Pär­lor från Bro­ad­way kling­ar på Kul­tur­hu­set Grand

Östnyland - - Redaktionen Tipsar - ÖN

Mu­si­kal­kon­ser­ten Bro­ad­way Pearls in­tar Kul­tur­hu­set Grand förs­ta fre­da­gen i ok­to­ber. Som kon­sert­nam­net an­ty­der blir det en kon­sert fylld av hit­lå­tar från gam­la mu­si­ka­ler, i syn­ner­het från kän­da Bro­ad­way-sho­wer ge­nom ti­der­na, Till ex­em­pel blir det ör­häng­en från West Si­de sto­ry, Fan­to­men på ope­ran och Chess.

Som kon­ser­tens so­lis­ter hörs te­no­ren Tom Ny­man, som gjort en lång kar­riär in­om ope­ra, ope­rett, mu­si­kal och rock­mu­sik, samt klart ly­san­de so­lis­ten Pia Lind­vall. Så­väl so­lis­ter­na som or­kes­ter­med­lem­mar­na un­der­vi­sar till var­dags vid Borgå­nej­dens mu­sikin­sti­tut.

Ba­sis­ten Ti­mo Sal­mi, Pia Lind­vall och trum­mi­sen Ju­ho Pel­to­ni­e­mi har ar­ran­ge­rat mu­si­kalör­häng­e­na för komp­grupp och för stråk­kvar­tett. Bac­kar upp so­lis­ter­na gör även Eli­i­na Mä­ki­ran­ta, pi­a­no, Sir­pa Uur­tio och Pau­la Hag­man, vi­o­lin, Si­nik­ka Sor­va­li, altvi­o­lin och He­ik­ki Hämälä­i­nen, cel­lo.

Som bak­grunds­so­lis­ter hörs Tit­ta Su­o­pa­jär­vi, Me­ri Mat­ti­la och Vil­hel­mi­i­na Ry­ti­vaa­ra.

Bil­jet­ter­na till kon­ser­ten kos­tar 10/5 eu­ro och fås från Grand Luc­kan. Bil­jett­bok­ning­ar i för­väg på tfn 019–582 002 el­ler per e-post på luc­kan@ grand.fi. Som kon­ser­tar­ran­gör fun­ge­rar Borgå­nej­dens mu­sikin­sti­tut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.