Di­a­ko­nin lyf­ter upp barn­fa­mil­jers be­hov

Barn­fa­mil­jer med då­lig eko­no­mi be­hö­ver stöd. Di­a­ko­ni­ar­be­tet vid dom­kyr­ko­för­sam­ling­en vill hjäl­pa barn från fat­ti­ga fa­mil­jer med läro­me­del och med att kun­na ha en egen hob­by. Fa­mil­jer­na kom­mer of­ta i kläm, i syn­ner­het gäl­ler det en­sam­för­äld­rar med låg lön.

Östnyland - - Tisdag - Sti­na Jä­der­Holm 020 7569626, sti­na.ja­der­holm@ksf­me­dia.fi

– Vi har i al­la år sett hur vå­ra kund­fa­mil­jer har svårt att be­ta­la för bar­nens hob­by, för böc­ker i gym­na­si­et och ar­bets­klä­der i In­ve­on och vi har hjälpt till så myc­ket vi har kun­nat, sä­ger le­dan­de di­a­ko­ni­ar­be­ta­re Åsa Eriks­son vid dom­kyr­ko­för­sam­ling­en i Borgå.

– I år är det än­då förs­ta gång­en vi of­fent­ligt går ut med in­for­ma­tio­nen att vi kan hjäl­pa i just de här fal­len.

Di­a­ko­ni­ar­be­tar­na be­rät­ta­de om si­na möj­lig­he­ter att hjäl­pa fa­mil­jer med barn och ung­do­mar i Dom­kyr­kan på in­si­dan, ett in­stick i Kyrk­pres­sen i sep­tem­ber.

– Vi fick ge­nast re­spons, sä­ger Eriks­son.

Vik­tigt med hob­by

Di­a­ko­ni­ar­be­tar­na kom­mer i kon­takt med många ål­ders­grup­per, och ser att just barn­fa­mil­jer med då­lig eko­no­mi är i en spe­ci­ellt ut­satt si­tu­a­tion i dag.

– Var­da­gen i många barn­fa­mil­jer är tung och slit­sam, sä­ger Eriks­son. I syn­ner­het i barn­fa­mil­jer med ba­ra en för­äl­der, som har en låg lön.

– Vi vill lyf­ta upp den här grup­pens be­hov. Vi vet hur dyrt det blir med väx­an­de barn och allt dy­ra­re mat­kost­na­der. Fa­mil­jer­na kom­mer i kläm.

– Lö­nen räc­ker in­te till allt som bar­nen skul­le be­hö­va.

Många hob­by­er kos­tar och där går di­a­ko­nin in och stö­der vid be­hov.

– Det är vik­tigt att barn och unga har en hob­by, sä­ger Eriks­son. Spe­ci­ellt om stäm­ning­en hem­ma är tryckt och oro­lig är det en lätt­nad för bar­net att ha en hob­by som er­bju­der en fristad, och nå­got helt eget att kon­cen­tre­ra sig på. Barn i fa­mil­jer med eko­no­mis­ka pro­blem får of­ta ta ett allt­för stort an­svar, de be­hö­ver få kom­ma bort för en stund.

Ger ut­del­ning

Eko­no­misk ut­satt­het går of­ta i arv.

– Där­för är det så vik­tigt att kun­na stö­da de ung­as ut­bild­ning, sä­ger Eriks­son. Ut­bild­ning är det bäs­ta sät­tet att för­hind­ra ut­slag­ning.

– Vi vet att sats­ning­ar på barn och unga ger ut­del­ning se­na­re i li­vet. Det är vik­tigt att de unga mår bra och in­te kän­ner sig som en be­last­ning.

Eriks­son po­äng­te­rar att för­sam­ling­en in­te har sto­ra re­sur­ser, och där­för har man ti­di­ga­re hjälpt barn­fa­mil­jer mer i det tys­ta.

– Att vi nu går ut och lyf­ter fram de fat­ti­ga fa­mil­jer­na och vill va­ra mer ly­hör­da för de­ras be­hov be­ty- der in­te att det går ut över de and­ra grup­per­na som vi öm­mar för, till ex­em­pel de fat­ti­ga pen­sio­nä­rer­na, sä­ger Eriks­son.

Helsing­fors be­ta­lar

Dy­ra skol­ma­te­ri­al i gym­na­si­er och vid yr­kes­ut­bild­ning kan le­da till att en del unga in­te kan ut­bil­da sig vi­da­re ef­ter grund­sko­lan.

Där­för har man på riks­ni­vå, det vill sä­ga in­om Kul­tur- och un­der­vis­nings­mi­ni­s­te­ri­et in­lett en ut­red­ning om gra­tis skol­ma­te­ri­al ock­så för and­ra sta­di­ets stu­di­er.

Helsing­fors­full­mäk­ti­ge vän­ta­de in­te på be­slut på riks­plan ut­an rös­ta­de för en vec­ka se­dan för gra­tis skol­ma­te­ri­al ock­så på and­ra sta­di­et för al­la Helsing­fors­unga. En­ligt be­slu­tet ska man re­dan hös­ten 2019 vid­ta de förs­ta åt­gär­der­na som le­der fram till gra­tis lär­o­böc­ker, and­ra läro­me­del och ar­bets­red­skap och -ma­te­ri­al på and­ra sta­di­et.

Var­da­gen i många barn­fa­mil­jer är tung och slit­sam.

Åsa Eriks­son Le­dan­de di­a­ko­ni­ar­be­ta­re vid dom­kyr­ko­för­sam­ling­en i Borgå.

Fo­to: arkiv kristoF­Fer ÅBerg

VIK­TI­GA REDSKAP. En lap­top och skol­böc­ker är nöd­vän­di­ga för dem som går i gym­na­si­um.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.