Vux­enpsy­ki­a­trin ock­så di­rekt un­der HUS

Ung­doms­psy­ki­a­trin i Öst­ny­land blev från bör­jan av 2018 en del av HUS Psy­ki­a­tri. Nu går ock­så vux­enpsy­ki­a­trin sam­ma väg.

Östnyland - - Ön - Ön

Helsing­fors och Ny­lands sjuk­vårds­di­strikts sty­rel­se har fat­tat be­slut om att sam­man­fö­ra al­la psy­ki­a­tris­ka funk­tio­ner in­om HUS un­der en ge­men­sam ad­mi­nist­ra­tiv led­ning. Det här in­ne­bär att de psy­ki­a­tris­ka re­sul­ta­ten­he­ter­na i Borgå, Hy­vinge och Lo­jo blir en del av HUS Psy­ki­a­tri från och med 2019.

– Det är en frå­ga om kon­ti­nu­i­tet, sä­ger verk­stäl­lan­de di­rek­tör Aki Lin­dén. Psy­ki­a­trin i Väst­ra Ny­lands sjuk­vårds­om­rå­de har va­rit del av HUS Psy­ki­a­tri se­dan bör­jan av 2007. Ung­doms­psy­ki­a­trin i Lo­jo och Borgå blev från och med i år del av HUS Psy­ki­a­tri och ung­doms­psy­ki­a­trin i Hy­vinge sjuk­doms­om­rå­de har va­rit det se­dan ti­di­ga­re.

– Ad­mi­nist­ra­tivt har HUS Psy­ki­a­tri om­fat­tat näs­tan 90 pro­cent av sam­kom­mu­nens psy­ki­a­tri re­dan fö­re det här be­slu­tet, så nu hand­lar det om en över­fö­ring av drygt 10 pro­cent.

Må­let med för­änd­ring­en är en jäm­lik och kost­nads­ef­fek­tiv psy­ki­a­trisk vård in­om he­la sjuk­vårds­om­rå­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.