Över­tids­för­bu­det syns i ser­vicestop­pet

Många av de oli­ka pro­ces­sen­he­ter­na på Nes­tes om­rå­de i Sköld­vik i Borgå får sin års­ser­vice un­der de när­mas­te vec­kor­na.

Östnyland - - Ön - STI­NA Jä­deR­hOLm

Nes­te var­nar för stör­re fack­la till­sam­mans med ljud- och lukt­pro­blem för närom­giv­ning­en. Fle­ra oli­ka pro­ces­sen­he­ter på in­du­stri­om­rå­det kom­mer att ser­vas från bör­jan av ok­to­ber till slu­tet av no­vem­ber.

En­he­ter­na körs ner för ser­vice och ef­ter av­slu­tad ser­vice körs de upp igen, vil­ket of­tast le­der till bul­ler och lukt­pro­blem av oli­ka slag.

Det som gör den här ser­vice­pe­ri­o­den spe­ci­ell är det över­tids­för­bud som In­du­stri­fac­ket ut­fär­da­de att gäl­la från den 17 sep­tem­ber. För­bu­det är fort­fa­ran­de i kraft. Där­e­mot kom­mer in­te Sköld­vi­k­in­du­strin att be­rö­ras av In­du­stri­fac­kets strejk den 3 ok­to­ber.

In­du­stri­fac­ket, lik­som många and­ra för­bund, pro­te­ste­rar mot re­ge­ring­ens pla­ner på att för­sva­ga an­ställ­nings­skyd­det.

Kan skju­tas fram

Pro­duk­tions­di­rek­tör Mar­ko Pekko­la vid Nes­tes Oil upp­ger att över­tid­för­bu­det kan le­da till att en del av de nu ak­tu­el­la ser­vice­pe­ri­o­der­na drar läng­re ut på ti­den än man ur­sprung­li­gen räk­na­de med.

– Vid be­hov är vi be­red­da att skju­ta fram en del av ser­vice­ar­be­te­na till en se­na­re pe­ri­od, om det ba­ra är möj­ligt.

– Det vik­ti­gas­te skul­le nu va­ra att nå en över­ens­kom­mel­se mel­lan par­ter­na så att över­tids­för­bu­det kan av­blå­sas.

En del av dem som job­bar med ser­vice­ar­be­te­na kom­mer ut­i­från, och be­rörs kanske in­te av över­tids­för­bu­det. Pekko­la vill in­te när­ma­re upp­ge hur stor del av ser­vice­styr­kan som be­står av Nes­tes egen per­so­nal, och hur stor del som kom­mer ut­i­från.

– Det bru­kar vi in­te gö­ra i så­da­na här fall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.