Ge­men­sam mo­tion för barn­fa­mil­jer

Östnyland - - Ledare - ÖN

Bar­nens id­rotts­un­der­lands sä­song kör i gång på sön­dag i Lo­vi­sa id­rotts­hall. På un­der­lan­det får bar­nen prö­va på oli­ka id­rotts­red­skap och id­rotts­gre­nar. Sa­len fylls men bol­lar, ring­ar, mat­tor, klub­bor, tram­po­li­ner mm.

Bar­nen bör ha en vux­en med sig. För ak­ti­vi­te­ten upp­bärs en li­ten av­gift av bar­nen. Idrotts­un­der­lan­det ord­nas av oli­ka för­e­ning­ar från Lo­vi­sa, i tur står nu Lo­vi­sa Tors in­ne­ban­dy F-ju­ni­o­rer. Från buffén kan man kö­pa sö­ta och sal­ta bak­verk, kaf­fe och saft.

Hös­tens övri­ga un­der­land ord­nas 21.10, 4.11 och 2.12 kloc­kan 11– 13 i id­rotts­hal­len. Till Agri­co­la­hal­len i Fors­by är det bo­kat ett id­rotts­un­der­land för hös­ten, sön­da­gen den 25.11 kl. 11–13.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.