Borgåstra­te­gin krä­ver verk­tyg

Pro­ces­sen var bra, re­sul­ta­tet är flum­migt. Borgå stads nya stra­te­gi dis­ku­te­ra­des på ons­da­gen iv­rigt av full­mäk­ti­ge, och god­kän­des en­häl­ligt.

Östnyland - - Fredag - Sti­nA Jä­DER­hoLm

Näs­tan al­la var över­ens om två sa­ker när Borgå­full­mäk­ti­ge sam­la­des för att ta ställ­ning till Dröm­mar­nas Borgå 2030, sta­dens nya stra­te­gi, på ons­da­gen.

För det förs­ta var man gla­da över att ha lyc­kats in­klu­de­ra så många Borgå­bor i stra­te­gi­ar­be­tet. Al­la works­hops, ar­bets­grup­per, pop-up-till­fäl­len, en­kä­ter och se­mi­na­ri­er sam­la­de mas­sor av in­vå­na­re, in­vå­na­re som al­la är in­tres­se­ra­de av sta­dens fram­tid. För det and­ra var al­la full­mäk­ti­ge­le­da­mö­ter be­red­da att god­kän­na stra­te­gin, trots att man in­såg dess svag­he­ter, bland an­nat lik­he­ten med en tu­rist­bro­schyr, lud­dig­he­ten och av­sak­na­den av kon­kre­ta mål.

För att mot­ver­ka lud­dig­he­ten ha­de al­la grup­per re­dan fö­re mö­tet kom­mit över­ens om att i be­slu­tet fo­ga in en ny me­ning: Borgå stads­stra­te­gins in­di­ka­to­rer fås fär­digt se­nast i feb­ru­a­ri 2019 vid Borgå stads­full­mäk­ti­ges mö­te.

Se­nast i feb­ru­a­ri ska det fin­nas kon­kre­ta mål i en­skil­da frå­gor, i stra­te­gins an­da. För att nå de kon­kre­ta må­len ska man ock­så ha ut­ar­be­tat in­di­ka­to­rer, ett mät­sy­stem, som gör det möj­ligt att räk­na ut om man är på rätt väg.

En stor del av job­bet kring stra­te­gin är allt­så än­nu ogjort.

Än­då var det många som var nöj­da med stra­te­gins vi­sio­ner, som bland and­ra Cat­ha­ri­na von Schoultz, SFP, och Ta­pa­ni Esko­la, SDP, ock­så om den se­na­re nog med­gav att me­dan sta­dens för­ra stra­te­gi var allt­för de­tal­je­rad så blev den här tvärtom.

Ock­så De Grö­nas Tu­u­li Hir­vi­lam­mi var i sto­ra drag nöjd med stra­te­gin och på­pe­ka­de att det in­te kom­mer att bli svårt att om­for­mu­le­ra till ex­em­pel Bäs­ta hemsta­den till kon­kre­ta mål. Spe­ci­ellt nöjd var Hir­vi­lam­mi med stra­te­gins be­to­ning på kli­mat­ar­be­tet och en håll­bar var­dag.

Mark­ku Vä­li­mä­ki, Saml, var mer kri­tisk, lik­som ock­så Cen­terns Tu­o­mas Ka­ner­va­la och Sann­fin­län­dar­nas Ju­ha Elo. Det fins­ka or­det unel­ma­höttö, un­ge­fär vär­de­lö­sa dröm­mar, an­vän­des av de bå­da sist­nämn­da i de­ras grup­pan­fö­ran­den om stra­te­gin.

Vä­li­mä­ki, som ta­la­de för Sam­lings­par­ti­et och KD, kom med ett kläm­för­slag om att al­la po­li­tis­ka pro­gram, ock­så för­valt­nings­stad­gan bor­de upp­da­te­ras med snabb tid­ta­bell. Kläm­men rös­ta­des ner med siff­ror­na 30–21.

Stads­di­rek­tör Juk­ka-Pek­ka Uju­la å sin si­da kon­sta­te­ra­de att av­sik­ten med stra­te­gin in­te var att för­sö­ka lö­sa al­la pro­blem, ut­an att vi­sa på rikt­ning­en.

– Vi ska upp­da­te­ra stra­te­gin all­tid när det be­hövs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.