Kas­ta släg­ga po­pu­lärt bland Akil­les flic­kor

Slägg­kast­ning har bli­vit yt­terst po­pu­lärt i Akil­les. Spe­ci­ellt bland unga flic­kor.

Östnyland - - Fredag - ToM­Mi Will­berg 029 080 1401 tom­mi.will­berg@ksf­me­dia.fi

Reg­net dug­gar lätt över Borg­bac­kens kast­plan i Borgå en ef­ter­mid­dag sent i sep­tem­ber. Fri­id­rotts­sä­song­en 2018 är så gott som slut men för­be­re­del­ser­na för vin­tern och kom­man­de som­mar kör så små­ning­om i gång. Ett ti­o­tal Akil­le­sju­ni­o­rer har sam­lats vid kast­pla­nen för ett trä­nings­pass där det mesta hän­der i slägg­kast­nings­bu­ren.

Slägg­kast­ning­en har ett grymt lyft – bå­de i Akil­les och i finsk fri­id­rott över­lag. I Akil­les­gäng­et är det lil­la spe­ci­el­la att en stor del av kas­tar­na är unga flic­kor.

– Det är sam­man­lagt sex flic­kor och ibland kom­mer det kas­ta­re från and­ra för­e­ning­ar ock­så. De har hört att vi har ett stör­re gäng här. För oss är gre­jen det att vi är så många. Man be­hö­ver in­te gå en­sam på trä­ning­ar­na. Vi har en in­tern täv­ling mel­lan id­rot­tar­na vil­ket spor­rar dem. Det gör det ro­ligt. Vi gör sa­ker med ett ”smi­le”, sä­ger grup­pens trä­na­re Tho­mas Backlund.

På trä­nings­pas­set som Öst­ny­land be­sö­ker finns fem kas­ta­re från Akil­les och en gäst från An­ja­lan Li­it­to. Akil­les­kas­tar­na, Saa­ra Pu­us­ti­nen, Em­ma Backlund, So­fia Wahlstedt, Em­my Ol­las och Me­li­na Lun­dqvist, är al­la mel­lan 12–16 år. Grup­pen har trä­nat till­sam­mans på all­var se­dan fjol­å­rets som­mar, men de fles­ta tje­jer­na har fri­id­rot­tat se­dan de var små. Hur hit­ta­de ni slägg­kast­ning­en? – Det var en slump. Jag bör­ja­de med dis­kus och så tes­ta­de jag släg­ga. Det blev ro­li­ga­re och man blev bätt­re på det, sä­ger 15-åri­ga Backlund.

– Jag har all­tid va­rit en kas­ta­re. Först höll jag på med kul­stöt­ning och så bör­ja­de jag kas­ta släg­ga och dis­kus. Jag tyc­ker att släg­ga är ro­ligt men nu är jag me­ra dis­kus­kas­ta­re, sä­ger Ol­las, 16 år.

He­la gäng­et är sams om att grup­pan­dan är ett stort plus. Stäm­ning­en är bra och det är lät­ta­re att trä­na till­sam­mans. Släg­ga är en yt­terst tek­nisk gren och tje­jer­na med­ger att ner­ver­na ibland ställs på pröv­ning om kas­ten in­te lyc­kas. Man ska få ut släg­gan ur kast­bu­ren, man ska få släg­gan att fly­ga rätt och man ska kun­na ac­ce­le­re­ra ge­nom he­la pre­sta­tio­nen.

– Men det är ro­ligt då det går bra, sä­ger flic­kor­na och skrat­tar.

Mångsidig­het a och o

Den förs­ta he­la sä­song­en var ing­et mind­re än en fullträff för Akil­les­kas­tar­na.

– Vi har haft otro­ligt bra fram- gång­ar med tan­ke på att vi in­te hål­lit på så länge. Vi har ett FM-brons som flic­kor­na vann i par­täv­ling­en, Saa­ra Pu­us­ti­nen var fjär­de och Em­ma Backlund sjät­te. Helt otro­li­ga fram­gång­ar på kort tid och det gör ju att det spor­rar. Slägg­kast­ning i Fin­land är väl­digt upp­åt just nu. Det är väl­digt många som del­tar. Den minst po­pu­lä­ra gre­nen blev plöts­ligt en av de mest po­pu­lä­ra, be­rät­tar trä­na­ren Backlund.

Backlund rik­tar ett stort tack till Borgå konst­sko­la, som må­lat och gett färg åt för­rå­det vid kast­pla­nen, och till Borgå stad som hjälpt till att pif­fa upp kast­pla­nen in­för täv­ling­ar. I höst får trä­ningsgup­pen an­vän­da pla­nen än­nu sent i höst på grund av att man fått lov att hål­la kast­bu­rens nät i an­vänd­ning se­na­re än van­ligt.

Un­der den stun­dan­de grund­trä­nings­pe­ri­o­den – och i trä­ning­en över­lag – är mångsidig­het te­mat. Backlund ser hell­re si­na ad­ep­ter id­rot­ta mångsidigt än att grym­ta på gym­met med sto­ra tyng­der.

– Jag har en fi­lo­so­fi att jag ald­rig pus­har nå­gon att läm­na en an­nan gren. Det är ald­rig ett pro­blem om nå­gon hål­ler på med en an­nan sport. Det är ju per­fekt om de hål­ler på med and­ra gre­nar. Det ger mångsidig­het. Vi skall va­ra smi­di­ga och späns­ti­ga. Man kan bli bra ge­nom att spor­ta mångsidigt.

Fo­to: tom­mi Will­berg

PO­PU­LÄRT. Em­ma Backlund slung­ar i väg den 3 ki­lo tunga släg­gan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.