Otso Reijo­nen spe­lar klas­sisk katt­ka­rak­tär ut­an svans

En av barn­lit­te­ra­tu­rens mest om­tyck­ta fyr­ben­ta hjäl­tar, Pel­le Svans­lös, tas­sar i ok­to­ber in i Borgå­publi­kens hjär­tan.

Östnyland - - Fredag - Petra Lind 020 756 9637 petra.lind@ksf­me­dia.fi

Det är te­a­ter­grup­pen Te­at­te­ri Wer­ner som sät­ter upp Gös­ta Knuts­sons klas­sis­ka be­rät­tel­se om katt­li­vet i Uppsa­las grän­der.

– Vi tyck­te att det pas­sar väl­digt bra att spe­la Pel­le Svans­lös i Borgå. Gam­la stan med si­na grän­der på­min­ner om mil­jön som be­skrivs i böc­ker­na och fil­mer­na om Pel­le Svans­lös, sä­ger Tar­ja Hil­tunen som re­gis­se­rar pjä­sen Pek­ka Töpö­hän­tä, som Gös­ta Knuts­sons katt he­ter på fins­ka.

Med vi av­ser Hil­tunen de te­a­ter­bit­na ung­do­mar­na i ål­dern 15–25 som bil­der kärn­gäng­et i den Borgå­ba­se­ra­de te­a­ter­grup­pen Te­at­te­ri Wer­ner.

– Det var fak­tiskt skå­de­spe­lar­na själ­va som vil­le att vi skul­le sät­ta upp just Pel­le Svans­lös, sä­ger hon.

Be­rät­tel­sen om bond­kat­ten Pel­le, som fick sin svans av­bi­ten av en stor råt­ta när han var li­ten och se­dan blir stads­katt hos en Uppsala­fa­milj, har ota­li­ga gång­er gjorts bå­de som film och som pjäs. Det lo­ka­la te­a­ter­gäng­et läs­te fle­ra oli­ka ma­nus in­nan de fast­na­de för Ni­ko Ta­ski­nens dra­ma­ti­se­ring av den klas­sis­ka be­rät­tel­sen.

Katt­kän­na­re

– Det fanns gott om Pel­le Svans­lös­ex­per­tis bland ung­do­mar­na och det stod di­rekt klart att det här ma­nu­set var al­las fa­vo­rit. Bill och Bill är ex­tra to­ki­ga och så­dant upp­skat­tar barn­publi­ken, sä­ger Tar­ja Hil­tunen.

Det är en be­kant sam­ling kis­se­mis­sar som kli­ver upp på sce­nen. Flir­ti­ga Ma­ja Grädd­nos är med lik­som Laban från Ob­ser­va­to­rie­par­ken, Mur­re från Skogs­tibb­le, Gam­mel-Ma­ja i dom­kyr­ko­tor­net och – för­stås – Måns med si­na två va­pen­dra­ga­re.

Otso Reijo­nen spe­lar den sym­pa­tis­ke Pel­le Svans­lös, Roo­sa Ryt­kö ses i rol­len som den ela­ke kat­ten Måns me­dan Bill och Bull, el­ler Pil­li och Pul­la som de he­ter på fins­ka, spe­las av Vil­ma Lam­me­na­ho och Alex An­ders­son.

– Pel­le Svans­lös är en be­rät­tel­se som går över ge­ne­ra­tio­ner­na. Min mam­ma är en Pel­le-fan­tast och jag har vux­it upp med de oli­ka katt­per­son­lig­he­ter­na. Det fi­na är att fi­gu­rer­na är så in­tres­san­ta, in­te så där slät­struk­na och yt­li­ga som många ka­rak­tä­rer rik­ta­de till barn är i dag, sä­ger Vil­ma Lam­me­na­ho.

Pre­cis som i böc­ker­na för­sö­ker Måns lu­ra och tryc­ka ner den god­hjär­ta­de Pel­le allt vad han kan men det go­da seg­rar all­tid.

Pro­fes­sio­nell hjälp

Många av de unga ta­lang­er­na som ses på sce­nen var med ock­så i fjol då Te­at­te­ri Wer­ner del­tog i den na­tio­nel­la te­a­ter­mönst­ring­en Nu­o­ri Näyttämö, ung scen, då med pjä­sen On isis. Till kon­cep­tet hör­de att te­a­ter­frö­er­na fick in­put av pro­fes­sio­nel­la skå­de­spe­la­re, i det här fal­let av Mar­jut To­i­va­nen från Helsing­fors stads­tea­ter.

– Det pro­jek­tet tog slut, men till vår gläd­je vill Mar­jut fort­sät­ta att ar­be­ta med oss. Hon har va­rit med på en del av vå­ra öv­ning­ar och gett oss tips in­för vår nya fö­re­ställ­ning, sä­ger Tar­ja Hil­tunen.

Te­a­ter­grup­pen har övat in Pel­le Svans­lös se­dan för­som­ma­ren och i tis­dags spe­la­de man för förs­ta gång­en ige­nom he­la pjä­sen. Även Mar­jut To­i­va­nen var på plats och kom med någ­ra go­da råd.

– Mar­jut ef­ter­lys­te me­ra kat­tig­het på scen. Hon vill se bätt­re ja­man­den och me­ra katt­li­ka rö­rel­ser, sä­ger Vil­ma Lam­me­na­ho.

– Publi­ken be­står till störs­ta de­len av barn och då är det vik­tigt att det tyd­ligt fram­går att vi är kat­ter, sä­ger Otso Reijo­nen.

Musik med klös

Mu­si­ken spe­lar en cen­tral roll i pjä­sen och för­u­tom väl­mas­ke­ra­de kat­ter ses ock­så en li­ten or­kes­ter på scen. Publi­ken bjuds på ”kat­tig” musik, det blir bland an­nat Mus­tan kis­san tan­go, Stray cats och M. A. Num­mi­nens Kis­sa vi­eköön som ock­så sjungs på svens­ka i Claes An­ders­sons över­sätt­ning: ”Kat­ten ock­så, o vil­ka ögon, så­na ögon, som man säl­lan ser. Dar­rar gör jag, när de på mig stir­rar, kat­ten ock­så, där­e­mot mig ler.”.

– Vårt katt­band be­står av ett fan­tas­tiskt gäng mu­si­ker, och när vi dess­utom bland skå­de­spe­lar­na har många mu­si­ka­lis­ka be­gåv­ning­ar så bac­kas till ex­em­pel id­rotts­täv­ling­en som Måns ord­nar upp av lämp­li­ga lju­def­fek­ter, sä­ger Tar­ja Hil­tunen.

För­u­tom någ­ra re­pli­ker på svens­ka som ro­tar pjä­sen i det två­språ­ki­ga Borgå, är Num­mi­nens sväng­i­ga katt­låt det en­da svensk­språ­ki­ga in­sla­get i fö­re­ställ­ning­en.

Pek­ka Töpö­hän­ta är den tred­je pjä­sen som Te­at­te­ri Wer­ner of­fi­ci­ellt sät­ter upp och det ro­li­ga slu­tar in­te här – te­a­ter­gäng­et har re­dan valt ma­nus för föl­jan­de pjäs­pro­jekt. Näst i tu­ren står Mi­i­ka Nousi­ai­nensHal­lon­båts­flyk­ting­en som blir en ge­nom­gå­en­de två­språ­kig histo­ria.

Bill och Bill är ex­tra to­ki­ga och så­dant upp­skat­tar barn­publi­ken.

Tar­ja Hil­tunen

re­gis­sör

Fo­to: KristoFFer Åberg

Fo­to: KristoFFer Åberg

KATTRIO. Fr.v. Roo­sa Ryt­kö spe­lar Måns, Otso Reijo­nen Pel­le Svans­lös och Vil­ma Lam­me­na­ho den ena hal­van av Bill och Bull. Te­at­te­ri Wer­ner sät­ter upp Gös­ta Knuts­sons klas­sis­ka be­rät­tel­se på fins­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.