Vad be­ty­der jäm­lik­het för dig?

Den frå­gan ställ­de jag till någ­ra vä­ne­le­ver på Vä­ne­levs­se­mi­na­ri­et, som hölls i Pel­linge 27-28.9.

Östnyland - - Ön - Al­Va töRn­RooS

Det vik­ti­gas­te är att al­la män­ni­skor är li­ka vär­da.

Al­la ska bli re­spek­te­ra­de och be­hand­la­de li­ka, obe­ro­en­de av kön, sex­u­a­li­tet, ras.

– Al­la ska ha sam­ma rät­tig­he­ter och skyl­dig­he­ter, sä­ger Li­na.

Al­la ska kun­na få gö­ra vad de vill och vå­ga va­ra sig själv ut­an att bli läm­nad ut­an­för.

När jag frå­ga­de om hur de tyck­te att jäm­lik­he­ten mel­lan ung­do­mar­na var ha­de de oli­ka svar:

– Jag tyc­ker att det finns myc­ket mer ide­al för hur flic­kor ska va­ra. Jag tyc­ker ock­så att det är lätt- are för unga att dis­kri­mi­ne­ra varand­ra, myc­ket med ut­se­en­de, klä­der och sex­u­a­li­tet att gö­ra, sä­ger Em­ma.

– Den är helt okej men vis­sa tyc­ker att de är me­ra mäk­ti­ga än and­ra och då läm­nar de and­ra ut­an­för och det tyc­ker jag att in­te är okej, sä­ger Alex.

De al­la var eni­ga om att jäm­ställd­he­ten i Fin­land är gans­ka bra i jäm­fö­rel­se med and­ra län­der.

– Men al­la har än­då någon­ting att för­bätt­ra, sä­ger Li­na.

Li­na tyc­ker ock­så att al­la par­ter bor­de sam­ar­be­ta för att få ett så jäm­ställt och jäm­likt sam­häl­le som möj­ligt.

Em­ma tyc­ker att det är vik­tigt att lyf­ta fram att vi var först med kvinn­lig röst­rätt och att det ta­lar myc­ket om att jäm­ställd­he­ten i Fin­land är gans­ka bra i jäm­fö­rel­se med and­ra län­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.