Vasst svar på mejl led­de till trub­bel

Sam­man­lagt 170 steg, två trap­por med en tret­tio me­ter lång stig mel­lan dem. Det är de stra­te­gis­ka måt­ten på mo­tionstrap­por­na i Sö­der­kul­la som in­vigs på lör­dag.

Östnyland - - Fredag - OS­kar SkOg­berg os­kar.skog­berg@ksf­me­dia.fi

Lo­vi­sas stads­di­rek­tör Jan D. OkerBlom för­fat­ta­de ett mejlsvar som blev ett fall för riks­da­gens ju­sti­ti­e­om­buds­man.

– Att gå el­ler lö­pa i trap­por­na är en form av mo­tion som pas­sar bå­de id­rot­ta­re och helt van­li­ga män­ni­skor som gil­lar att mo­tio­ne­ra, sä­ger ser­vice­che­fen för id­rotts­tjäns­ter­na i Sib­bo Pi­rit­ta For­sell.

Att trap­por­na är av­sed­da för al­la syns bland an­nat i att man in­te kan bo­ka trä­nings­tid i dem va­re sig för sig själv el­ler för en för­e­ning. Men ef­tersom trap­por­na är två me­ter bre­da räk­nar For­sell med att al­la slags mo­tio­nä­rer kom­mer att få plats.

I bör­jan av året tog fri­tids­nämn­den be­slut om att trap­por­na ska byg­gas, själ­va bygg­ar­be­tet på­bör­ja­des i au­gusti ef­ter att fåg­lar­nas häck­nings­tid av­slu­tats. Bud­ge­ten lig­ger på drygt 80 000 eu­ro och i det in­går för­u­tom trap­pan även be­lys­ning. Lam­por­na kom­mer att va­ra in­stal­le­ra­de un­der de när­mas­te vec­kor­na.

– För pro­jek­tet har vi fått stöd av Sp­ar­banks­stif­tel­sen, där­för kom­mer Ak­ti­as log­ga att sy­nas i trap­por­na. Verk­ligt fint att stif­tel­sen vil­le va­ra med, sä­ger For­sell.

Mo­tionstrap­por­na lig­ger vid kon­di­tions­ba­nan i Sö­der­kul­la i när­he­ten av par­ke­rings­plat­sen vid Sö­der­kulla­vä­gen 732. Nu på lör­dag kloc­kan 13 är det dags för in­vig­ning.

– Ju­ni­o­rer från Sib­bo-Var­gar­na som är föd­da år 1999 och 2000, det vill sä­ga grup­pen Mil­len­ni­um Wol­ves, del­tar i in­vig­ning­en. De le­der en ge­men­sam upp­värm­ning för al­la del­ta­ga­re och de ger tips om trapp­trä­ning och om hur man an­vän­der gym­nas­tik­red­ska­pen som finns i när­he­ten av sti­gen mel­lan trap­por­na.

De hund­ra förs­ta som lö­per upp för trap­por­na på lör­dag får en Sib­bo­pro­dukt i be­lö­ning.

Om man vill prov­lö­pa de nya trap­por­na re­dan i höst ska man in­te vän­ta allt­för länge. Trap­por­na hålls in­te re­na från snö och is, un­der vin­ter­må­na­der­na kom­mer mo­tionstrap­por­na att va­ra stäng­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.