I tju­go års tid har man bett för be­slut i Borgå

I tju­go år har för­böns­grup­pen i Borgå sam­lats i Stads­hu­set på mor­go­nen de da­gar det va­rit full­mäk­ti­ge­mö­te. Man ber för full­mäk­ti­ge­le­da­mö­ter­na så de ska kun­na fat­ta go­da be­slut, men ock­så för sta­dens led­ning och in­vå­na­re.

Östnyland - - Fredag - Jan­nika Lindén jan­nika.lin­den@ksf­me­dia.fi

Det är hög­tid­lig stäm­ning i full­mäk­ti­gesa­len då för­böns­grup­pen sam­las för att fi­ra si­na tju­go år. I van­li­ga fall träf­fas grup­pen i Kej­sa­rens ka­bi­nett som lig­ger i käl­lar­vå­ning­en, men da­gen till ära är det sto­ra sa­len som gäl­ler.

Ju­bi­le­umsmö­tet föl­jer det van­li­ga upp­läg­get med för­bön och bi­bel­ci­tat men med någ­ra ex­tra fest­li­ga in­slag – sta­dens led­ning bju­der på fi­ka och riks­dags­man An­te­ro Lauk­ka­nen, KD, del­tar. Lauk­ka­nen grun­da­de riks­da­gens för­böns­grupp för 22 år se­dan och är myc­ket glad över att få va­ra med när mot­sva­rig­he­ten i Borgå fi­rar tju­go år.

– Bö­nen för­e­nar, och mest på­ver­kar bö­nen den som ber. Det är svårt att tyc­ka il­la om nå­gon som man ber för el­ler till­sam­mans med, sä­ger Lauk­ka­nen.

I för­böns­grup­per­na del­tar man obe­ro­en­de av par­ti­till­hö­rig­het – att va­ra kris­ten är nå­gon man bär med sig obe­ro­en­de av var man rör sig.

– Tro är en del av en själv, sä­ger Lauk­ka­nen.

Bå­de pas­to­rer i de lut­hers­ka för­sam­ling­ar­na och fri­kyr­ko­för­sam­ling­ar­na, så­väl svensk- som finsk­språ­ki­ga, är med i för­böns­grup­pen i Borgå. Full­mäk­ti­ge­le­da­mö­ter­na är na­tur­ligt­vis väl­kom­na, och på var­je mö­te bru­kar nå­gon va­ra med.

– För­böns­grup­pen för­e­nar ock­så för­sam­ling­ar­na. Vi sam­las kloc­kan 9 de da­gar det är full­mäk­ti­ge­mö­te. Of­ta har jag med mig fö­re­drag­nings­lis­tan så vi kan be för att de ären­den som finns på lis­tan kan be­slu­tas, sä­ger Ola­vi Hako­la som i dag le­der grup­pen i Borgå.

Två­språ­kig

Bö­ne­sam­ling­en i Borgå är i prin­cip två­språ­kig, med ut­gångs­punk­ten att al­la ta­lar sitt eget språk. Var­je sam­ling

bör­jar med att nå­gon hål­ler ett in­led­nings­an­fö­ran­de. Un­der ju­bi­le­umsmö­tet var det An­te­ro Lauk­ka­nen som ha­de äran.

– Vi ska va­ra stol­ta över vå­ra krist­na röt­ter. Ut­an kris­ten­do­men skul­le in­te fin­län­dar­na kun­na lä­sa, sä­ger han och syf­tar på Mi­kael Agri­co­la och hans verk, sä­ger han.

I sa­len sit­ter tre per­so­ner som har va­rit med se­dan för­böns­grup­pen i Borgå star­ta­de 1998. Då kun­de det gå rik­tigt hett till un­der full­mäk­ti­ges mö­ten och in­vå­nar­na ha­de in­te ha­de så stor till­tro till vad som hän­de i full­mäk­ti­gesa­len. Man ha­de hört att det fanns för­böns­grup­per i and­ra stä­der och då föd­des idén att grun­da en egen. Man åk­te på stu­die­be­sök till grup­pen i Riks­dags­hu­set i Helsing­fors, och li­te se­na­re läm­na­de Ol­le Eriks­son och Kurt Al­lén in en skrift­lig an­hål­lan till stads­sty­rel­sen om att få grun­da en bö­ne­grupp.

– Vår vik­ti­gas­te upp­gift är att be för be­sluts­fat­tar­na. Jag tror att bö­nen har hjälpt, för­tro­en­det för vå­ra be­sluts­fat­ta­re har sti­git myc­ket se­dan vi bör­ja­de, sä­ger Ola­vi Hako­la.

Lik­nan­de för­böns­grup­per finns i 19 stä­der, fem av dem sam­las i stä­der­nas stads­hus.

Fo­to: KristoFFer Åberg

BE­SÖK. Riks­dags­man An­te­ro Lauk­ka­nen, KD, i för­grun­den var gäst un­der ju­bi­le­umsmö­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.