Fö­re­lä­sa­re be­ly­ser stads­bil­den i Lo­vi­sa

Ut­ställ­ning­en Där ga­tan en gång gick – lo­vi­sa­land­skap i för­änd­ring på­går se­dan för­som­ma­ren på lo­vi­sa stads­mu­se­um. nu bac­kas den upp av en fyr­de­lad fö­re­läs­nings­se­rie.

Östnyland - - Ön - ÖN

Stads­bor­nas ga­tor he­ter fö­re­läs­nings­se­ri­en som spin­ner vi­da­re på mu­se­ets ut­ställ­ning Där ga­tan en gång gick. Hös­tens fö­re­läs­ning­ar dy­ker ner i histo­ri­en och ger svar på många frå­gor om hur stads­land­ska­pet i Lo­vi­sa för­änd­rats un­der de se­nas­te två-, tre­hund­ra åren.

Var­för kör man rakt mot kyr­kan när man kom­mer in till Lo­vi­sa? Vem har bott i de gam­la trä­hu­sen i Ne­ris­tan? Hur såg Lo­vi­sa ut fö­re riv­nings­vå­gen på 1960-ta­let? Var finns sta­dens älds­ta de­lar? Sva­ren på de här frå­gor­na och många till har fö­re­lä­sar­na, som fo­ku­se­rar på oli­ka tids­pe­ri­o­der i sta­dens histo­ria.

Fö­re­läs­nings­se­ri­en in­leds den 31 ok­to­ber och då hand­lar det om den svens­ka ti­den. Au­lis Tynk­ky­nen, bygg­nads­råd och ti­di­ga­re stads­ar­ki­tekt i Lo­vi­sa be­rät­tar på fins­ka om Lo­vi­sa fö­re 1809, och om hur svens­ka ti­den än­nu är när­va­ran­de i sta­den.

Den 7 no­vem­ber är det den sam­la­ren och lo­kal­histo­ri­kern Ed­die Bru­ce som zoo­mar in på Lo­vi­sa ge­nom fo­to­gra­fen Aa­tos Åker­bloms ka­me­ral­ins. Lo­vi­sa­nej­den såsom Aa­tos Åker­blom såg den he­ter fö­re­läs­ning­en som via fo­to­gra­fi­er från 1960- och 1970-ta­len be­skri­ver ett Lo­vi­sa i för­änd­ring. Bil­der­na re­flek­te­rar även män­ni­skan bakom ka­me­ran.

Vec­kan där­på, den 14 no­vem­ber hand­lar det om för­svun­na grän­der och lev­da liv. Histo­ri­kern Ka­ti To­i­va­nen, som är ak­tu­ell med ett nytt histo­ri­e­verk om Lo­vi­sa som hand­lar om Ne­ri­stans histo­ria, lyf­ter fram be­rät­tel­ser om män­ni­skor­na bo­sat­ta från Skepps­bron till Båts­mans­gränd. Kap­te­ner, lot­sar, tim­mer­män och ma­tro­ser får plats på fö­re­läs­ning­en Ka­don­nei­ta ku­jia, elet­tyjä elä­miä – Histo­ri­aa ja ta­ri­no­i­ta alakau­pungis­ta.

Ser fram­åt

Fö­re­läs­nings­se­ri­en tar ock­så sik­te på fram­ti­den. Sist ut på ru­bri­ken Maan­ti­e­stä Es­pla­na­dik­si - Län­ti­nen si­sään­tu­lo­väylä histo­ri­as­ta tu­le­vai­su­u­teen är land­skaps­ar­ki­tek­ten Mi­ka Var­pio som, med av­stamp i histo­ri­en, gjort sitt ex­a­mens­ar­be­te om hur Lo­vi­sas väst­ra in­fart och järn­vägs­om­rå­de kun­de ut­veck­las. Publi­ken får in­te ba­ra lyss­na ut­an ock­så dis­ku­te­ra hur järn­vägs­om­rå­det kun­de se ut i fram­ti­den. Till­fäl­let är finsk­språ­kigt.

Samt­li­ga fö­re­läs­ning­ar i se­ri­en ord­nas ons­da­gar kloc­kan 17–18 i Kom­men­dants­hu­set, Lo­vi­sa stads mu­se­um, Park­ga­tan 2.

För den som än­nu in­te be­kan­tat sig med ut­ställ­ning­en Där ga­tan en gång gick lö­nar det sig att pric­ka in ett be­sök på mu­se­et den 21.10 el­ler 18.11 då det ord­nas guid­ning­ar på svens­ka. Den 14.10 och 4.11 ord­nas finsk­språ­ki­ga guid­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.