Me­del­ti­da fest för väl­gö­ran­de än­da­mål

Östnyland - - Ledare - MARIT BJöRKBACKA

Lions­klub­ben LC Rosé bju­der på en me­del­ti­da fest i Ro­senslot­tet som hålls i brand­kårs­hu­set i Borgå den 27 ok­to­ber. Den är för and­ra gång­en fes­ten ar­ran­ge­ras. Den här gång­en ut­spe­lar sig hän­del­ser­na på en fest på borg­går­den all­de­les ef­ter en riddartur­ne­ring.

Gäs­ter­na får ta del av allt från kor­ta te­a­terupp­vis­ning­ar av te­a­te­ren­semb­len Wer­ner till de­mon­stra­tio­ner av me­del­ti­da va­pen och be­rät­tel­ser om hur de an­vän­des.

Lik­som i fjol är ma­ten som ser­ve­ras in­spi­re­rad av den me­del­ti­da mat­kul­tu­ren. På me­nyn hit­tas allt från kött­gry­tor till svamprisot­to och lax. Fes­ten har A-rät­tig­he­ter.

Fes­ten är ett väl­gö­ren­het­s­e­ve­ne­mang och in­täk­ter­na styrs via Borgå fins­ka för­sam­lings di­a­ko­ni­ar­be­te till hjälp­be­hö­van­de.

Bil­jet­ter­na kos­tar 50 eu­ro och kan kö­pas från hob­by­bu­ti­ken Pa- pe­ri­pil­vi på Åga­tan 31. Sista för­sälj­nings­dag är 6.10. Pro­gram­språ­ket är fins­ka och fes­ten ar­ran­ge­ras till­sam­mans med lo­ka­la fö­re­tag.

MEDELTIDSFEST. To­ny Kle­mets hör till dem som kom­mer att ta emot gäs­ter­na un­der den me­del­ti­da fes­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.