En man och hans se­gel­båt

fram­för■allt■en■tyd­li­ga­re■bild■av■ bå­ten,■Hen­ri­et­ta,■ex­em­pel­vis■ge­nom■att■lå­ta■Back­man■be­rät­ta■om■ den,■och■allt■vad■han■re­no­ve­rat■på■ hen­ne. Yle Are­nan lör­dag 7.00, Yle Ve­ga sön­dag 9.15

Östnyland - - Redaktionen Väljer - MA­LIn SLOT­TE ma­lin.slot­te@ksf­me­dia.fi

■■Den■där■dröm­men■om■att■läm­na■allt■bakom■sig,■ta■sin■båt■och■ seg­la■ut■på■lång­seg­lats,■kanske■för■ att■ald­rig■me­ra■åter­vän­da.■En■som■ gjor­de■allt■det­ta■är Jan Back­man,■ som■i■au­gusti■i■fjol■läm­na­de■Ja­kob­stad■i■sin■ma­hog­ny­se­gel­båt■Hen­ri­et­ta.■Han■ha­de■slu­tat■le­ta■ef­ter■en■ se­gel­part­ner■och■be­stämt■sig■för■ att■åka■i■väg■en­sam,■nu■el­ler■ald­rig.

I■prak­ti­ken■blev■det■nog■in­te■ fullt■så■en­samt■i■bå­ten■för■den■so­ci­a­le■Back­man.■Karin Ducan­der■ har■seg­lat■med■ho­nom■i■sträc­kor,■ vil­ket■re­sul­te­rat■i■en■re­por­ta­ge­se­rie■pub­li­ce­rad■i■Hufvud­stads­bla­det.■Och■i■vint­ras■hop­pa­de■även■ Yle-jour­na­lis­ten■Pe­ter Lütt­ge■på■ bå­ten■ut­an­för■Gran■Ca­na­ria■och■ seg­la­de■med■i■fem■da­gar.■Det■blev■ en■ ra­dio­do­ku­men­tär■ som■ byg­ger■på■in­ter­vju­er■och■sam­tal■med■ Back­man,■som■för­vis­so■är■en■per­son■som■ut­an■pro­blem■hål­ler■för■ ett■läng­re■pro­gram.

Back­man■är■en■män­ni­ska■som■ vå­gat■ta■ris­ken■och■sä­ga■ja■till■det■ sto­ra■även­ty­ret■och■läm­nat■li­vet■i■ ham­nen■bakom■sig,■och■han■har■ en■fängs­lan­de■per­son­lig­het■och■ är■bra■på■att■ut­tryc­ka■sig.■Do­ku­men­tä­ren■hand­lar■om■Back­mans■ in­ställ­ning■till■li­vet,■vil­ket■även■ tar■sig■ut­tryck■i■hur■bå­ten■är■kon­stru­e­rad■med■eko­lo­gis­ka■lös­ning­ar■som■el­mo­tor,■sol­pa­ne­ler■och■en■ kom­po­ste­ran­de■torr­to­a­lett.

Hen­ri­et­ta■ är■ ri­tad■ av■ den■ dansk-svens­ka■båt­kon­struk­tö­ren■ Knud H Rei­mers 1947■och■byggd■ på■Ja­kob­stads■båt­varv■1947.■2013■ do­ne­ra­des■bå­ten,■som■då■var■i■då­ligt■skick,■till­ba­ka■till■var­vet,■och■ var­vets■nu­va­ran­de■äga­re■som■är■ Jan■Back­man■sat­te■i■gång■med■att■ re­no­ve­ra■den.■Det■här■fram­kom­mer■in­te■så■tyd­ligt■i■do­ku­men­tä­ren,■lik­som■ing­et■hel­ler■om■det■liv■ som■Back­man■läm­nat■bakom■sig.

Visst■lyss­nar■man■gär­na■på■Jan■ Back­man■och■det■han■be­rät­tar,■än­då■känns■pro­gram­met■li­te■ma­gert■ just■som■en■ra­dio­do­ku­men­tär■be­trak­tad.■Det■är■i■det■sto­ra■he­la■in­te■så■myc­ket■me­ra■än■en■in­ter­vju■ –■och■då■ska■sats­ning­en■i■må­na­dens■sista■Do­ku­men­te­rat■fort­fa­ran­de■va­ra■li­te■me­ra■am­bi­tiös■än■ övri­ga■sön­dags­lång­pro­gram,■även■ om■Yle■Ve­ga■nu­me­ra■från­gått■vin­jet­ten■Må­na­dens■do­ku­men­tär.

Visst■an­vänds■ljud■i■pro­gram­met;■det■hörs■hur■det■kna­kar■och■ knäp­per■i■skro­vet,■hur■se­gel■fladd­rar■och■vin­schar■sur­rar,■men■man■ ha­de■ve­lat■ha■me­ra■så­dant.■Me­ra■när­va­ro,■seg­lan­de■och■bil­der,■

Fo­to: PE­tER lütt­gE/YlE

seg­lats. Jan Back­man drog ut på sitt livs även­tyr med trä­bå­ten Hen­ri­et­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.