Tolvå­rigt vär­me­re­kord tan­ge­ra­des i sep­tem­ber

Länge låg me­del­tem­pe­ra­tu­ren på re­kord­ni­vå men det ky­li­ga väd­ret den sis­ta vec­kan i sep­tem­ber gjor­de att sep­tem­ber i år och 2006 blev li­ka var­ma med en snittem­pe­ra­tur på 13,7 gra­der. År 1975 var sep­tem­ber näs­tan li­ka varm med 13, 6 gra­der i me­del­tal.

Östnyland - - På Gång - Egil grEEn re­dak­tion@ost­ny­land.fi

En tem­pe­ra­tur på 13,7 gra­der är näs­tan två gra­der hög­re än i ge­nom­snitt (12,0 gra­der). Tem­pe­ra­tur­me­del­tal på minst 13 gra­der i sep­tem­ber är in­te van­li­ga och har fö­re­kom­mit fy­ra gång­er se­dan år 2000 och åt­ta gång­er se­dan 1974.

Sep­tem­ber i år var onor­malt varm fram till den 22.9. då tem­pe­ra­tu­ren blev nor­mal för års­ti­den. I mit­ten av må­na­den var me­del­tem­pe­ra­tu­ren 16,4 gra­der me­dan den se­na­re hälf­ten i sep­tem­ber ha­de ett ge­nom­snitt på nor­ma­la 11 gra­der. Men än­då var det allt­så myc­ket varmt fram till den 23.9. då dags­tem­pe­ra­tu­rer­na med ens sjönk från 20 gra­der till li­tet på 10 gra­der och nattem­pe­ra­tu­ren från 12 gra­der ned till 0 och där­un­der.

Sis­ta gång­en vi ha­de 20 gra­der var den 22.9. me­dan den förs­ta natt­fros­ten slog till re­dan den 24.9. då tem­pe­ra­tu­ren var ner i +3 gra­der men det var frost på mar­ken. I fjol kom den förs­ta fros­ten den 17.10.

Ovan­ligt

Den 29 sep­tem­ber var en ovan­lig dag, vil­ket en me­te­o­ro­log in­ter­vju­ad i en av vå­ra kvälls­tid­ning­ar un­der­strök sam­ma dag.

Tem­pe­ra­tu­ren gick näm­li­gen på mor­go­nen ned till 3 köld­gra­der. Det är i det när­mas­te unikt och fö­re­kom­mer i sep­tem­ber ba­ra un­ge­fär vart 11:e år. Egen sta­tistik vi­sar sam­ma sak. Mi­ni­mi­tem­pe­ra­tu­ren i sep­tem­ber 2002 var den­sam­ma som i år det vill sä­ga -3 gra­der. Än­nu kal­la­re var det i sep­tem­ber 1993 och 1986 då kvick­silv­ret sjönk till 5 köld­gra­der.

Jäm­för vi sep­tem­ber 2006 och 2018 var ge­nom­snit­tet för den högs­ta dags­tem­pe­ra­tu­ren 2006 så myc­ket som 17,6 gra­der och för den lägs­ta nattem­pe­ra­tu­ren 9,8 gra­der. I sep­tem­ber 2018 var mot­sva­ran­de tem­pe­ra­tu­rer 17,0 och 10,4, det vill sä­ga dags­tem­pe­ra­tu­rer­na var nu 0,6 gra­der läg­re och nattem­pe­ra­tu­rer­na 0,6 gra­der hög­re.

Var­mast var det den 8 sep­tem­ber då vi upp­lev­de nå­got så ovan­ligt som en het dag med 25 gra­der. Kal­last var allt­så den 29.9. med tre köld­gra­der.

Om­väx­lan­de

Någ­ra läng­re en­het­li­ga pe­ri­o­der med sol är in­te van­ligt på hös­ten och väd­ret var som det bru­kar i sep­tem­ber om­väx­lan­de med sol och sprid­da regnsku­rar.

Det var i al­la fall so­ligt och klart för nor­ma­la 44 pro­cent (46 på lång sikt) me­dan det t.ex. i fjol var en reg­nig sep­tem­ber och sol- och klar­väd­ret där­för upp­gick ba­ra till 28 pro­cent. Da­gar­na med minst 75 pro­cent vac­kert blev 7 me­dan ing­en dag var helt mu­len.

Regn­da­gar­na den­na sep­tem­ber stan­na­de på nor­ma­la 13 med- an regn­mäng­den blev 65 mil­li­me­ter (81 nor­malt). Mest reg­na­de den 11.9. då det föll 25 mil­li­me­ter ne­der­börd.

Stor­migt

Ovan­ligt för den­na sep­tem­ber var fy­ra höst­stor­mar mot slu­tet av må­na­den. Un­der den förs­ta stor­men blås­te det från syd­väst med 26 se­kund­me­ter i vind­by­ar­na, un­der den and­ra 27 me­ter i se­kun­den me­dan stor­men den 27.9. ha­de 29 se­kund­me­ter i by­ar­na vid Emsalö lots­sta­tion. Vatt­net steg sam­ti­digt som högst den 27.9. och gick då upp till cir­ka 90 cen­ti­me­ter över det nor­ma­la. Bryg­gor flöt i land och vatt­net i Borå å steg upp på Åga­tan, på Svinö­vä­gen och runt Wi­léns varv vid väst­ra åstran­den. Den sis­ta stor­men drog in nat­ten till den 30.9. med hög­vat­ten på c. 70 cen­ti­me­ter och vin­dar på 24 me­ter i se­kun­den i by­ar­na.

Vä­der­pro­gno­sen för den förs­ta tred­je de­len i ok­to­ber vi­sar på ett nor­malt el­ler nå­got mil­da­re vä­der än som van­ligt med en me­del­tem­pe­ra­tur på cir­ka 7 gra­der. Nor­malt är ok­to­ber varm för 5,9 gra­der, det är vac­kert för 36 pro­cent och det fal­ler 91 mil­li­me­ter ne­der­börd.

I fjol var det vått och mu­let. Me­del­tem­pe­ra­tu­ren i ok­to­ber 2017 var 5,4 gra­der, det var vac­kert för blyg­sam­ma 16 pro­cent och det reg­na­de 207 mil­li­me­ter, vil­ket var det sam­ma som al­la ti­ders regn­re­kord.

Fo­to: Egil grEEn

HöG­Vat­tEN. Fy­ra stor­mar drog in över Borgå­re­gi­o­nen mot slu­tet av sep­tem­ber. Den sis­ta stor­men kom nat­ten till den 30.9. med högt vat­ten och kraf­tig vin­dar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.