Bar­nens fa­vo­rit­björn fyl­ler tret­tio

Bar­nens björnfa­vo­rit Ti-Ti Nal­le har hun­nit bli sex nal­leår gam­mal. Det mot­sva­rar tret­tio män­ni­sko­år vil­ket Ri­it­ta Kor­pe­la fi­rar med ny­byggt nal­le­hem i Lem­bo­is, nal­lekryss­ning och landsom­fat­tan­de kon­sert­tur­né.

Östnyland - - Fredag - PeTRa LiND 020 756 9637 petra.lind@ksf­me­dia.fi

Ald­rig ha­de väl Ri­it­ta Kor­pe­la kun­nat fö­re­stäl­la sig att den 25 cen­ti­me­ter sto­ra nal­len som hen­nes mam­ma vir­ka­de åt hen­ne i slu­tet av 1980-ta­let skul­le växa sig män­ni­sko­hög och char­ma en mil­jon­publik. Men så gick det.

Den mu­si­ka­lis­ka nal­le­björ­nen föd­des i sam­band med att Kor­pe­la stu­de­ra­de till mu­sik­lek­sko­le­lä­ra­re vid Si­be­li­us-Aka­de­min och be­höv­de en kom­mu­ni­ka­tions­ka­nal mel­lan sig och bar­nen. In­om kort blev Ti-Ti Nal­le fa­mil­jer­nas var­dags­vän, te­ve­stjär­na och bar­nens fa­vo­rit via pro­gram­met Lil­la två­an för att i dag ha över 12 mil­jo­ner tit­ta­re på Youtu­be.

Pe­da­go­gi­ken har va­rit cen­tral för den sym­pa­tis­ka nal­len än­da se­dan star­ten, och det­sam­ma gäl­ler de sju övri­ga björ­nar­na som björn­fa­mil­jen ut­ö­kats med se­dan dess. Nå­gon­stans där lig­ger ock­så hem­lig­he­ten bakom Ti-Ti Nal­les orub­ba­de po­pu­la­ri­tet som vid det här la­get sträc­ker sig över fle­ra ge­ne­ra­tio­ner finsk­språ­ki­ga fin­län­da­re.

– Ti-Ti Nal­le är en lät­till­gäng­lig, jord­nä­ra nal­le­björn som är väl­digt starkt när­var­na­de i bar­nens och barn­fa­mil­jer­nas var­dag. Ti-Ti Nal­le upp­munt­rar till att gå på pot­tan, äta upp sin gröt och va­ra en god kom­pis ut­an att kom­ma med pek­pin­nar. I stäl­let för att ifrå­ga­sät­ta vad lil­la Li­i­sa el­ler Pek­ka gör så kan man sy­na nal­lar­nas age­ran­de på ett lek­fullt sätt och sam­ti­digt upp­munt­ra fa­mil­jer­na till dis­kus­sion hem­ma, sä­ger Ri­it­ta Kor­pe­la.

Vid det här la­get har Kor­pe­la kom­po­ne­rat och skri­vit tex­ten till he­la 367 nal­lelå­tar i oli­ka gen­rer, och fort­fa­ran­de – ef­ter över 1 mil­jon sål­da al­bum – är den pe­da­go­gis­ka aspek­ten vik­tig. Bar­nen är li­ka­da­na men sam­häl­let för­änd­ras, och då be­hövs det nya lå­tar för att för att tan­ge­ra ak­tu­el­la frå­gor som fa­mil­jer­na tam­pas med.

Ri­it­ta Kor­pe­la har sat­sat stort på att fi­ra Ti-Ti Nal­les tret­tio­år­sju­bi­le­um, och ny­li­gen slogs dör­rar­na upp för nal­le­fa­mil­jens nya hem – ett 1 000 kvadrat­me­ter stort tim­mer­hus in­ne i köp­cent­ret Ide­a­park.

– Män­ni­skor by­ter bo­nings­ort så var­för skul­le in­te nal­le­fa­mil­jer ock­så kun­na gö­ra det, sä­ger Kor­pe­la om flytt­las­set som den här gång­en gick från Ika­lis till Lem­bo­is.

För­ra gång­en som Ti Ti-Nal­le och gäng­et flyt­ta­de så ha­de man Borgå i back­spe­geln; som be­kant var nal­lar­nas hem­vist länge ett stå­en­de in­slag bland de övri­ga små bo­dar­na i Gam­la stan.

Tak­ten un­der ju­bi­le­um­så­ret är tuff och om­fat­tar bland an­nat en kon­sert­tur­né med runt hund­ra kon­ser­ter.

– Jag vill fö­ra kak­bi­tar till så många or­ter som möj­ligt som tack för att jag så här länge fått gö­ra ett så här­ligt ar­be­te till­sam­mans med fin­länds­ka barn­fa­mil­jer, sä­ger Ri­it­ta Kor­pe­la.

Den 1 de­cem­ber står Borgå och Konst­fa­bri­ken i tu­ren och Kor­pe­la ser fram emot att be­sö­ka sin gam­la hemstad med en stor­sti­lad show. Publi­ken får hö­ra nal­le­fa­mil­jen, med Ti-Ti Nal­le i spet­sen, fram­fö­ra bå­de gam­malt och ny­skri­vet ma­te­ri­al, upp­bac­ka­de av duk­ti­ga sång­a­re, tek­ni­ker och dan­sa­re. Ri­it­ta Kor­pe­la har an­li­tat skick­li­ga ung­do­mar, bland an­nat kon­stå­ka­re och gym­nas­ter, att ta plats i nal­le­dräk­ter­na.

– Bar­nens upp­märk­sam­het fästs på ett helt an­nat sätt vid rör­li­ga och trick­san­de nal­lar på scen. Ef­ter kon­ser­ten blir det för­stås kram­ka­las med nal­lar­na för al­la som vill.

Utö­ver nytt nal­le­hem, te­mak­ryss­ning och kon­sert­tur­né upp­märk­sam­mas Ti-Ti Nal­les ju­bi­le­um ock­så med en sa­go­bok och – i si­nom tid – med en skiv­in­spel­ning från ju­bi­le­umstur­nén.

Ti-Ti Nal­les 30-års­ju­bi­le­ums­kon­sert i Konst­fa­bri­ken i Borgå den 1 de­cem­ber kloc­kan 15.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.