan­de. La­get gjor­de många mål, men släpp­te in näs­tan li­ka många.

– När in­te al­la el­va spe­la­re job­bar med för­sva­ret så blir det så här, sä­ger Matts­son. Nu gäl­ler det att blic­ka fram­åt och ta nya tag till vå­ren. Vi har en bra stom­me att byg­ga på och åter­väx­ten in­om för­e­ning­en är till­freds­stäl­lan­de.

Bäs­ta mål­gö­ra­re för FC Lo­vi­sa i år blev Wil­ma Huh­ta­nen som nä­ta­de 17 gång­er. Ron­ja Blomqvist hann gö­ra 13 mål, me­dan Em­ma Bo­berg och Lot­ta Matts­son no­te­ra­de sex full­träf­far var.

Ato­mer­nas fram­tid oviss

I di­vi­sion fy­ra Syd­öst­ra Fin­land slu­ta­de Ato­mer­na på fem­te plats ef­ter att ha vun­nit sju av ar­ton mat­cher.

– Det gick väl helt en­ligt för­vänt­ning­ar­na, me­nar ru­ti­ne­ra­de bac­ken Alex­an­der Smeds. Vi åk­te på någ­ra rik­tigt sto­ra för­lus­ter som ser li­te il­la ut, men an­nars en helt okey sä­song.

Att la­get trots ringa mängd trä­ning kla­rar sig i ”fy­ran” kan väl tyc­kas li­te märk­ligt och kanske be­rät­tar li­te om stan­dar­den på fot­bol­len i Fin­land. Smeds me­nar dock att la­get har många kom­pe­ten­ta spe­la­re, men att or­ga­ni­sa­tio­nen runt la­get in­te är till­räck­lig.

– Vi sak­nar en stab med trä­na­re, lag­le­da­re, ser­vice­per­so­ner med fle­ra.

Sam­man­ta­get kan kon­sta­te­ras att fram­ti­den för Ato­mer­na ser aning­en oviss ut. Smeds me­nar att ett tänk­bart sce­na­rio är att FC Lo­vi­sa grun­dar ett herr­lag och att Ato­mer­nas verk­sam­het av­veck­las.

– Ett så­dant lag skul­le byg­ga på FC:s äld­re ju­ni­o­rer samt in­tres­se­ra­de och mo­ti­ve­ra­de spe­la­re från årets trupp hos Ato­mer­na, sä­ger Alex­an­der Smeds. Vi får väl av­vak­ta och se vad som hän­der. Hu­vud­sa­ken är att al­la som vill spe­la fot­boll har möj­lig­het att gö­ra det.

Lil­jen­dal IK avan­ce­ra­de till fem­man

Niclas Matts­son, som även är FC Lo­vi­sas ord­fö­ran­de, sä­ger att pla­ner finns på att star­ta ett herr­lag.

– Jag an­ser att för­e­ning­en mås­te ha ett herr­lag och min för­hopp­ning är att det blir så re­dan vå­ren 2019. Vi har ett an­tal iv­ri­ga ju­ni­o­rer, men be­hö­ver för­stärk­ning­ar ut­i­från. Minst tju­go namn krävs för att det ska lyc­kas.

Från di­vi­sion sex tar Lil­jen­dal IK kli­vet upp till fem­man. La­get för­lo­ra­de de två förs­ta mat­cher­na i maj, men ef­ter det blev det näs­ta ba­ra seg­rar. Tät­plat­sen säk­ra­des i den sista om­gång­en ef­ter 10 – 0 hem­ma i Säv­träsk mot KPon­si/2. LIK ha­de den fi­na mål­skill­na­den 51 – 16 och bäs­ta mål­skytt blev Ben Bud­das med 13. Jo­nas Lindén hit­ta­de rätt vid 9 till­fäl­len, me­dan Cedric Tho­mas­son fick må­ljub­la fem gång­er.

Fo­to: Ben­ny LiL­jen­dahL

DEBUTANT. Emi­lia Las­si­la, som ny­li­gen fyllt 14 år, gjor­de i år de­but i di­vi­sion tre med FC Lo­vi­sa och kla­ra­de sig myc­ket bra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.