Gi­tarr­vir­tu­o­ser gäs­tar Nä­se gård

Östnyland - - Redaktionen Tipsar - ÖN

Det drar ihop sig till höst­lig mån­dags­kon­sert i Gal­le­ri Nä­se gård den 8 ok­to­ber. Då gäs­tas gal­le­ri­et av två gi­tarr­vir­tu­o­ser, Pablo Már­quez och Pe­tri Ku­me­la, som un­der hel­gen in­nan lå­ter sträng­ar­na vi­bre­ra i sam­band med gi­tarr­fes­ti­va­len Sib­bo to­ner.

Den ar­gen­tins­ke gi­tar­ris­ten Pablo Már­quez an­ses va­ra en av da­gens skick­li­gas­te och mest mångsidi­ga klas­sis­ka gi­tar­ris­ter. Han är en ut­märkt tol­ka­re av mo­dern mu­sik och är ock­så väl­be­kant med tra­di­tio­nell, ar­gen­tinsk mu­sik samt med klas­sisk mu­sik från re­näs­san­sen fram­åt. Már­quez upp­trä­der re­gel­bun­det med kän­da or­kest­rar som till ex­em­pel frans­ka Ra­dio Fran­ce Phil­har­mo­nic Or­chest­ra.

Pe­tri Ku­me­la är för öst­nylän­ning­ar­na be­kant som konst­när­lig le­da­re för gi­tarr­fes­ti­va­len Sib­bo to­ner. Han lyfts of­ta fram som en av vå­ra mest mångsidi­ga och in­tres­san­ta, klas­sis­ka gi­tar­ris­ter och upp­trä­der bå­de so­lo samt som kam­mar­mu­si­ker och or­kes­ter­so­list. Ku­me­la är känd för sin för­doms­fria och flex­ib­la at­ti­tyd till gi­tarr­mu­si­ken och är känd även in­ter­na­tio­nellt; han har bland an­nat upp­trätt i USA, Ryss­land, In­di­en, Ja­pan och Bhu­tan.

Bil­jet­ter­na till kon­ser­ten på Nä­se gård kos­tar 10 eu­ro och fås vid dör­ren fö­re kon­ser­tens bör­jan. Ar­ran­gö­rer är Borgå­nej­dens mu­sikin­sti­tut i sam­ar­be­te med Gal­le­ri Nä­se gård.

FO­TO: KSF-ARKIV/KRISTOF­FER ÅBERG

GITARRIST. Pe­tri Ku­me­la, be­kant bland an­nat som konst­när­lig le­da­re för gi­tarr­fes­ti­va­len Sib­bo to­ner, ger en kon­sert på Nä­se gård till­sam­mans med den ar­gen­tins­ke gi­tarr­vir­tu­o­sen Pablo Már­quez.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.