Vad gör en vä­ne­lev?

Vä­ne­le­ver­na ord­nar eve­ne­mang, ar­be­tar för att skol­mil­jön ska bli mer trev­lig och myc­ket mer.

Östnyland - - Ön - Ja­nI­na Wel­lIng

En vä­ne­lev, vad är det egent­li­gen?

– En per­son som tar hand om and­ra och för­sö­ker se till att and­ra har det bra, fun­de­rar Ron­ja Holl­men, vä­ne­lev i Ly­cei­par­kens sko­la.

– Nå­gon som spri­der gläd­je, trygg­het och hjäl­per de som bli­vit ut­an­för, sä­ger Ida Mo­no­nen, ock­så hon vä­ne­lev i Ly­cei­par­kens sko­la och nic­kar.

Vä­ne­le­ver finns i många sko­lor, men vad de kal­las kan va­ri­e­ra. I vis­sa sko­lor är de tu­to­rer och i and­ra kanske kom­pi­se­le­ver, men upp­gif­ter­na de har är lik­nan­de obe­ro­en­de av var de finns. Var­för be­hövs det då vä­ne­le­ver? – För att ing­en ska be­hö­va va­ra en­sam och för att för­hind­ra mobb­ning, sä­ger Ida med ett brett le­en­de.

Hur vä­ne­le­ver väljs va­ri­e­rar mel­lan de oli­ka sko­lor­na. I Ly­cei­par­kens sko­la är det ett till­val som man väl­jer i slu­tet av sju­an, och ef­ter det blir man in­ter­vju­ad av de då­va­ran­de vä­ne­le­ver­na.

I stort sätt kan al­la åt­tor och ni­or som vill bli vä­ne­le­ver bli det, men det finns ett par kri­te­ri­er som man ska upp­fyl­la. Man ska ha minst vits­or­det 8 i upp­fö­ran­de och föl­ja sko­lans reg­ler.

Vä­ne­le­ver­na har ju ett gans­ka stort an­svar. Man ska va­ra ett ex­em­pel för de yng­re ele­ver­na och hjäl­pa till. Så var­för vill man bli en vä­ne­lev?

– För att det är ro­ligt, kon­sta­te­rar Ida och Ron­ja sam­ti­digt och skrat­tar.

– Och man får lä­ra kän­na nya män­ni­skor, läg­ger Ron­ja till.

För­u­tom an­sva­ret har ju vä­ne­le­ver­na möj­lig­het att på­ver­ka och hjäl­pa. De yng­re ele­ver­na har kanske en hög­re trös­kel för att vå­ga frå­ga lä­rar­na var klass­rum­met finns, och då kan de i stäl­let frå­ga vä­ne­le­ver­na.

– Ser vi att nå­gon är ut­an­för kan vi gå och pra­ta med hen och frå­ga hur det går, sä­ger flic­kor­na.

Så, att va­ra vä­ne­lev är ett an­svar, men ock­så en ära. Vi får ord­na ro­li­ga sa­ker, träf­fa un­der­ba­ra män­ni­skor och fram­för allt ha ro­ligt till­sam­mans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.